Minilex - Lakipuhelin

Riita-asian valituksen peruste

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Käräjäoikeuden riita-asioista antamista ratkaisuista valittamiseen tarvitaan hovioikeudelta jatkokäsittelylupa ja siksi valituksessa on aina esitettävä perusteet jatkokäsittelyluvan myöntämiselle. Kun valitus on saapunut hovioikeudelle määräajassa, eli lähtökohtaisesti 30 päivän kuluessa käräjäoikeuden päätöksestä, hovioikeus selvittää, onko asiassa olemassa perusteita jatkokäsittelyluvan myöntämiselle. Ellei näitä perusteita ole, ei jatkokäsittelylupaa myönnetä ja käräjäoikeuden ratkaisu jää pysyväksi.

Päätös jatkokäsittelyluvan myöntämisestä tehdään hovioikeudessa kirjallisessa menettelyssä käräjäoikeuden ratkaisun, siitä tehdyn valituksen ja mahdollisen valittajan vastapuolen antaman vastauksen, sekä tarpeen vaatiessa muunkin oikeudenkäyntiaineiston perusteella. Hovioikeuden on myönnettävä jatkokäsittelylupa, jos yksikin asiaa ratkaisemassa olevan kokoonpanon jäsenistä kannattaa luvan myöntämistä.

Perusteena jatkokäsittelyluvan myöntämiselle voi olla se, että asiassa ilmenee aihetta epäillä käräjäoikeuden tekemän ratkaisun oikeellisuutta tai se, ettei ratkaisun oikeellisuutta ole mahdollista arvioida ilman jatkokäsittelyluvan myöntämistä. Näiltä osin kyseessä on käräjäoikeuden virheellisen ratkaisun oikaiseminen. Virhe voi koskea sekä oikeus- että näyttökysymystä. Kun lupaa pyydetään yksin näyttökysymyksen virheen vuoksi, edellytyksenä on, että käräjäoikeuden ratkaisun oikeellisuutta on perusteltua aihetta epäillä. Lupa on myös myönnettävä, jos se on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tilanteissa tärkeää, tai jos sen myöntämiselle on jokin muu painava syy. Tällainen syy voi olla esimerkiksi asian poikkeuksellisen suuri merkitys asianosaisille.

Hovioikeuden on myös mahdollista rajoittaa jatkokäsittelylupa koskemaan vain osaa käräjäoikeuden ratkaisusta jolloin luvan myöntämisen edellytykset muilta osin voidaan ratkaista vasta kun valitusta käsitellään hovioikeudessa.

Jatkokäsittelyluvan myöntämisestä ilmoitetaan valittajalle sekä hänen vastapuolelleen, eikä myöntävään päätökseen saa hakea muutosta. Sellaiseen päätökseen, jolla hovioikeus myöntää jatkokäsittelyluvan vain osittain, haetaan sen sijaan muutosta samassa yhteydessä kuin hovioikeuden ratkaisuun muutenkin. Kun kaikille valittajille ei myönnetä asiassa jatkokäsittelylupaa, voi päätökseen hakea muutosta korkeimmalta oikeudelta.

Kieltävästä jatkokäsittelylupapäätöksestä on aina käytävä ilmi se, että hovioikeus on tutkinut kaikki perusteet luvan myöntämiselle ja se, ettei lupaa ole siltikään myönnetty. Lisäksi päätöksessä on mainittava, että käräjäoikeuden päätös jää pysyväksi ja siihen on liitettävä selostus asianosaisten vaatimuksista sekä vastauksista.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa