Minilex - Lakipuhelin

Riita-asian muutoksenhakukirjelmä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Riita-asiassa annettuun käräjäoikeuden lopulliseen päätökseen voi hakea muutosta hovioikeudelta, jos hovioikeus myöntää asialle jatkokäsittelyluvan ja jollei muutoksenhakua ole erikseen kielletty.

Ensimmäinen askel valitettaessa päätöksestä hovioikeuteen on ilmoittaa tyytymättömyyttään käräjäoikeuden päätökseen kirjallisesti tai suullisesti seitsemän päivän kuluessa ratkaisusta. Tyytymättömyyden ilmoituksen yhteydessä käräjäoikeus antaa valittajalle varsinaisen valitusosoituksen, joka sisältää tarkemmat ohjeet muutoksenhausta.

Aikaa varsinaisen muutoksenhakukirjelmän toimittamiselle on 30 päivää annetusta ratkaisusta ja se on toimitettava asiaa käsitelleen käräjäoikeuden kansliaan viimeistään määräajan päättymispäivänä ennen virka-ajan päättymistä. Jos valittaja kuitenkin on ennen määräajan päättymistä hakenut määräajan pidentämistä kirjallisesti ja perustellut pyyntönsä hyväksyttävällä esteellä, voi käräjäoikeus tarpeen mukaan pidentää valittamiselle annettua määräaikaa.

Riita-asian muutoksenhakukirjelmä tulee osoittaa toimivaltaiselle hovioikeudelle ja kirjelmässä on mainittava ensinkin se ratkaisu, johon muutosta halutaan hakea, sekä se, miltä osin päätökseen haetaan muutosta. Lisäksi perusteluineen on selostettava se, millaisia muutoksia ratkaisuun kaivataan ja miltä osin käräjäoikeuden perustelut valittajan mielestä olivat virheelliset. Myös todisteet, joihin valituksessa nojataan, sekä mitä milläkin todisteella halutaan näyttää toteen on ilmoitettava valituksessa. Jos valittaja haluaa että hovioikeus toimittaa asiassa pääkäsittelyn, on tästäkin mainittava jo valituskirjelmässä ja lisäksi on selostettava, keitä valittajan mukaan mahdollisessa pääkäsittelyssä tulisi kuulla. Huomioon tulee ottaa myös se, että koska riita-asiassa ei hovioikeudessa lähtökohtaisesti saa vedota sellaisiin seikkoihin tai todisteisiin joita ei ole esitetty jo käräjäoikeudessa, on valittajan tällaisiin seikkoihin vedotessaan saatettava todennäköiseksi, ettei hän ole voinut vedota kyseiseen seikkaan tai todisteeseen aiemmin, tai että hänellä on ollut pätevä syy olla tekemättä niin.

Riita-asioiden yhteydessä oleellinen osa valitusta on myös esittää perusteet jatkokäsittelyluvan myöntämiselle. Hovioikeus myöntää jatkokäsittelyluvan silloin, kun on aihetta epäillä käräjäoikeuden ratkaisun oikeellisuutta tai kun oikeellisuutta ei ole mahdollista arvioida lupaa myöntämättä. Lupa myönnetään myös silloin, kun on lain soveltamisen kannalta tärkeää, että samanlaisissa asioissa myönnetään jatkokäsittelylupa. Tällöin hovioikeus antaa asia oikeuskäytäntöä ohjaavan ratkaisun asian oikeuskysymyksen tärkeyden vuoksi. Oikeuskäytäntöä ohjaava vaikutus toteutuu myös silloin, kun hovioikeus vahvistaa käräjäoikeuden ratkaisun oikeellisuuden. Lupa voidaan myöntää myös muusta painavasta syystä, joka voi olla esimerkiksi asian poikkeuksellisen suuri merkitys asianosaisille.

Kaiken edellä mainitun ohella muutoksenhakukirjelmästä tulee lisäksi ilmetä asianosaisten nimet ja heidän laillisten edustajiensa, asiamiestensä tai avustajiensa yhteystiedot ja osoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset ja kutsut voidaan lähettää. Myös asianosaisten sekä kuultavien yhteystiedot on soveltuvalla tavalla ilmoitettava kirjelmässä. Valituskirjelmän tulee myös olla sen laatijan allekirjoittama ja sen liitteiksi on liitettävä ne asiakirjat, joihin asiassa vedotaan tai joita ei ole esitetty käräjäoikeudessa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa