Minilex - Lakipuhelin

Muut kuin suunnitelman mukaiset poistot tilinpäätöksessä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Verotus perustuu Suomessa suurelta osin kirjanpitoon. Elinkeinoverolain mukaan ei poistoja saa vähentää verotuksessa, ellei niitä ole tehty kirjanpidossa. Tämän takia on kirjanpitolakiin otettu säännös suunnitelman mukaisten poistojen ylittävistä poistoista. Näin tehdyt poistot kirjataan tuloslaskelmaan kohtaan Poistoeron muutos, ja taseen vastattaviin riville Poistoero.

Pääsääntönä suunnitelman mukaiset poistot

Lähtökohtaisesti kirjanpitovelvollisen tulee toteuttaa suunnitelman mukaiset poistot johdonmukaisesti alkuperäistä poistosuunnitelmaa noudattaen. Poistoilla tarkoitetaan tilikaudelle kohdistettua osaa useamman tilikauden ajan tuloa tuottavasta hankinnasta. Tällaisia hankintoja ovat esimerkiksi tuotantorakennukset ja tuotantolaitteet ja vaikkapa sorakuopat. Kuitenkin kyseessä ovat aina luonteeltaan investointia muistuttavat arvokkaat hankinnat. Esimerkiksi vähäarvoisista toimistotarvikkeista ei tehdä poistoja, vaikka ne kestäisivätkin käytössä useamman tilikauden ajan.

Ajatus on siinä, että jos kirjanpitovelvollinen vähentäisi vaikkapa kalliin rakennuksen verotuksessaan yrityksensä kyseisen tilikauden tuotoista kokonaisuudessaan, muodostuisi yrityksen tulos helposti negatiiviseksi. Toisaalta kirjanpidon periaatteisiin kuuluu myös ajatus siitä, että jokainen tulo ja meno kohdistetaan sille tilikaudelle, jonka aikana se tuottaa yritykselle tuottoa tai kuluja.

Kun yritys hankkii itselleen uuden tuotantovälineen, jota on tarkoitus hyödyntää tuotannossa useana tilikautena, tulee yrityksen ensimmäisenä laatia niin sanottu poistosuunnitelma. Poistosuunnitelmaan yritys kirjaa suunnitelman niistä periaatteista, joiden mukaan se kohdistaa tehdystä hankinnasta aina sopivan summan kullekin tilikaudelle. Jäljelle jäävä määrä aktivoidaan taseeseen.

Tasapoistot

Poistot voidaan tehdä yksinkertaisimmin niin sanottuina tasapoistoina. Tasapoistolla tarkoitetaan sitä, että hankitun hyödykkeen hinta ja muut kulut jaetaan tasan niille vuosille, joina hyödykkeen oletetaan tuovan tuottoa yritykselle.

Menojäännöspoisto

Toisaalta voidaan myös käyttää menojäännöspoistoja, joissa hyödykkeen hankintakustannuksista vähennetään poistona ensimmäisenä tilikautena esimerkiksi 25 %, jonka jälkeisenä vuotena taas 25 % hankintakustannuksista vähennettynä ensimmäisen vuoden poistolla, kunnes poistettava summa on niin pieni, että se voidaan poistaa kerralla.

Poistoaika

Kirjanpitolaissa määrätään myös sopivat poistoajat erilaisille hyödykeryhmille. Yleensä poistoaika on viisi vuotta, mutta joidenkin ryhmien kohdalla se kuitenkin poikkeaa tästä. Kirjanpitolaissa on myös tiettyjä poistoja koskevia helpotuksia pienille kirjanpitovelvollisille. Lähtökohtana on aina kuitenkin se, että poistosuunnitelma on laadittava ja sen mukaisesti on toimittava. Aina etukäteen suunniteltujen poistojen tekeminen sellaisenaan ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista. Siksi kirjanpitovelvollinen saa kirjanpitolain mukaan kirjata suunnitelman ylittäviä poistoja, mikäli tähän on erityistä syytä. Muussa tapauksessa tulee noudattaa suunnitelman mukaisia poistoja.

Suunnitelmasta poikkeavat poistot

Mikäli pysyviin vastaaviin kuuluvan hyödykkeen taikka sijoituksen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo on pysyvästi pienempi kuin vielä poistamaton hankintameno, on erotus kirjattava arvonalennuksena kuluksi. Näin voi käydä esimerkiksi silloin, jos laite turmeltuu peruuttamattomasti tai vaikkapa uusi teknologia tekee sen käytännössä arvottomaksi. Suunnitelmasta poikkeavia poistoja voidaan joutua tekemään esimerkiksi, jos poistojen kohde myydään ennen kuin sen taloudellinen pitoaika ja siten myös poistojen jaksotusaika on kulunut umpeen.

Yhdistysten ja säätöiden on kuitenkin tehtävä kaikki poistonsa suunnitelman mukaisesti. Tämä ei kuitenkaan koske niitä hyödykkeitä jotka yhdistykset, säätiöt ynnä muut, ovat hankkineet ennen uudistuneen kirjanpitolain voimaantuloa. Näin ollen nämä yhdistykset ja säätiöt saavat poistaa pysyviin vastaaviin kuuluvan hyödykkeen hankintamenon ilman ennalta laadittua suunnitelmaa, jos hyödyke on hankittu ennen 1.1.2016.

Vapautus suunnitelmanmukaisten poistojen käyttöpakosta

Kirjanpitolain mukaan luonnollinen henkilö sekä sellainen kirjanpitovelvollinen, jonka toiminta perustuu kiinteistön hallintaan, saa poistaa pysyviin vastaaviin kuuluvan hyödykkeen hankintamenon sen vaikutusaikana ilman ennalta laadittua suunnitelmaa edellyttäen, että poistamisessa noudatetaan jatkuvuutta ja johdonmukaisuutta.

Jos liikkeen- tai ammatinharjoittaja laatii taseen ja kirjaa poistot kirjanpitoon, eikä siis laadi yksinkertaista kirjanpitoa, soveltuu kirjanpitolain poikkeus suunnitelman mukaisten poistojen noudattamisesta myös heihin. Poistot on kuitenkin tehtävä johdonmukaisesti ja niin että hankittu hyödyke poistetaan sen vaikutusaikanaan.

Aktivointivelvollisuudesta ei kuitenkaan saa poiketa silloin kun arvioidaan menon tuottava tuloa useampana tilikautena.

Esimerkki jolloin suunnitelman käyttöpakon poikkeusta ei voitu soveltaa – KILA 1713

Poikkeuksen soveltaminen edellyttää siis toiminnan perustumista kiinteistön hallintaan. Kirjanpitolautakunta on ottanut yllä mainittuun kantaa lausunnossaan 1713 jossa se toteaa, ettei poikkeusta voida soveltaa muuhun yhtiöön kuin sellaiseen yhtiöön jonka osake tai osuus oikeuttaa omistajaansa yksinomaisesti hallinnoimaan yhtiöjärjestyksessä tai muissa yhteisön säännöissä erikseen määrättyä asumis- tai muuhun käyttöön tarkoitettua tilaa yhteisölle kuuluvasta kiinteistöstä. Näin ollen poikkeusta ei kirjanpitolautakunnan mukaan voitu soveltaa osakeyhtiöön, jonka toimialana oli golfkentän kiinteistön ja rakennelmien omistus ja hallinta.

Yleensä poistot toteutetaan suunnitelman mukaisesti, mutta mikäli suunnitelmaa suurempia poistoja tarvitaan, tulee aina kirjanpitoon lisätä poistoero. Poistoero on siis suunnitelmanmukaisten ja toteutettavien poistojen välinen erotus. Tämä johtuu siitä, että verotuksessa ei voida hyväksyä poistoiksi enempää, kuin mitä kirjanpidossa on määrätty. Jos poistojen kirjaaminen aiheuttaa päänvaivaa, voi neuvoa kysyä päivystävästä lakipuhelimesta.

 

Vinkit

- Kirjanpitovelvollinen saa kirjata suunnitelman ylittäviä poistoja, jos siihen on verotusperusteinen syy. Jos syy on muu kuin verotusperusteinen, ei se kelpaa.

- Poikkeusta poistojen suunnitelmanmukaisuudesta ei voida soveltaa kuin sellaiseen kirjanpitovelvolliseen, jonka toiminta perustuu kiinteistön hallintaan. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa