Minilex - Lakipuhelin

Valittaminen käräjäoikeuden päätöksestä hovioikeuteen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Muutosta käräjäoikeuden ratkaisuun haetaan hovioikeudelta valittamalla. Valituksen käsitteleminen hovioikeudessa edellyttää jatkokäsittelyluvan saamista hovioikeudelta. Oikeudenkäynti hovioikeudessa koskee käräjäoikeuden ratkaisun kohteena ollutta asiaa valituksessa ja mahdollisessa vastauksessa vedotulta osalta. Tutkittavana on, onko käräjäoikeuden ratkaisua muutettava ja miten sitä tulisi muuttaa. Asiassa, jossa sovinto on sallittu, asianosaiset voivat myös kirjallisesti sopia, ettei kukaan heistä hae valittamalla tuomioon muutosta. Sopimuksen tulee koskea tiettyä riitaa tai tietystä oikeussuhteesta vastaisuudessa syntyviä riitoja.

Käräjäoikeuden tulee antaa päätöksessään kirjalliset ohjeet siitä, kuinka päätökseen tyytymätön voi hakea asiassa muutosta. Valittajan tulee ensin seitsemän päivän kuluessa käräjäoikeuden ratkaisun antamisesta tai julistamisesta ilmoittaa tyytymättömyytensä käräjäoikeudelle. Tuomioistun antaa asianosaiselle valitusosoituksen, jossa on mainittava muutoksenhakutuomioistuin sekä valitusajan päättymispäivä. Itse valituskirjelmä tulee toimittaa käräjäoikeuteen 30 päivän kuluessa ratkaisun antamisesta tai julistamisesta. Tuomioistuin voi kuitenkin pidentää tätä määräaikaa asianosaisen pyynnöstä. Valittajan vastapuoli voi tyytymättömyyttä ilmoittamatta valittaa osaltaan käräjäoikeuden tuomiosta vastavalituksella. Määräaika vastavalitusta varten on kaksi viikkoa valittajalle asetetun valitusmääräajan päättymisestä. Valitusta, jota ei ole tehty määräajassa, ei oteta tutkittavaksi.

Valituskirjelmässä on mainittava, miltä osin käräjäoikeuden ratkaisun perustelut valittajan mielestä ovat virheelliset ja mitä muutoksia ratkaisuun vaaditaan tehtäviksi. Valituskirjelmässä on mainittava lisäksi peruste jatkokäsittelyluvan myöntämiselle asiassa ja syyt, joiden nojalla valittaja katsoo perusteen olevan olemassa, jos ne eivät muutoin ilmene valituskirjelmästä. Jos asianosainen haluaa, että asiassa toimitetaan hovioikeudessa pääkäsittely, hänen tulee liittää tästä pyyntö jo valituskirjelmään. Kirjelmään on liitettävä ne asiakirjat, joihin valittaja vetoaa ja joita ei ole esitetty käräjäoikeudessa, sekä jäljennös kirjelmästä ja siihen liitetyistä asiakirjoista. Asianosainen saa hovioikeudessa vedota muihin seikkoihin ja todisteisiin kuin käräjäoikeudessa vain, jos hän ei ole voinut tai hänellä on ollut pätevä syy olla vetoamatta niihin alioikeudessa. Hovioikeudessa voidaan tehdä uusi vaatimus tai muuttaa vaatimuksia, jos se johtuu olosuhteiden muutoksesta tai perustuu vasta myöhemmin valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Kun valituskirjelmä saapuu liitteineen käräjäoikeudesta hovioikeuteen, aloitetaan hovioikeudessa asian valmistelu. Jos valitus on puutteellinen ja sen täydentäminen on oikeudenkäynnin jatkamiseksi tarpeen, valittajaa on kehotettava korjaamaan puute hovioikeuden määräämässä ajassa. Jos valittaja ei noudata valituksen täydentämistä koskevaa kehotusta ja valitus on niin puutteellinen, ettei se kelpaa oikeudenkäynnin perustaksi hovioikeudessa, valitus jätetään tutkimatta. Hovioikeuden on heti jätettävä valitus tutkimatta, jos sen tutkimiselle on muu este kuin valituksen puutteellisuus.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa