Minilex - Lakipuhelin

KHO:2003:8

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Lapsen huolto ja tapaamisoikeus

Avioeroon tuomittujen puolisoiden vuonna 1998 syntyneet yhteiset lapset oli uskottu äidin eli B:n huoltoon. Isän eli A:n vaatiessa lasten huollon uskomista molemmille vanhemmille yhteisesti käräjäoikeus pysytti huollon yksin B:llä, kuitenkin siten, että A:lle annettiin oikeus saada lapsia koskevia tietoja terveydenhuoltoviranomaisilta. Lapsille käräjäoikeus antoi oikeuden tavata isäänsä.

A valitti hovioikeuteen muun ohessa huoltomääräyksen osalta. Hovioikeus ei siltä osin muuttanut käräjäoikeuden päätöstä.

Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 9 §:n 3 momentin mukaan tuomioistuin voi tarvittaessa antaa määräyksiä huoltajan tehtävistä, oikeuksista ja velvollisuuksista sekä, jos lapsella on kaksi tai useampia huoltajia, päättää tehtävien jaosta huoltajien kesken. Huoltajan tehtävistä on säädetty lain 4 §:n 1 momentissa. Sen mukaan huoltajalla on oikeus päättää lapsen hoidosta, kasvatuksesta, asuinpaikasta sekä muista henkilökohtaisista asioista. Saman pykälän 3 momentin mukaan huoltaja edustaa lasta tämän henkilöä koskevissa asioissa, jollei laissa ole toisin säädetty. Lapsen huoltajan oikeus tiedonsaantiin lapsen henkilöä koskevista seikoista perustuu hänen asemaansa lapsen laillisena edustajana. Laissa ei ole säädetty, että myös huollosta erotetulle vanhemmalle voitaisiin antaa tällainen tietojensaantioikeus, johon ei kuitenkaan liittyisi lapsen huoltoa koskevaa päätäntävaltaa. Toisaalta ei lain sanamuodosta voida päätellä sitäkään, että se olisi kiellettyä.

Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 10 §:n mukaan lapsen huoltoa koskeva asia on ratkaistava ennen kaikkea lapsen edun mukaisesti. Lain 9 §:n 3 momentista ja 12 §:stä ilmenee, että yksilölliset ja joustavat ratkaisut ovat sallittuja mainitun tavoitteen saavuttamiseksi. Korkein oikeus katsoi, että huollosta erotetun vanhemman oikeus lapsen asioita koskevaan tietojensaantiin voi edistää vanhemman ja lapsen välisen suhteen kehittymistä ja kannustaa huollosta erotetun vanhemman sitoutumista vanhemman rooliin silloinkin, kun lapsen tapaamisoikeus on jäänyt suppeaksi tai sellaiseen ei ole katsottu käytännössä olevan lainkaan edellytyksiä. Korkeimman oikeuden mukaan oli perusteltua päätyä siihen, että tuomioistuin voi antaa määräyksen, jonka mukaan huollosta erotetulla vanhemmalla on oikeus saada viranomaiselta lapsen terveydentilaa koskevia tietoja, mikäli sitä voidaan yksittäistapauksessa pitää lapsen edun mukaisena. Tässä asiassa ei ole esitetty perusteita poiketa alempien oikeuksien näkemyksestä siinä suhteessa, miten A:n oikeus saada sanottuja tietoja tulee järjestää.

Korkein oikeus ei muuttanut hovioikeuden ratkaisun lopputulosta. A:lle annettiin oikeus käyttää huoltajalle kuuluvaa oikeutta saada lapsia koskevia tietoja terveydenhuoltoviranomaisilta.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]