Minilex - Lakipuhelin

Valitusluvan pyytäminen ja myöntäminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Hovioikeuden ratkaisusta valittamista varten on pyydettävä korkeimmalta oikeudelta valituslupa. Valituslupa voidaan myöntää ainoastaan, jos lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi on tärkeätä saattaa asia korkeimman oikeuden ratkaistavaksi tai jos siihen on erityistä aihetta asiassa tapahtuneen sellaisen oikeudenkäynti- tai muun virheen takia, jonka perusteella ratkaisu olisi purettava tai poistettava, tai jos valitusluvan myöntämiseen on muu painava syy.

Myös käräjäoikeuden ratkaisuun voidaan ennakkopäätösvalituksella hakea muutosta hovioikeuden asemesta korkeimmalta oikeudelta, jos korkein oikeus myöntää valitusluvan. Tämä ennakkopäätösvalitus ei ole sallittu, jos muutoksenhakijan vastapuoli ei ole antanut siihen suostumustaan joko kirjallisesti tai suullisesti käräjäoikeudessa. Korkein oikeus voi myöntää luvan ennakkopäätösvalitukseen vain, jos lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi on tärkeää saattaa asia korkeimman oikeuden ratkaistavaksi.

Valituslupaa on pyydettävä ja valitus tehtävä muutoksenhakukirjelmällä 60 päivässä hovioikeuden päätöksen antamisesta. Muutoksenhakukirjelmän, johon sisältyvät valituslupahakemus ja valitus, tulee sisältää peruste, jolla valituslupaa pyydetään sekä ne syyt, joiden perusteella hakija katsoo luvan myöntämiselle olevan perusteet. Lisäksi siitä on ilmettävä se hovioikeuden ratkaisu, johon muutosta haetaan sekä miltä kohdin ja mitä muutoksia hakija hovioikeuden ratkaisuun haluaa ja ne perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Kirjelmään on myös liitettävä asiakirjat, joihin vedotaan.

Hovioikeus lähettää valituslupapyynnön ja valituskirjelmän korkeimmalle oikeudelle, joka tutkii, onko valitusluvan myöntämiselle edellytyksiä. Myöhässä toimitettu muutoksenhakupyyntö jätetään tutkimatta. Korkein oikeus kehottaa asianosaista täydentämään puutteellista valituslupahakemusta tai valituskirjelmää, jos se on tarpeen. Tavallisesti valituslupa-asia ratkaistaan kahden jäsenen kokoonpanossa ja, milloin ratkaisuun ei tässä kokoonpanossa päästä, kolmen jäsenen kokoonpanossa. Valituslupa voidaan tutkia myös vahvennetussa kokoonpanossa tai korkeimman oikeuden täysistunnossa. Korkein oikeus myöntää valitusluvan vain, mikäli sille on laissa säädetty peruste. Valituslupa voidaan myöntää myös osittaisena, jolloin korkein oikeus voi jättää muun osan asiasta suoraan hovioikeuden päätöksen mukaiseksi. Jos valitusluvan myöntämiselle ei ole perusteita, korkein oikeus ei hyväksy valituslupaa ja jättää valituksen tutkimatta. Jos valituslupaa ei myönnetä, hovioikeuden ratkaisu jää pysyväksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa