Minilex - Lakipuhelin

Mikä on peitelty osinko?


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Lainsäädännössä ei ole tavatonta, että tiettyjä toimia kohdellaan niiden tosiasiallisen tarkoituksen perusteella, vaikka osapuolet käyttäisivät niistä muuta nimeä. Tästä on kysymys myös silloin, kun puhutaan peitellystä osingosta.

Peitellyllä osingolla tarkoitetaan sellaista rahanarvoista etuutta, jonka osakeyhtiö antaa osakkaansa tai tämän omaisen hyväksi osakkuusaseman perusteella, joko kokonaan vastikkeetta taikka tavallisesta olennaisesti poikkeavalla hinnoittelulla. Vähäinen poikkeama käyvästä hintatasosta ei siis vielä tarkoita, että kyseessä olisi peitelty osingonjako.

Mikäli on selvää, että yhtiö on jakanut kyseisenlaista peiteltyä osinkoa, yhtiön verotuksessa menetellään niin kuin tilanteessa, jossa olisi käytetty käypää hintaa. Peiteltyä osinkoa saaneen osakkaan veronalaiseksi tuloksi katsotaan käyvän hinnan ja käytetyn hinnan erotus.

Peitellyllä osingolla tarkoitetaan myös varoja, jotka on yhtiössä jaettu osingosta menevän veron välttämiseksi omia osakkeita hankkimalla tai lunastamalla taikka osakepääomaa, vararahastoa tai ylikurssirahastoa alentamalla. Jaetut varat katsotaan osakkaan veronalaiseksi tuloksi.

Vaikka edellä on puhuttu osakeyhtiöstä ja osakkaasta, sovelletaan säännöksiä peitellystä osingosta myös muuhun yhteisöön sekä sen osakkaaseen tai jäseneen.

Peitelty osinko katsotaan siis veronalaiseksi tuloksi. Tuloverolaissa säädetään erikseen siitä, mihin tulolajiin peitellyn osingon verotus määräytyy.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa