Minilex - Lakipuhelin

Riita-asian jatkokäsittelylupa hovioikeudessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kaikissa riita-asioissa tarvitaan jatkokäsittelylupa hovioikeudesta, mikäli asianosainen haluaa hakea muutosta käräjäoikeuden päätökseen valittamalla. Jatkokäsittelylupamenettelyssä selvitetään, ovatko perusteet valituksen jatkokäsittelylle olemassa. Jos jatkokäsittelylupaa ei myönnetä, käräjäoikeuden ratkaisu jää pysyväksi.

Jatkokäsittelylupa on myönnettävä, jos ilmenee aihetta epäillä käräjäoikeuden ratkaisun lopputuloksen oikeellisuutta.  Lupaa ei kuitenkaan tarvitse myöntää yksinomaan näytön uudelleen arvioimista varten, ellei käräjäoikeuden ratkaisun lopputuloksen oikeellisuutta ole perusteltua aihetta epäillä valituksessa esitettyjen seikkojen perusteella. Mikäli käräjäoikeuden ratkaisun lopputuloksen oikeellisuutta ei ole mahdollista arvioida jatkokäsittelylupaa myöntämättä, on lupa tällöin myönnettävä. Lupa voidaan myöntää myös silloin, kun lain soveltamisen kannalta on tärkeä myöntää samanlaisissa asioissa jatkokäsittelylupa. Tällaisessa tapauksessa asian oikeuskysymyksen vuoksi on tärkeää, että hovioikeus antaa asiassa oikeuskäytäntöä ohjaavan ratkaisun. Edellytyksenä ei ole käräjäoikeuden ratkaisun oikeellisuuden epäileminen, vaan hovioikeus voi vahvistaa oikeuskäytäntöä myös vahvistamalla käräjäoikeuden asiassa tekemän ratkaisun oikeaksi. Lupa voidaan myöntää näiden lisäksi myös muusta painavasta syystä. Kyse voi olla esimerkiksi siitä, että oikeudenkäyntimenettely käräjäoikeudessa ei ole oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimuksia tai kun asialla on poikkeuksellisen suuri merkitys sen asianosaisille.  Jatkokäsittelylupa voidaan myös rajoittaa koskemaan vain osaa käräjäoikeuden ratkaisusta. Kysymys jatkokäsittelyluvan myöntämisestä muilta osin voidaan tällöin siirtää ratkaistavaksi valituksen käsittelyn yhteydessä.

Hovioikeus päättää jatkokäsittelyluvan myöntämistä koskevan kysymyksen käräjäoikeuden ratkaisun, valituksen, mahdollisen vastauksen ja tarvittaessa myös muun oikeudenkäyntiaineiston perusteella kirjallisessa menettelyssä. Mahdollisella vastauksella viitataan siihen, että ennen lupa-asian ratkaisemista hovioikeuden on tarvittaessa kehotettava valittajan vastapuolta antamaan kirjallinen vastaus valitukseen. Hovioikeus voi ratkaista asian ilman esittelyä. Jatkokäsittelylupa myönnetään, jos ratkaisukokoonpanon yksikin jäsen on luvan myöntämisen kannalla.

Jos asiassa myönnetään jatkokäsittelylupa, siitä on ilmoitettava valittajalle sekä valittajan vastapuolelle. Jos jatkokäsittelylupaa sen sijaan ei myönnetä, on sitä koskevasta päätöksestä käytävä ilmi, että kaikki laissa säädetyt perusteet jatkokäsittelyluvan myöntämiselle on tutkittu, jatkokäsittelylupaa ei ole myönnetty sekä maininta siitä, että käräjäoikeuden ratkaisu jää pysyväksi. Päätökseen on lisäksi sisällytettävä selostus asianosaisten vaatimuksista ja vastauksista.

Päätökseen, jolla jatkokäsittelylupa on myönnetty, ei saa hakea muutosta. Päätökseen, jolla ratkaisusta valittaneelle on myönnetty jatkokäsittelylupa vain osittain, haetaan muutosta samassa yhteydessä kuin valitetaan hovioikeuden ratkaisusta muilta osin. Jos asiassa ei ole myönnetty jatkokäsittelylupaa kaikille valittajille, myöntämättä jättämistä koskevaan päätökseen haetaan muutosta korkeimmalta oikeudelta valittamalla. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa