Minilex - Lakipuhelin

Kirjanpitolaki konsernitilinpäätös

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kirjanpitolaissa määritellään, milloin kirjanpitovelvollisen on oman tilinpäätöksensä ohella laadittava konsernitilinpäätös. Lähtökohtaisesti konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus perustuu määräysvaltaan toisessa kirjanpitovelvollisessa. Joissain tilanteissa emoyritys on myös vapautettu konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuudesta.

Konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuuden kannalta tärkeä käsite on määräysvalta. Määräysvalta synnyttää konsernin. Jos kirjanpitovelvollisella on kirjanpitolain mukainen määräysvalta kohdeyrityksessä, edellinen on emoyritys ja jälkimmäinen tytäryritys. Emoyritys ja tämän tytäryritykset yhdessä muodostavat konsernin. Konsernisuhteen katsotaan syntyvän myös silloin, kun kirjanpitovelvollisella on yhdessä yhden tai useamman tytäryrityksen kanssa taikka kirjanpitovelvollisen tytäryrityksellä yksin tai yhdessä useamman tytäryhtiöiden kanssa määräysvalta kohdeyrityksessä.

Kirjanpitovelvollisella on määräysvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa silloin, kun

  • kirjanpitovelvollisella on enemmän kuin puolet kohdeyrityksen kaikkien osakkeiden tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä
  • kirjanpitovelvollisella on oikeus nimittää tai erottaa enemmistä jäsenistä kohdeyrityksen hallituksessa tai siihen verrattavassa toimielimessä
  • kirjanpitovelvollinen muuten tosiasiallisesti käyttää määräysvaltaa kohdeyrityksessä

Emoyritys on velvollinen laatimaan ja sisällyttämään tilinpäätökseensä konsernitilinpäätöksen, jos se on

  • osakeyhtiö
  • avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö, jonka vastuunalaisena yhtiömiehenä on osakeyhtiö
  • avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö, jonka vastuunalaisena yhtiömiehenä on avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö
  • osuuskunta

Konsernitilinpäätöksen on velvollinen laatimaan ja sisällyttämään tilinpäätökseensä myös muussa yhtiömuodossa toimiva emoyritys, jos se harjoittaa liiketoimintaa. Velvollisuus ei koske ammatinharjoittajaa eikä liikkeenharjoittajaa.

Konsernitilinpäätöstä ei tarvitse laatia pienkonsernissa, jossa yksikään konserniyrityksistä ei ole yleisen edun kannalta merkittävä yhteisö. Konsernitilinpäätös voidaan jättää laatimatta myös silloin, jos

  • Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion lainsäädännön alaisella yrityksellä on emoyrityksessä vähintään 90 % omistusosuus
  • emoyrityksen muut omistajat ovat antaneet suostumuksen sen konsernitilinpäätöksen laatimatta jättämiseen
  • emoyrityksen ja sen tytäryritysten tilinpäätökset yhdistellään Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion lainsäädännön alaisen yrityksen konsernitilinpäätökseen

Konsernitilinpäätöstä laadittaessa on noudatettava jatkuvasti samoja periaatteita. Näitä saadaan muuttaa vain, jos se on tarpeen oikean ja riittävän kuvan antamiseksi. Konserniyritysten tilinpäätökset tulee lisäksi ennen yhdistelyä muuttaa siten, että niissä sovelletaan yhtenäisesti joko emoyrityksessä tai konsernin toiminnassa noudatettuja samoja tilinpäätösperiaatteita.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa