Minilex - Lakipuhelin

Konsernin sisäiset erät ja vähemmistöosuudet

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Konsernilla tarkoitetaan sellaista yritystä (emoyhtiö), joka omistaa määräysvaltaan oikeuttavan määrän osakkeita toisesta yhtiöstä (tytäryhtiö). Konserniyhtiön tulee esittää koko konsernin tulos sekä taloudellinen asema konsernitilinpäätöksessä siten kuin konserniyritykset olisivat yksi ainoa kirjanpitovelvollinen. Tämä tarkoittaa siis lähinnä tilinpäätöstietojen yhdistelemistä. Tämä johtuu siitä, että konsernirakenteeseen kuuluu olennaisilta osiltaan yhteistyö sekä palveluiden ja tuotteiden ristiinmyynti konserniin kuuluvien jäsenten välillä. Myös erilaiset varallisuuserien siirtelyt ovat osa tavanomaista käytäntöä. Tämän vuoksi on järkevää käsittää konserni myös verotuksellisesti jonkinlaisena yhtenä kokonaisuutena. Konserniin kuuluvien yritysten välisiin toimiin perustuvien konsernin sisäisten erien vaikutus tulee eliminoida. Konsernituloslaskelmaa laadittaessa tulee vähentää konsernin sisäiset tuotot ja kulut sekä konsernin sisäinen voitonjako. Tällöin kuitenkin täytyy muistaa huomioida tarkemmin lainsäädännössä asetetut edellytykset niin sanotulle siirtohinnoittelulle.

Muiden kuin konserniyritysten omistusta vastaavat osuudet tytäryritysten tuloksista tulee merkitä konsernituloslaskelmaan omaksi eräkseen (ns. "vähemmistöosuus konsernituloslaskelmassa"). Lisäksi tulee vähentää konserniyritysten taseisiin aktivoitujen konsernin sisäisten katteiden muutokset tilikauden aikana. Konsernitasetta laadittaessa tulee vähentää konserniyritysten keskinäiset saamiset ja velat sekä konserniyritysten taseisiin aktivoidut konsernin sisäiset katteet. Sisäiset katteet tarkoittavat sellaisten palveluiden tai tuotteiden katteita, joita konserniin kuuluvat yhtiöt luovuttavat toisilleen. Muiden kuin konserniyritysten omistusta tytäryrityksissä vastaavat osuudet tulee merkitä konsernitaseeseen omaksi eräkseen, (ns. "vähemmistöosuus konsernitaseessa).

Konsernin sisäiset tuotot ja kulut, sisäinen voitonjako, konserniyritysten keskinäiset saamiset ja velat sekä konsernin sisäiset katteet ja niiden muutokset saadaan jättää vähentämättä, mikäli näiden vähentäminen ei ole tarpeen oikean ja riittävän kuvan antamiseksi konsernin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tehtyjen ja suunnitelman mukaisten poistojen kertynyt poistoero ja vapaaehtoiset varaukset tulee merkitä konsernitaseeseen jaettuna omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan sekä niiden muutos konsernituloslaskelmaan jaettuna laskennallisen verovelan muutokseen ja tilikauden tulokseen. Kirjanpitovelvollinen saa merkitä poistoeron ja vapaaehtoiset varaukset konsernitaseeseen jakamatta niitä omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan, sekä näiden muutoksen konsernituloslaskelmaan jakamatta tätä laskennallisen verovelan muutokseen ja tilikauden tulokseen, mikäli sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on ylittynyt enintään yksi laissa säädetyistä rajoista.

Tytäryrityksen taseeseen merkityt emoyrityksen osakkeet tai osuudet merkitään konsernitilinpäätökseen omaksi eräkseen. Sama soveltuu emoyrityksen taseeseen merkittyihin omiin osakkeisiin sekä osuuksiin. Tämä johtuu siitä, että myöskään konsernin emoyhtiön osuuksia ja esimerkiksi määräysvallan olemassa oloa arvioitaessa ei tule kiinnittää huomiota tytäryhtiön tai esimerkiksi osakkuusyhtiön hallussa oleviin omiin osakkeisiin. Vain yhtiön ulkopuoliselle luovuttamilla osakkeilla on merkitystä.

Konsernin sisäisten erien merkitsemistä koskeva sääntely on tarkkaa johtuen yritysten houkutuksesta varallisuuseriä siirtelemällä manipuloida esimerkiksi emoyhtiön tilikauden tulosta ja vähentää verotuksellista taakkaa. Tämän vuoksi konsernitilinpäätös pyrkii tuomaan esiin "vääristelemättömän" kuvan siitä, mitä konsernissa tapahtuu. Lain säännökset vaativat asiantuntemusta soveltamisessaan, mikä usein jääkin kirjanpidon ammattilaisten tehtäväksi. Toisinaan myös juridinen osaaminen on tarpeen, jolloin esimerkiksi soitto lakipuhelimeen voi tuoda olla paikallaan.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa