Minilex - Lakipuhelin

Tilinpäätöserien arvostaminen ja jaksottaminen III

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Yrityksen perustamisesta aiheutuvat perustamismenot kirjataan päättyvän tilikauden kuluksi. Yleensä nämä lukeutuvat sopivasti esimerkiksi nimikkeen "liiketoiminnan muut kulut" alle. Tutkimusmenot kirjataan päättyvän tilikauden kuluksi, eikä niitä voida käytännössä jaksottaa, eli laskea useamman tilikauden kuluksi. Jaksottaminen on yritykselle tärkeää, sillä sen avulla voidaan tasata yrityksen vuosittaisia tuloksia ja myös veroseuraamuksia. Veroahan maksetaan liiketoiminnan tuloksesta, jonka suuruuteen vaikuttaa paitsi tuottojen, niin myös kulujen määrä. Kulujen määrää voidaan tasata juuri jaksottamalla merkittäviä kulueriä useammalle tilikaudelle. Ilman jaksottamista seurauksena olisi yksi tappiollinen tulokseltaan negatiivinen vuosi ja sen jälkeen joukko kohtuuttoman voitollisia ja siten myös veroseuraamuksiltaan tarkoituksenmukaista raskaampia vuosia.

Kehittämismenot saadaan aktivoida päättyvän tilikauden lopussa erityistä varovaisuutta noudattaen. Aktivoidut kehittämismenot tulee poistaa vaikutusaikanaan suunnitelman mukaan enintään viiden vuoden kuluessa, ellei tätä pidempää poistoaikaa, kuitenkin pituudeltaan enintään 20 vuotta, voida erityisestä syystä pitää hyvän kirjanpitotavan mukaisena. Liikearvon hankintameno saadaan aktivoida tilikauden lopussa. Aktivoitu liikearvo tulee poistaa enintään viiden vuoden kuluessa suunnitelman mukaan, tai, mikäli tämän vaikutusaika on viittä vuotta pidempi, vaikutusaikanaan, kuitenkin enintään 20 vuoden kuluessa. Liikearvolla tarkoitetaan yrityskaupassa kauppahinnan ja yrityksen taseen arvon erotuksesta jäljelle jäävää summaa.

Sen sijaan toimintaa varten otetun lainan ottamisesta aiheutunut pääoma-alennus sekä siihen rinnastettavat menot sekä lainan liikkeeseenlaskusta aiheutuneet menot saadaan aktivoida tilikauden päättyessä erityistä varovaisuutta noudattaen. Aktivoidut erät tulee kirjata kuluiksi laina-ajan kulumiseen perustuvan suunnitelman mukaan, kuitenkin vähintään samassa suhteessa kuin miten lainaa maksetaan takaisin. Eli poistaa ei saa kerralla vähempää kuin mitä lainaa todellisuudessa maksetaan pois. Mikäli muita pitkävaikutteisia menoja kuin yrityksen perustamismenot, tutkimusmenot ja kehittämismenot, liikearvon hankintameno sekä pääoma-alennus ja lainan liikkeellelaskumenot on aktivoitu, tulee nämä poistaa suunnitelman mukaan enintään viiden vuoden kuluessa, ellei tätä pidempää poistoaikaa, kuitenkin kestoltaan enintään 20 vuotta, voida pitää hyvän kirjanpitotavan mukaisena. Edellä esitetyn pitkän poistoajan käyttämiseen tulee olla erityisiä syitä.

Lähtökohtana voidaan pitää sitä, että aineettomien pitkäaikaisten hyödykkeiden hankintamenojen jaksottaminen vaatii erityistä huolellisuutta. Tämä johtuu varsinkin kyseisten hyödyke-erien vaikeasta arvostettavuudesta ja arvon toisinaan nopeistakin ja vaikeasti havaittavista muutoksista. Varovaisuus on siis tällöin tarpeen. Noudattamalla kirjanpitolain edellä mainittuja edellytyksiä ei kuitenkaan voi lähtökohtaisesti mennä vikaan. Myös joustovaraa tilannekohtaisesti on jätetty, mutta vaatii asiantuntemusta osata käyttää sitä. Jos asiasta herää kysymyksiä, voi myös lakipuhelin tarjota tukea säännösten ymmärtämiseen ja soveltamiseen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa