Minilex - Lakipuhelin

Oikeudenkäyntikulut rikosasiassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Rikosasioissa asianosaisten oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen vaikuttaa toisaalta sekä asianosaisten asema oikeudenkäynnissä että oikeudenkäynnin lopputulos. Asianosainen saattaa myös omalla vilpillisellä menettelyllään aiheuttaa vastuun oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta.

Asianomistajan ajamassa rikosasiassa oikeudenkäyntikulujen korvaaminen noudattelee riita-asioissa sovellettavia sääntöjä. Asianomistajan yhtyessä syyttäjän syytteeseen, määräytyy hänen korvausvelvollisuutensa vastapuolen oikeudenkäyntikuluista myöskin riita-asioissa sovellettavien sääntöjen mukaan. Asianomistaja vastaa tällöin kuitenkin ainoastaan puhevaltansa käyttämisestä aiheutuvista kuluista. Jos asianomistaja on perättömällä ilmiannolla tai muutoin tahallaan aiheuttanut syytteen nostamisen, voidaan hänet velvoittaa korvaamaan valtiolle kokonaan tai osittain todistelukustannukset sekä muut todistelusta ja oikeuslääkeopillisista tutkimuksista esitutkinnan tai oikeudenkäynnin aikana aiheutuneista erityisistä kustannuksista, jos nämä ovat olleet tarpeen asian selvittämiseksi.

Syyttäjän ajamissa rikosasioissa korvausvelvollisuus määräytyy puolestaan tuomion langettavan tai vapauttavan luonteen perusteella. Jos vastaaja tuomitaan rangaistukseen tai muuhun rikosoikeudelliseen seuraamukseen, hän on velvollinen korvaamaan valtiolle muun muassa saamansa oikeusapukustannukset. Tuomitun on suoritettava valtiolle korvaus esimerkiksi todistajan tarpeellisista matka- ja toimeentulokustannuksista. Tuomitun on lähtökohtaisesti myös korvattava pääkäsittelyyn osallistuneen asianomistajan oikeudenkäyntikulut. Kuitenkin, milloin syylliseksi todetun velvoittaminen suorittamaan tällainen korvaus olisi hänen rikoksensa laatuun tai henkilökohtaisiin ja taloudellisiin oloihinsa nähden tai muusta syystä kohtuutonta, korvausta on alennettava tai jätettävä se kokonaan tuomitsematta.

Jos syyte hylätään tai jätetään tutkimatta tai sillensä, on syytetyllä vaatimuksestaan oikeus saada korvausta valtiolta kohtuullisista oikeudenkäyntikuluistaan. Korvausvelvollisuutta ei kuitenkaan ole, jos syytetty sittemmin asianomistajan muutoksenhaun johdosta tuomitaan teosta, jota syyttäjän syyte koski. Korvaus maksetaan vasta, kun vastaajan syyllisyyttä koskeva kysymys on ratkaistu lainvoimaisesti. Oikeudenkäyntikulujen korvausta ei myöskään tuomita vastaajalle, joka valheellisella tunnustuksella tai muuten tahallisesti on antanut aiheen syytteen nostamiseen. On myös huomionarvoista, että syytetyn aiheutettua valtiolle tai toiselle asianosaiselle kustannuksia jäämällä pois tuomioistuimesta, jättämällä noudattamatta tuomioistuimen antamia määräyksiä tai muuten pitkittämällä tahallisesti tai huolimattomuudesta käsittelyä, hän on velvollinen korvaamaan kyseiset kulut riippumatta siitä, kuinka oikeudenkäyntikulut muutoin on korvattava.

Jos asiassa on useita syytettyjä ja heidät tuomitaan osallisuudesta samaan rikokseen tai rikoksista, jotka ovat yhteydessä toisiinsa, he vastaavat oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta yhteisvastuullisesti. Sellaiseen asian osaan liittyvät kustannukset, joka koskee ainoastaan yhtä syytetyistä, tai kustannukset, jotka joku vastaajista on aiheuttanut vaikeuttamalla oikeudenkäyntiä yllä mainituilla tavoilla, on niistä vastuullisen korvattava yksin. Tuomioistuin on velvollinen, jos joku yhteisvastuullisista korvausvelvollisista sitä vaatii, määräämään, kuinka kulut heidän välillään on jaettava vai onko jonkun heistä korvattava kaikki kulut.

Rikosasioissa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen vaikuttaa siis ainakin asianosaisen asema, oikeudenkäynnin lopputulos ja asianosaisen oma menettely. Asianosaisen on tehtävä oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus ennen käsittelyn päättymistä. Vaatimuksessa on eriteltävä oikeudenkäyntikulujen määrä ja niiden perusteet. Asianosainen voi tarkistaa lakimieheltä, miten oikeudenkäyntikulujen korvaaminen määräytyy hänen asiassaan ja millaisia riskejä oikeudenkäyntiin voi kulujen osalta sisältyä. Lakimies voi auttaa myös selvittämään, onko asianosaisella mahdollisuuksia kulujen korvaamiseen esimerkiksi valtion varoista.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa