Minilex - Lakipuhelin

Emoyrityksen velvollisuus konsernitilinpäätöksen laatimiseen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Mikäli kirjanpitovelvollisella on määräysvalta toisessa kotimaisessa tai ulkomaisessa yhteisössä tai säätiössä, on kirjanpitovelvollinen emoyritys ja määräysvallassa oleva yhteisö tytäryritys. Määräysvallaksi luetaan se, että yritys joko omistaa enemmistön kohdeyrityksen osakekannasta tai sitten se pystyy valitsemaan enemmistön kohdeyrityksen hallituksen tai muun määräysvaltaa kohdeyrityksessä käyttämän elimen jäsenistä. Emoyritys ja tytäryritys muodostavat yhdessä konsernin.

Kirjanpitolain mukaan emoyritys on velvollinen laatimaan ja sisällyttämään tilinpäätökseensä konsernitilinpäätöksen, jos se on osakeyhtiö taikka avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö, jonka vastuunalaisena yhtiömiehenä on osakeyhtiö. Vastaava velvollisuus on myös sellaisessa avoimella- tai kommandiittiyhtiöllä, jonka vastuunalaisena yhtiömiehenä on sellainen toinen avoin- tai kommandiittiyhtiö, jonka vastuunalaisen yhtiömiehenä on osakeyhtiö. Yhtiömuotoa seuraavan konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuudenisäksi kaikki liiketoimintaa harjoittavat emoyritykset ammatinharjoittajaa lukuun ottamatta ovat velvollisia laatimaan konsernitilinpäätöksen.

Velvollisuutta konsernitilinpäätöksen laatimiseen ei kuitenkaan ole, jos konsernin toiminta on ollut niin pienimuotoista, että se alittaa kirjanpitolaissa säädetyt raja-arvot. Konsernitilinpäätös voidaan jättää tietyin edellytyksin laatimatta myös niin sanotun "välikonsernin" kohdalla. Tämä edellyttää ensinnäkin sitä, että Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion lainsäädännön alaisella yrityksellä on emoyrityksessä vähintään yhdeksän kymmenesosan omistusosuus ja emoyrityksen muut omistajat ovat antaneet suostumuksensa laatimatta jättämiseen. Tällöin emoyrityksen ja sen tytäryritysten tilinpäätökset tulee kuitenkin yhdistellä Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion lainsäädännön alaisen yrityksen konsernitilinpäätökseen, joka ilmoitetaan rekisteröitäväksi kirjanpitolaissa säädetyllä tavalla. Emoyritystä ei voida kuitenkaan vapauttaa konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuudesta edellä mainituin perustein, jos konserniyrityksen osakkeet tai osuudet ovat arvopaperimarkkinalaissa tarkoitetun julkisen kaupankäynnin tai sitä vastaavan kaupankäynnin kohteena Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion lainsäädännön alaisessa arvopaperipörssissä.

Konsernitilinpäätökseen on ilmoitettava emo- ja tytäryhtiöiden taseiden ja tuloslaskelmien yhdistelmät. Tämän lisäksi, jos emoyhtiö on pörssiyhtiö, eli julkinen osakeyhtiö tai sitten yksityinen osakeyhtiö tai osuuskunta, niin konsernitilinpäätökseen on myös laadittava rahoituslaskelma. Tytäryhtiön osuuden saa jättää pois emoyhtiön kirjanpidosta, mikäli se ei ole kokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukaista, omistus on väliaikaista tai tietojen saaminen olisi kohtuuttoman vaikeaa emoyhtiölle.

Konsernitilinpäätökseen liittyy lisäksi kirjanpitolaissa ja kirjanpitoasetuksessa säädettyjä tarkempia tietoja siitä, miten tilinpäätös tulisi toteuttaa. Tytäryhtiön osuuden taseesta ja tuloslaskelmasta tulisi muodostaa oma selkeästi erottuva vähemmistöosuutensa. Emoyhtiön omistamien tytäryhtiön omistukseen oikeuttavien osuuksien, kuten osakkeiden hankintameno voidaan vähentää tytäryhtiön omasta pääomasta emoyhtiön omistuksen suhdetta vastaavasta osuudesta. Myös on otettava huomioon, että jos konsernitilinpäätöksen lopputulos poikkeaa olennaisesti erillisten tilinpäätösten summasta, niin verotusta voidaan tietyissä tilanteissa oikaista. Lähinnä siis mikäli tulos näyttää konsernitilinpäätöksen perustella todellista suuremmalta.

Konsernitilinpäätös ei ole yksinkertainen toteuttaa, vaan vaatii lähes aina joko ammattilaisen tai ainakin kirjanpitoon hyvin perehtyneen henkilön. Jos kuitenkin esimerkiksi velvollisuus konsernitilinpäätöksen laatimiseen arveluttaa tai sitten muut aihetta koskevat juridiset seikat, niin ethän epäröi soittaa Minilexin palvelevaan lakipuhelimeen.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa