Minilex - Lakipuhelin

Ulosottovalitus ja oikeudenkäyntikulut

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ulosottoviranomaisen toimintaan tyytymättömällä on oikeus hakea muutosta ulosottovalituksella. Valitusoikeus ulosottomiehen päätöksestä tai täytäntöönpanotoimesta on niillä, jonka oikeutta toimi tai päätös koskee. Ulosottomies on velvollinen ilmoittamaan, saako tehtyyn päätökseen tai toimeen hakea muutosta. Jos päätös on valituskelpoinen, niin siihen on liitettävä valitusosoitus.

Muutosta haetaan käräjäoikeudelta valittamalla. Muutoksenhakuinstanssina on se käräjäoikeus, jonka tuomiopiirissä täytäntöönpanotoimi on suoritettu. Valituskirjelmä tehdään kirjallisesti tai sähköisenä viestinä ja se tulee toimittaa ulosottomiehen kansliaan. Kirjallinen valituskirjelmä on sen laatijan allekirjoitettava. Jos valitus myöhästyy, niin valitusoikeus menetetään. Ulosottovalitus voidaan myös peruuttaa toimittamalla peruutuskirjelmä ulosottomiehen tai käräjäoikeuden kansliaan.

Valituskirjelmä tulee vireille toimivaltaisessa käräjäoikeudessa, kun valituskirjelmä on saapunut ulosottomiehen kansliaan. Jos valituskirjelmä on määräajassa toimitettu muulle kuin toimen tai päätöksen tehneelle ulosottomiehelle, valituksen katsotaan tulleen oikein vireille.

Määräaika ulosottovalituksen tekemiseen on kolme viikkoa. Valituksen määräaika lasketaan asianosaiselle päivästä, jona toimitus pidettiin tai päätös tehtiin, jos siitä on hänelle etukäteen ilmoitettu tai hän on ollut toimituksessa läsnä. Muussa tapauksessa valituksen määräaika lasketaan siitä päivästä, jona asianomainen on saanut tiedon toimesta tai päätöksestä. Jos asianomainen ei voi laillisen esteen tai muun hyväksyttävän syyn vuoksi hakea muutosta määräajassa, ulosottomies saa asettaa hakemuksesta uuden määräajan. Uutta määräaikaa tulee pyytää ennen alkuperäisen valitusajan päättymistä.

Pääsääntöisesti ulosottovalitus ei keskeytä täytäntöönpanoa eli ulosottoa. Tuomioistuin voi kuitenkin antaa tapauksen käsittelyn ajaksi määräyksen keskeyttää ulosoton, jos sen katsotaan olevan tarpeen ennen varsinaista valitusratkaisua. Jos ulosmittaus kumotaan, niin ulosottomiehen tulee viivytyksettä ryhtyä toimiin ulosmittauksen peruuttamiseksi, jollei tuomioistuin toisin määrää.

Ulosottovalitusasiassa asianosaiset vastaavat lähtökohtaisesti itse oikeudenkäyntikuluistaan, jolloin oikeudenkäynnistä aiheutuneet kulut jäävät osapuolten omaksi vahingoksi. Poikkeuksellisesti tuomioistuin voi kuitenkin velvoittaa sen, jolle tuomioistuimen päätös on vastainen, osittain tai kokonaan korvaamaan vastapuolelle muutoksen hakemisesta aiheutuneet kulut. Tämä edellyttää kuitenkin erityistä syytä kulujen korvaamiselle. Erityinen syy kulujen korvaamiseen voi olla esimerkiksi se, että osapuoli on muutoksenhaussa toiminnallaan aiheuttanut vastapuolen kulujen kasvamisen.

Jos sivullisen ulosottovalitus hyväksytään, valtio voidaan sivullisen vaatimuksesta määrätä osittain tai kokonaan korvaamaan tämän kohtuulliset oikeudenkäyntikulut, jos kulujen jäämistä sivullisen vahingoksi voidaan olosuhteet huomioon ottaen pitää kohtuuttomana. Tällaisissa tapauksissa valtion korvauskynnys voi olla korkea, jos tapaus on ollut tulkinnallinen ja epäselvä. Toisaalta, jos on tapahtunut selvä virhe, niin kulujen jäämistä sivullisen vahingoksi voidaan yleensä pitää kohtuuttomana.

Valtio voidaan velvoittaa korvamaan myös ulosottoasian asianosaisen oikeudenkäyntikulut, jos asiassa on sattunut selvä virhe, joka olisi tullut korjata itseoikaisuna.

Huomaathan, että alla oleva asiakirjamalli sisältää vain yleistä oikeudellista tietoa ja eikä se siten sellaisenaan välttämättä sovellu käytettäväksi kaikissa yksittäistapauksissa. Mikäli olet epävarma asiakirjan soveltumisesta lakiasiaasi tai haluat saada tarkempaa neuvoa asiakirjaan liittyen, niin pyydämme kääntymään lakimieheen puoleen soittamalla lakipuhelimeen 0600 12 450. Voit myös pyytää lakimiestä laatimaan asiakirjasi tai sopimuksesi valmiiksi alusta loppuun.

Tässä näet esimerkinomaisen asiakirjamallin ulosottovalituksesta suuntaa-antavine täyttöohjeineen ilmaiseksi:

ULOSOTTOVALITUS

1.   KÄRÄJÄOIKEUS
[Ahvenanmaan/ Helsingin/ Länsi-Uudenmaan/ Oulun/ Pirkanmaan/ Pohjanmaan/ Pohjois-Savon/ Päijät-Hämeen/ Varsinais-Suomen] käräjäoikeudelle

2.   VALITUKSENALAINEN PÄÄTÖS
Tämä valitus koskee [Etelä-Karjalan/ Etelä-Pohjanmaan/ Etelä-Savon/ Helsingin/ Itä- ja Keski-Uudenmaan/ Kainuun/ Kanta-Hämeen/ Keski-Pohjanmaan ja Pohjan-maan/ Keski-Suomen/ Kymenlaakson/ Lapin/ Länsi-Pohjan/ Länsi-Uudenmaan/ Oulun seudun/ Pirkanmaan/ Pohjois-Karjalan/ Pohjois-Savon/ Päijät-Hämeen/ Raahen seudun/ Satakunnan/ Varsinais-Suomen] ulosottoviraston [pp.kk.vvvv] tekemää päätöstä [päätöksen numero 0000] diaarinumerolla [00/0000].

3.   VALITTAJA
[Etunimi Sukunimi]
[Osoite 1]
[00000 Postitoimipaikka]

4.   ASIAMIES JA PROSESSIOSOITE
[Etunimi Sukunimi]
[Ammatti]
[Yritys Oy]
[Y-tunnus]
[Osoite 1]
[00000 Postitoimipaikka]
Puhelin [000 000 0000]
Faksi [00 000 0000]
[asiamies@sähköposti.fi]    

5.   VAATIMUKSET
Käräjäoikeutta pyydetään kumoamaan valituksenalainen päätös liitteessä mainituilta osin.
[Asian käsittelyssä pyydetään järjestämään suullinen istunto. Valittaja esittää istunnossa kuultavaksi liitteessä ilmoitetun henkilön henkilökohtaisesti.]    

6.   PERUSTEET
Valittaja ei yhdy ulosottoviraston kantaan koskien edellä mainittua [täytäntöönpanotoimea/ulosottomiehen päätöstä].
Tarkemmat perusteet ilmenevät valituskirjelmän liitteestä.

7.   LIITTEET
Selvitys vaatimuksista
Perusteet valitukselle
[Todisteet]    

8.   PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS

_______________________                     _____/_____/_____________
paikka                                                 aika

_______________________                                          
allekirjoitus

 

--

TÄYTTÖOHJEET
Asiakirja on tarkoitettu muokattavaksi tapauskohtaisesti. Hakasulut sisältävät kohtia, jotka asiakirjan loppukäyttäjä muokkaa joko lisäämällä arvon, kuvauksen tai valitsemalla hakasulkujen sisällä olevista lauseista sopivan käytettäväksi asiakirjassa.

Esimerkiksi:
[pp.kk.vvvv] Tähän kohtaan lisätään päivämäärä, jota kohdassa tarkoitetaan. Asiakirjaan kirjataan tämän kohdan tilalle vain päivämäärä ilman sulkuja.
Tällöin siis [pp.kk.vvvv] teksti on muokatussa asiakirjassa esimerkiksi 1.2.2020.

KOHTA 1. KÄRÄJÄOIKEUS
Valitse valikosta se käräjäoikeus, joka tutkii valituksen. Valituskirjelmä toimitetaan ulosottomiehelle, joka puolestaan toimittaa sen käräjäoikeuteen.

KOHTA 2. VALITUKSENALAINEN PÄÄTÖS
Tässä yksilöidään päätös, josta valitetaan. Valitse valikosta päätöksen tehneen ulosottoviraston nimi. Merkitse kenttiin päätöksen tekemispäivämäärä, päätöksen numero sekä diaarinumero.
Muutosta on haettava käräjäoikeudelta kolmen viikon kuluessa toimitushetkestä (mm. huutokaupasta, päätöksen tekemisestä tai siitä, kun asianosainen on saanut niistä tiedon). Jos valitus myöhästyy, valitusoikeus menetetään.

KOHTA 3. VALITTAJA
Tähän merkitään tiedot valittajasta. Ulosottovalituksen voi tehdä henkilö (velallinen, velkoja tai muu), jonka oikeutta täytäntöönpanotoimi (ulosmittaus, ulosottomiehen päätös ym.) koskee.

KOHTA 4. ASIAMIES JA PROSESSIOSOITE
Jos valittaja haluaa käyttää asiamiestä ulosottovalituksessaan, merkitään tähän asiamiehen yhteystiedot. Kohtaan merkitään myös yhteystiedot asiaan liittyviä yhteydenottoja varten.

KOHTA 5. VAATIMUKSET
Tähän ilmoitetaan, että päätös vaaditaan kumottavaksi.
Liitä valituskirjelmään selvitys siitä, miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi. Muista perustella vaatimukset.
Ulosottovalitus käsitellään suullisessa istunnossa vain, jos asiassa kuullaan henkilökohtaisesti jotakin henkilöä (esim. todistajaa). Jos haluat, että käräjäoikeudessa tullaan kuulemaan tällaista henkilöä, jätä asiaa koskevat kohdat valituskirjelmään. Ilmoita myös todistelutarkoituksessa kuultavan henkilön tiedot liitteessä.

KOHTA 6. PERUSTEET
Tässä kohdassa ilmoitetaan valituksen perusteet. Liitä valituskirjelmään perusteita koskeva selvitys. Yritä selventää mahdollisimman tarkasti, miksi toimi tai päätös on virheellinen sekä se, miten asiassa olisi tullut menetellä.

KOHTA 7. LIITTEET
Tässä luetellaan liitteet, jotka toimitetaan valituksen mukana. Liitä valituskirjelmään ainakin tarkemmat selvitykset vaatimuksista ja perusteista (kohdat 5. ja 6.).
Valituskirjelmän tulee sisältää myös mahdollisessa suullisessa istuntokäsittelyssä esitettävät todisteet todistusteemoineen.

KOHTA 8. PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS
Merkitse valituskirjelmän paikka ja aika. Valituskirjelmän allekirjoittaa sen laatija (valittaja, asiamies tms.).                                                     

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa