Minilex - Lakipuhelin

Pääkäsittely hovioikeudessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Hovioikeuden pääkäsittelyssä kuullaan suullisesti asianosaisia, todistajia ja asiantuntijoita sekä vastaanotetaan muuta selvitystä. Pääkäsittely saadaan rajoittaa koskemaan sellaista osaa valituksen kohteena olevasta asiasta, joka voidaan ratkaista itsenäisesti. Pääkäsittelyssä otetaan vastaan myös hovioikeudessa vastaanotettava uusi suullinen todistelu. Hovioikeus huolehtii asianosaisten kutsumisesta pääkäsittelyyn. Hovioikeus huolehtii myös todistajan ja asiantuntijan sekä muun todistelutarkoituksessa kuultavan henkilön kutsumisesta pääkäsittelyyn, jollei sitä ole annettu asianosaisten tehtäväksi.

Valittaja kutsutaan saapuvaksi pääkäsittelyyn sillä uhalla, että valitus hänen poissa ollessaan jätetään pääkäsittelyn kohteena olevalta osalta sillensä. Jos valitus on valittajan poissaolon vuoksi jätetty sillensä, mutta hänellä on ollut laillinen este, jota hän ei ole voinut ajoissa ilmoittaa, valittajalla on oikeus saattaa valitus uudelleen käsiteltäväksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti hovioikeudelle 30 päivän kuluessa valituksen sillensä jättämisestä.

Valittajan vastapuoli kutsutaan pääkäsittelyyn sakon uhalla, jos asian käsitteleminen edellyttää vastapuolen läsnäoloa. Jos valittajan vastapuolen kuulemista ei pidetä tarpeellisena, kutsutaan hänet pääkäsittelyyn, mutta asia voidaan ratkaista hänen poissaolostaan huolimatta. Jos valittajan vastapuoli tai tämän laillinen edustaja on jäänyt pois pääkäsittelystä, johon häntä on kehotettu saapumaan sakon uhalla, hänelle voidaan asettaa korkeampi uhkasakko. Jos hänet on velvoitettu saapumaan henkilökohtaisesti, hänet voidaan määrätä tuotavaksi samaan tai myöhempään istuntoon. Riita-asiassa, jossa sovinto ei ole sallittu, hänet voidaan määrätä tuotavaksi, vaikka hänen ei olisikaan saavuttava henkilökohtaisesti.

Pääkäsittelyistunnon alussa tuomioistuimen on tarpeellisilta osiltaan selostettava käräjäoikeuden ratkaisu ja se, mihin asian valmistelussa on päädytty, sekä tiedusteltava, vastaavatko valmistelussa esitetyt vaatimukset edelleen asianosaisten kantaa. Seuraavaksi asianosaiset käyttävät alkupuheenvuoronsa, jossa he perustelevat vaatimuksensa ja lausuvat vastapuolen perustelujen johdosta. Asiaesittelyn jälkeen pääkäsittelyssä otetaan vastaan todistelu, joka tulee ottaa vastaan suullisesti kirjallisia todisteita lukuun ottamatta. Jos asiassa on kysymys käräjäoikeuden suullisen todistelun uskottavuudesta tekemästä arviosta, käräjäoikeudessa vastaanotettu suullinen todistelu otetaan tarpeellisilta osiltaan uudelleen vastaan, jollei estettä ole. Todistelua ei tarvitse ottaa uudelleen vastaan, jos käräjäoikeuden vastaanottaman näytön arvioinnin oikeellisuudesta ei voi jäädä oikeudenkäyntiaineiston perusteella kokonaisuutena arvioitaessa mitään varteenotettavaa epäilystä. Samoin käräjäoikeudessa asian käsittelyssä toimitettu katselmus voidaan toimittaa uudelleen hovioikeudessa, mutta jos käräjäoikeuden katselmusta toimittaessaan tekemien havaintojen uskottavuuden arviosta ei ole epäilystä, katselmusta ei tarvitse toimittaa uudelleen. Pääkäsittelyssä voidaan käyttää käräjäoikeudessa tehtyjä ääni- ja kuvatallenteita vain sellaisen todistelun osalta, jota ei ole otettava uskottavuuden arvioimiseksi uudelleen hovioikeudessa vastaan. Pääkäsittelyn lopuksi asianosaiset antavat loppulausuntonsa. Edellä selostetusta järjestyksestä saadaan kuitenkin tarvittaessa poiketa.

Pääkäsittelyssä ratkaistavassa asiassa oikeudenkäyntiaineistona otetaan huomioon se aineisto, joka esitetään pääkäsittelyssä. Jos asia ratkaistaan valittajan vastapuolen poissaolosta huolimatta, oikeudenkäyntiaineistona otetaan huomioon hänen aikaisemmin esittämänsä oikeudenkäyntiaineisto.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa