Minilex - Lakipuhelin

Riita-asian valituslupa

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Valitettaessa käräjäoikeuden antamasta ratkaisusta hovioikeuteen riita-asioissa tarvitaan jatkokäsittelylupa hovioikeudelta. Ellei lupaa myönnetä jää käräjäoikeuden ratkaisu pysyväksi. Jatkokäsittelylupa voidaan kylläkin myöntää koskemaan vain osaa asiasta, tällöin jatkokäsittelyluvan myöntäminen muilta osin voidaan ratkaista vasta valituksen käsittelyn yhteydessä.

Hovioikeuden on myönnettävä valituslupa jos asiassa ilmenee aihetta epäillä käräjäoikeuden ratkaisun oikeellisuutta, jos ratkaisun oikeellisuutta ei voida arvioida muuten kuin myöntämällä jatkokäsittelylupa, jos jatkokäsittelyluvan myöntäminen on tärkeää lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tai jos jatkokäsittelyluvan myöntämiselle on jokin muu painava syy. Jatkokäsittelylupaa ei kuitenkaan ole myönnettävä vain näytön uudelleen arviointia varten, jos valituksessa esitettyjen seikkojen perusteella lopputuloksen oikeellisuutta ei ole syytä epäillä.

Hovioikeuden on myönnettävä jatkokäsittelylupa jos asiaa ratkaisevan kokoonpanon yksikin jäsen kannattaa luvan myöntämisetä.

Ellei hovioikeus myönnä jatkokäsittelylupaa sen tekemästä päätöksestä on käytävä ilmi, että kaikki perusteet luvan myöntämiselle on tutkittu, että jatkokäsittelylupaa ei myönnetty ja että käräjäoikeuden tekemä ratkaisu jää näin ollen pysyväksi. Päätökseen on lisäksi sisällytettävä asianosaisten vaatimusten ja vastausten selostus.

Hovioikeuden ratkaisusta valittamiseen tarvitaan puolestaan aina valituslupa korkeimmalta oikeudelta, ellei hovioikeus ole ollut ensimmäinen asiaa käsittelevä oikeusaste. Tällöin valituslupaa ei tarvita.

Korkein oikeus myöntää valitusluvan vain jos sen myöntäminen on tärkeää lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa, jos oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi asia on tärkeää saattaa korkeimman oikeuden ratkaistavaksi tai jos valitusluvan myöntämiselle on erityistä aihetta asian käsittelyssä tapahtuneen oikeudenkäynti- tai muun virheen takia jonka vuoksi annettu ratkaisu olisi purettava tai poistettava. Valituslupa voidaan myöntää myös jos sen myöntämiselle on muu painava syy.

Muutoksenhaku käräjäoikeuden tai hovioikeuden päätökseen on prosessi, jossa on syytä turvautua ammattilaisen apuun toivotun lopputuloksen – eli jatkokäsittely- tai valitusluvan – saamiseksi.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »