Minilex - Lakipuhelin

Tavaraa koskevan tilauksen peruuttaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kun kauppa tehdään, solmitaan osapuolten välille sopimus. Sopimukset on lähtökohtaisesti pidettävä, eikä niitä saa yksipuolisesti oman mielensä mukaan purkaa. Jos ostaja päättää ennen tavaran luovutusta vetäytyä kaupasta, on kyseessä tilauksen peruuttaminen. Peruuttamisoikeudesta voidaan sopia kauppaa tehtäessä. Jos peruuttamisoikeudesta ei ole sovittu mitään, on tilauksen peruuttaminen sopimusrikkomus. Kun ostaja peruuttaa sopimuksen, tulee myyjän lopettaa omat toimensa sopimuksen täyttämiseksi. Jos myyjälle aiheutuu tilauksen peruuttamisesta vahinkoa, voi ostaja joutua maksamaan myyjälle vahingonkorvausta.

 

Kauppalaki vai kuluttajansuojalaki?

Tilauksen peruuttamista koskevat säännökset ovat kuluttajansuojalaissa ja kauppalaissa toisistaan poikkeavia. Tästä syystä kaupan osapuolten tulee ymmärtää, kumpaa lakia kauppaan sovelletaan.

Kun kaksi yksityistä henkilöä tekee toistensa kanssa kauppaa, sovelletaan kauppalakia. Näin toimitaan myös, mikäli kaupan molemmat osapuolet ovat elinkeinonharjoittajia. 

Sen sijaan, jos elinkeinonharjoittaja myy tavaroita yksityiselle henkilölle, tulee sovellettavaksi kuluttajansuojalaki. Kuluttajansuojalaki suojelee ostajaa, koska ostajan nähdään olevan heikommassa asemassa kuin elinkeinonharjoittaja. 

Kauppalaki ei ole pakottava, vaan kaupan osapuolilla on sopimusvapaus. Kaupan osapuolet saavat siis päättää kenen kanssa sopimuksen solmivat ja mitä säännöksiä sopimus sisältää. Kuluttajansuojalaki taas on pakottavaa lainsäädäntöä. Jos sopimuksessa on sovittu jotain, mikä poikkeaa kuluttajansuojalaista ostajan vahingoksi, ei tuo sopimusehto ole pätevä. Eli jos sopimuksen ehto on ostajan kannalta huonompi kuin mitä kuluttajansuojalaissa on säädetty, ei kyseinen sopimusehto päde. Ostajan kannalta paremmista ehdoista voidaan kyllä sopia. 

 

Tilauksen peruuttaminen

Kaupan teon jälkeen voi ostajan mieli vielä syystä tai toisesta muuttua. Ostaja voi kaupan teon jälkeen tulla toisiin ajatuksiin esimerkiksi taloudellisen tilanteensa vuoksi ja pyrkiä perumaan tehdyn kaupan. Tilauksen peruuttamisesta puhutaan silloin, kun ostaja pyrkii perumaan kaupan ennen kuin tavara on luovutettu hänelle.

Kaupan peruuttamisoikeudesta voidaan sopia kaupanteon yhteydessä. Jos peruuttamisoikeudesta ei kuitenkaan ole sovittu, tulee molempien osapuolien lähtökohtaisesti pysyä solmitussa sopimuksessa. Kun sopimus peruutetaan voi kyseessä olla sopimusrikkomus. 

 

Tilauksen peruuttaminen Kauppalain mukaan

Lähtökohtaisesti myyjällä on oikeus pysyä sopimuksessa ja vaatia ostajaa maksamaan sovitun kauppahinnan. Kuitenkin jos ostaja peruuttaa hänelle erityisesti valmistettavan tai hankittavan tavaran tilauksen, ei myyjäkään saa pysyä sopimuksessa, eli myyjäkään ei saa jatkaa sopimuksen täyttämistä. Erityisesti hankittava tai valmistettava tavara voi olla esimerkiksi mittatilaustyönä tehty vaate. Tällöin myyjän tulee pysäyttää tavaran tuotanto, eikä hän saa vaatia ostajalta kauppahinnan maksamista. On kuitenkin tilanteita, jolloin myyjän ei kaupan purkamisesta huolimatta tarvitse pysäyttää tavaran tuotantoa. Myyjän ei tarvitse pysäyttää tavaran tuotantoa jos: 

  • tavaran tuotannon keskeyttäminen lisäisi peruuttamisesta aiheutuvaa vahinkoa, 
  • myyjälle aiheutuu olennaista haittaa siitä, että sopimusta ei täytetä tai 
  • on olemassa vaara siitä, ettei ostaja maksa vahingonkorvauksia.

Myyjän tulee siis keskeyttää tavaran tuotanto vain silloin, kun keskeyttäminen vähentää hänelle aiheutuvaa vahinkoa. Jos tavara on esimerkiksi sellainen, että myyjä voi myydä sen toiselle henkilölle on hänelle edullisempaa valmistaa tavara valmiiksi. Koska myyjän täytyy pyrkiä rajoittamaan hänelle aiheutuvaa vahinkoa, tulee hänen valita itselleen edullisempi vaihtoehto. 

Myyjän ei tarvitse keskeyttää tavaran valmistusta tai muita toimenpiteitä, jos myyjälle aiheutuisi olennaista haittaa siitä, ettei sopimusta täytetä. Haitta voi olla olennainen esimerkiksi silloin, kun myyjä on tehnyt tilausta varten suuria erityisinvestointeja. Haitta on yleensä sitä suurempi ja olennaisempi, mitä pidemmälle tavaran valmistus on ehtinyt edetä ennen tilauksen peruuttamista. Jos tavaran valmistaminen on vasta suunnitteluasteella, ei haitta tietenkään ole niin suuri kuin mikäli tavara olisi jo lähes valmis.

Myyjän ei tarvitse keskeyttää tavaran valmistusta tai muita toimenpiteitä myöskään silloin, kun on olemassa vaara siitä, että peruutuksesta aiheutuva vahinko jää korvaamatta. Tällainen vaara voi olla esimerkiksi silloin, kun tiedetään että ostaja ei vapaaehtoisesti tule korvaamaan peruutuksen aiheuttamaa vahinkoa, eikä häntä vastaan ole mahdollista saada täytäntöönpanokelpoista tuomiota.

Jos ostaja ilmoittaa etukäteen myyjälle, että hän peruu kaupan, ei hän todennäköisesti tule vastaanottamaan tavaraa tai maksamaan kauppahintaa. Tuolloin kyseessä on ennakoitu sopimusrikkomus, jonka seurauksena myyjä saa purkaa kaupan. 

Jos myyjä joutuu keskeyttämään tuotannon, tulee ostajan korvata myyjälle:

  • kustannukset, jotka myyjä on sijoittanut tavaran valmistamiseen ja muihin toimenpiteisiin.
  • kustannukset, jotka aiheutuvat tavaran valmistuksen ja luovutuksen keskeyttämisestä ja
  • korvaus siitä voitosta, jonka myyjä on menettänyt peruutuksen vuoksi.

Kun ostaja peruuttaa tavaran tilauksen tulee myyjän esittää vaatimuksensa ostajalle mahdollisimman nopeasti. Jos myyjä viivyttelee vaatimusten esittämisessä kohtuuttoman kauan, menettää myyjä oikeutensa kauppahinnan vaatimiseen.

 

Tilauksen peruuttaminen kuluttajakaupassa

Kuluttajakaupassa myyjällä ei ole milloinkaan oikeutta pysyä sopimuksessa silloin, kun ostaja peruuttaa tilauksen. Jos ostajalla ei ole oikeutta tilauksen peruuttamiseen, on tilauksen peruuttaminen sopimusrikkomus. Kun ostaja rikkoo sopimuksen peruuttamalla tavaran tilauksen ennen tavaran luovutusta, ei myyjällä ole oikeutta pysyä sopimuksessa. Myyjän tulee siis esimerkiksi lopettaa tavaran valmistaminen tai jättää tuote lähettämättä ostajalle. Myyjä ei myöskään saa vaatia kauppahinnan maksamista. Sen sijaan ostaja voi joutua maksamaan myyjälle vahingonkorvausta tilauksen peruuttamisen aiheuttamasta vahingosta.

Jos ostaja joutuu maksamaan myyjälle vahingonkorvausta, tulee hänen korvata:

  • kustannukset, jotka hänelle on aiheutunut sopimuksen tekemisestä ja täyttämisestä. Ostaja joutuu korvaamaan nämä kustannukset, jos myyjä ei todennäköisesti voi hyötyä näistä muulla tavoin. Tällaisia kustannuksia ovat esimerkiksi materiaali- ja työkustannukset, jotka myyjä on laittanut tavaran valmistamiseen ja joita hän ei voi muulla tavoin hyödyntää. 
  • kohtuullinen korvaus muusta vahingosta, esim. voitosta, jonka myyjä olisi sopimuksen mukaan saanut. Kohtuullisuutta arvioitaessa otetaan huomioon muun muassa tavaran hinta, sopimuksen peruutuksen ajankohta ja sopimuksen täyttämiseksi suoritetut toimenpiteet.

Korvausta voidaan sovitella erityisesti silloin, kun tilauksen peruttaminen johtuu maksuvaikeudesta, johon ostaja on joutunut esimerkiksi työttömyyden tai sairauden vuoksi. Vahingonkorvausta voidaan sovitella myös silloin, kun se on muutoin kohtuuton. 

Vahingonkorvauksen määrä voidaan sopia etukäteen sopimusehdoissa. Korvauksen tulee kuitenkin olla määrältään kohtuullinen. Kohtuullisuutta arvioitaessa otetaan huomioon muun muassa tilauksen peruuttamisesta alalla yleensä aiheutuva vahinko. Jos korvaus on kohtuuttoman suuri, ei sopimusehto ole pätevä.

Kun ostaja peruuttaa tilauksen, tulee myyjän pyrkiä rajoittamaan hänelle aiheutuvaa vahinkoa. Tämän vuoksi myyjän tulee valita itselleen edullisimmat toimintatavat tilauksen peruunnuttua. Jos myyjälle on esimerkiksi edullisempaa lopettaa tavaran valmistus peruutuksen vuoksi, tulee tavaran valmistus lopettaa.

 

Tilauksen peruuttaminen koti- ja etämyynnissä

On hyvä ottaa huomioon, että kuluttajansuojalaissa on erikseen säännökset tilauksen peruuttamisesta silloin, kun on kyse koti- tai etämyynnistä. Kotimyynnillä tarkoitetaan tilannetta, jossa myynti tapahtuu muualla kuin myyjän toimitiloissa. Kotimyyntiä on siis esimerkiksi kuluttajan kotona tai kadulla tapahtuva myynti. Etämyynti tarkoittaa sellaista kaupankäyntiä, jossa ostaja ja myyjä eivät ole yhtä aikaa läsnä sopimusta tehtäessä. Esimerkiksi verkkokauppa ja postimyynti ovat etämyyntiä.

Koti- ja etämyyntisopimuksen peruuttaminen on helpompaa kuin muun kaupankäynnin yhteydessä. Kuluttaja voi nimittäin pääsääntöisesti peruuttaa koti- tai etämyyntisopimuksen ilmoittamalla siitä elinkeinonharjoittajalle viimeistään 14 vuorokauden kuluttua sopimuksen tekemisestä tai tavaran vastaanottamisesta. Peruuttaminen täytyy tehdä peruuttamislomakkeella tai muulla yksiselitteisellä tavalla. Peruuttamisoikeutta on kuitenkin rajoitettu muun muassa huutokaupan osalta.

 

Kysymyksiä ja vastauksia

1. Ostin kaupasta tuotteen, joka luvattiin toimittaa minulle parin päivän päästä. Toimitus ei ole vielä saapunut, mutta olen tullut toisiin ajatuksiin ja haluaisin peruuttaa kaupan. Voinko ilmoittaa myyjälle, että haluan sittenkin peruuttaa kaupan?

Jos peruuttamisoikeudesta ei ole sovittu, ei tilauksen peruuttaminen ole lähtökohtaisesti mahdollista ja tilauksen peruuttaminen voikin olla sopimusrikkomus. Jos sopimusrikkomus aiheuttaa myyjälle vahinkoa, voi ostaja joutua maksamaan myyjälle korvausta aiheutuneesta vahingosta. Sen sijaan, jos sopimusehdoissa on sovittu tilauksen peruttamisesta, voi tilauksen peruuttaa sovituin ehdoin. 

2. Tilasin leipurilta kakun tulevia juhlia varten. Leipuri lupasi toimittaa kakun viikon päästä oleviin juhliin. Nyt löysin kuitenkin paremman vaihtoehdon ja halusin peruuttaa tilauksen. Myyjä ei suostunut tilauksen peruuttamiseen vaan sanoi tekevänsä kakun ja aikoi vaatia minua maksamaan kakun hänelle. Enkö saa peruuttaa tekemääni tilausta?

Jos tilauksen peruuttamisesta ei ole sovittu, voi tilauksen peruuttaminen olla sopimusrikkomus. Sopimusrikkomuksen seurauksena ostaja voi joutua maksamaan myyjälle vahingonkorvausta. Kun kuluttajakaupassa ostaja peruuttaa tilauksen, ei myyjällä ole oikeutta pysyä sopimuksessa. Myyjän tulee siis suorittaa tarvittavat toimenpiteet sopimuksen päättämiseksi. Myyjä ei myöskään saa vaatia kauppahinnan maksamista. Tässä tilanteessa myyjä ei saa valmistaa kakkua loppuun ja vaatia sinua maksamaan kakun hintaa. Sen sijaan voit joutua maksamaan leipurille korvauksia siitä vahingosta, jonka tilauksen peruuttaminen aiheuttaa. 

3. Ostin liikkeestä erään tuotteen, mutta päätin peruuttaa tilauksen ennen kuin se ehti saapua luokseni. Emme sopineet myyjän kanssa peruuttamisoikeudesta ja nyt myyjä vaatii minulta vahingonkorvausta. Mitä kaikkea voin joutua korvaamaan?

Kun ostaja rikkoo sopimuksen purkamalla tilauksen, voi hän tosiaan joutua maksamaan myyjälle vahingonkorvausta. Ostajan tulee korvata myyjälle ne kustannukset, jotka myyjälle on aiheutunut sopimuksen tekemisestä ja täyttämisestä. Ostajan tulee siis korvata esimerkiksi sellaiset työkustannukset, jotka myyjä on laittanut tavaran valmistamiseen. Ostajan ei kuitenkaan tarvitse korvata kustannuksia, jos myyjä voi hyötyä niistä muutoin, esimerkiksi myymällä tuotteen edelleen. Ostajan tulee maksaa myyjälle myös kohtuullinen korvaus muusta vahingosta. Tällaista muuta vahinkoa voi olla esimerkiksi voitto, jonka myyjä olisi sopimuksen mukaan saanut.

4. Tilasin verkkokaupasta kengät, mutta löysinkin paremmat muualta. Kengät eivät ole vielä saapuneet minulle. Voinko peruuttaa tilauksen ennen kuin olen saanut toimituksen?

Verkkokaupassa tapahtuva myynti on etämyyntiä. Kuluttajansuojalain mukaan etämyyntisopimus voidaan pääsääntöisesti peruuttaa viimeistään 14 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä tai tavaran vastaanottamisesta. Peruuttamisesta täytyy ilmoittaa yksiselitteisellä tavalla myyjälle, esimerkiksi peruuttamislomakkeella. 

5. Joudun maksamaan myyjälle vahingonkorvausta, koska peruutin tilauksen. Sopimusehdoissa oli määritelty tarkka vahingonkorvauksen määrä tällaisia tilanteita varten. Mielestäni vaaditun vahingonkorvauksen määrä on kohtuuttoman suuri. Täytyykö minun maksaa kyseinen summa?

Vahingonkorvauksen määrästä voidaan tosiaan sopia etukäteen sopimusehdoissa. Vahingonkorvauksen määrä ei kuitenkaan saa olla kohtuuton. Jos määrä katsotaan kohtuuttomaksi, ei kyseinen sopimusehto ole pätevä. Vahingonkorvauksen kohtuullisuutta arvioitaessa otetaan huomioon muun muassa samanlaisesta peruuttamisesta normaalisti aiheutuvan vahingon määrä. Jos kyseinen vahingonkorvaus on kohtuuttoman suuri, voidaan sitä kohtuullistaa. Jos summa ei ole kohtuuton, tulee sinun maksaa sopimusehdoissa määritelty vahingonkorvaus.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa