Minilex - Lakipuhelin

Valmistelu ja esittely hovioikeudessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Hovioikeus päättää, käsitelläänkö valitusasia esittelyssä vai pääkäsittelyssä. Valmistelusta vastaamaan määrätään hovioikeuden jäsen. Jos valituskirjelmä ei ole riittävä valmistelun toimittamiseksi, valittajaa kehotetaan täydentämään valitustaan. Valitus voidaan jättää tutkimatta, jos valitusta ei täydennetä ja se on niin puutteellinen, ettei se kelpaa oikeudenkäynnin perustaksi.

Valituksessa kartoitetaan valitusasian laajuus vaatimusten, riitaisuuden ja todisteiden osalta. Kun asiassa on päätetty järjestää pääkäsittely, valmistelu tulee toimittaa siten, että pääkäsittely voidaan toimittaa yhtäjaksoisesti. Hovioikeus voi järjestää myös valmisteluistunnon, milloin se on tarpeen. Silloin, kun asia on päätetty ratkaista esittelystä, esittelijän tulee valmistelussa tutkia asia siten, että hän voi tehdä asiassa esittelymuistion, jossa hovioikeudelle selostetaan asia ja siihen liittyvät oikeudelliset kysymykset. Esittelyssä esittelijä tekee hovioikeudelle päätösehdotuksen ja asia ratkaistaan kirjallisen oikeudenkäyntiaineiston perusteella. Jos valitusasiassa ei tarvita jatkokäsittelylupaa tai lupa myönnetään, hovioikeus jatkaa asian käsittelyä. Käsittely jatkuu valittajan vastapuolelta pyydettävällä kirjallisella vastauksella. Kirjallinen vastaus valitukseen on annettava hovioikeuden määräämässä ajassa. Vastausta pyydettäessä on annettava tiedoksi valitus ja siihen liitetyt asiakirjat. Hovioikeus voi lisäksi määrätä, mistä kysymyksestä vastauksessa on erityisesti lausuttava. Vastauksessa sen antajan on ilmoitettava asia, jossa vastaus annetaan, myöntääkö hän muutosvaatimuksen vai vastustaako hän sitä sekä käsityksensä valittajan vaatimusten perusteista sekä seikat, joihin hän haluaa nojautua. Samoin hänen tulee ilmoittaa samat tiedot, joita edellytetään myös valittajalta, kuten todisteet, joihin halutaan nojautua, ja mitä kullakin todisteella halutaan näyttää toteen sekä mahdollinen pyyntö pääkäsittelyn toimittamisesta hovioikeudessa.

Hovioikeus voi tarvittaessa varata vastauksen antajalle tilaisuuden hovioikeuden määräämässä ajassa täydentää vastausta, jos se on puutteellinen. Vastaus on annettava tiedoksi myös valittajalle. Hovioikeuden on valmistelussa asian laadun mukaan selvitettävä muun muassa mistä asianosaiset ovat hovioikeudessa erimielisiä sekä onko riita-asiassa edellytyksiä sovinnolle. Hovioikeus voi myös kutsua asianosaiset kuultaviksi istuntoon, jos tämän katsotaan edistävän valmistelua. Valmistelussa päätetään lisäksi esimerkiksi asiantuntijan lausunnon hankkimisesta sekä siitä, onko asianosaisia kuultava henkilökohtaisesti. Hovioikeuden tulee valvoa, ettei asiaan sekoiteta mitään siihen kuulumatonta ja ettei asiassa esitetä tarpeetonta todistelua. Hovioikeus voi päättää asian valmisteluun liittyvistä toimenpiteistä myös ilman esittelyä. Asia ratkaistaan esittelystä kirjallisen oikeudenkäyntiaineiston perusteella, jollei asiassa toimiteta pääkäsittelyä. Tällöin esittelijä toimittaa ratkaisuun osallistuville tuomareille perehdyttäväksi käräjäoikeuden ratkaisun, valituksen, vastauksen ja muun hovioikeudessa kertyneen aineiston, oman ratkaisuehdotuksensa ja asiasta mahdollisesti laatimansa muistion. Seuraavaksi esittelijä selostaa asian suullisesti, jonka jälkeen tuomarit keskustelevat asiasta ja ilmoittavat lopuksi kukin mielipiteensä. Tarvittaessa ratkaisusta voidaan äänestää. Hovioikeuden ratkaisusta lähetetään yksi kappale valittajalle ja toinen vastauksen antajalle.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa