Minilex - Lakipuhelin

Laatuvirhe irtaimen omaisuuden kaupassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Laatuvirhe irtaimen omaisuuden kaupassa ilmenee yleensä tavaran laadullisena poikkeamana osapuolten sopimuksen mukaisesta tasosta. Kun kaupan osapuolina ovat ostajana kuluttaja ja myyjänä elinkeinonharjoittaja, sovelletaan irtaimen kauppaan kuluttajansuojalain kuluttajakauppaa koskevia säännöksiä. Kun osapuolina on kaksi yksityishenkilöä tai kaksi elinkeinonharjoittajaa, sovellettavaksi tulevat lähtökohtaisesti kauppalain säännökset. Kaupan kohteessa olevien virheiden osalta kauppalain ja kuluttajansuojalain säännökset ovat kuitenkin muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta yhtenevät.

Lähtökohtaisesti kaupan kohteena olevan tavaran on sekä lajiltaan, määrältään, laadultaan, pakkaukseltaan että muilta ominaisuuksiltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Mikäli muusta ei ole sovittu, tulee tavaran soveltua tarkoitukseen, johon kulloinkin kyseessä olevia tavaroita yleensä käytetään. Sen tulee myös soveltua siihen erityiseen tarkoitukseen, johon tavaraa oli tarkoitus käyttää, jos myyjän on kaupantekohetkellä täytynyt olla selvillä tästä tarkoituksesta, ja ostajalla on ollut perusteltua aihetta luottaa myyjän asiantuntemukseen ja arviointiin. Tavaran tulee myös vastata ominaisuuksiltaan sitä, mihin myyjä on viitannut esittämällä näytteen tai mallin, sekä olla pakattu tavanmukaisella tai muuten sopivalla tavalla, jos pakkaus on tarpeen tavaran säilyttämiseksi tai suojaamiseksi. Kuluttajakauppaa koskien on erikseen säädetty, että tavaran tulee kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen tavaran kaupassa perusteltua aihetta olettaa. Mikäli tavara ei vastaa sitä, mistä voidaan katsoa sovitun tai ei täytä yllä mainittuja edellytyksiä, on tavarassa virhe.

Kuluttajakaupassa tavarassa katsotaan lisäksi oleva laatuvirhe tilanteissa, jossa tavaran asentaminen tai kokoonpano sisältyy kauppaa koskevaan sopimukseen ja tavara poikkeaa sovitusta tai yllämainituista edellytyksistä sen vuoksi, että se on asennettu tai koottu virheellisesti. Edellytyksenä on, että asennuksen tai kokoonpanon on suorittanut myyjä tai joku muu hänen lukuunsa. Kuluttajakaupassa tavarassa katsotaan olevan virhe myös silloin, jos ostajalle ei luovuteta sellaisia ohjeita, jotka ovat tarpeen tavaran asentamista, kokoonpanoa, käyttöä, hoitoja tai säilytystä varten.

On myös mahdollista, että tavara on myyty käyttäen ” sellaisena kuin se on” tai vastaavaa varaumaa. Myös tällöin tavarassa voi olla virhe, jos se ei vastaa myyjän ennen kaupantekoa tavaran ominaisuuksista tai käytöstä antamia tietoja, ja näiden voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan. Tavarassa on virhe myös, mikäli myyjä on ennen kaupantekoa laiminlyönyt antaa ostajalle tiedon tavaran ominaisuuksia tai käyttöä koskevista olennaisista seikoista, joista myyjän täytyy olettaa tienneen ja joista ostaja perustellusti saattoi olettaa saavansa tiedon. Ehtona on lisäksi, että tämän myyjän laiminlyönnin voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan. Näiden ohella tavarassa on virhe, jos se on olennaisesti huonommassa kunnossa, kuin ostajalla sen hinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen on ollut perustelua aihetta edellyttää. Huutokaupassa tavara katsotaan lähtökohtaisesti myydyksi ”sellaisena kuin se on”.

Ostajalla on oikeus vaatia virheen korjaamista, uutta toimitusta tai hinnanalennusta. Virheen ollessa olennainen, ostajalla voi olla oikeus purkaa kauppa. Lisäksi ostaja voi vaatia vahingonkorvausta. Edellytyksenä on kuitenkin se, ettei virhe ole johtunut ostajasta tai tämän puolella olevasta seikasta. Lisäksi edellytetään, että ostaja on reklamoinut kaupan kohteessa olevasta virheestä myyjälle kohtuullisessa ajassa virheen havaitessaan tai siitä, kun hänen olisi pitänyt virhe havaita. Toisin sanoen ostajan edellytetään tarkastavan kaupan kohteen, kun kohde on luovutettu. Jos hän laiminlyö tarkastusvelvollisuutensa, menettää hän oikeuden vedota kaupan kohteena olevaan virheeseen. Ostaja ei luonnollisesti saa kuitenkaan vedota virheenä seikkaan, josta hänen täytyy olettaa tienneen silloin, kuin kauppa tehtiin. Poikkeuksena tästä ovat tilanteet, joissa myyjä on menetellyt törkeän huolimattomasti tai kunnianvastaisesti ja arvottomasti.

Minilexin lakimiehet auttavat sinua kysymyksissäsi koskien irtaimen omaisuuden laatuvirhettä.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa