Minilex - Lakipuhelin

Oikeudenkäyntikulut ja oikeusapu

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Ellei luonnollinen henkilö – eli yksityishenkilö - kykene taloudellisen tilanteensa vuoksi kustantamaan asiansa ajamista voidaan hänelle myöntää oikeusapua valtion varoista. Hakijan taloudellisen tilanteen perusteella arvioidaan sisältyykö oikeusapuun omavastuuosuus vai myönnetäänkö se kattamaan kaikki kulut. Oikeusavun piiriin kuuluvat kaikki asian käsittelemiseksi tarpeellisista toimenpiteistä aiheutuvat kulut, käsittelykulut, avustamiskulut sekä oikeudellinen neuvonta. Lähtökohtaisesti oikeusapu siis kattaa kaikki sen saajan oikeudenkäyntikulut.

Oikeusapu kuitenkin korvaa nimenomaisesti vain sen saajan oikeudenkäyntikulut eikä vastapuolen kuluja, vaikka ne tuomittaisiin oikeusavun saajan maksettaviksi. Tällaiset kulut oikeusavun saajan on siis korvattava normaalin käytännön mukaisesti omista varoistaan, oikeusavun saamisesta huolimatta prosessiin voi siis liittyä jonkinlainen kuluriski.

Oikeusapua saavan avustajan käytöstä aiheutuneet kulut korvataan kokonaan tai osittain enintään 80 tunnilta, ellei tuomioistuin erityisestä syystä katso, että tämä raja voidaan ylittää. Lähtökohtana on, että oikeusavun saaja voi itse valita avustajansa. Lisäksi oikeusapu kattaa kokonaan myös asiaan liittyvät tulkkaus- ja käännöskulut sekä todistajille maksettavat todistelupalkkiot ja tarpeelliset todistelukustannukset esimerkiksi asiantuntijoiden lausunnoista tai kuulemisesta.

Oikeusavun saajalle myönnetään myös maksutta kaikki viranomaisten ja tuomioistuimen asiakirjat jotka ovat asian käsittelyn kannalta tarpeellisia, kuulutukset virallisessa lehdessä sekä ensimmäinen ulosottoyritys. Lisäksi jos oikeusapua saava on muu kuin rikosasian vastaava ja hänet on määrätty henkilökohtaisesti saapumaan istuntoon, oikeusapu korvaa hänen istuntoon saapumisesta aiheutuvat kulunsa.

Todistajien korvauksiin liittyen on kuitenkin syytä huomata, että kulut maksetaan oikeusavusta vain, jos todistajan kuuleminen on tarpeellista. Jos todistaja nimettiin selkeästi aiheetta, voidaan oikeusapua saava määrätä korvaamaan valtiolle aiheettomasti todistajana kuullulle maksetut korvaukset.

Oikeusapua voi saada myös muutoksenhakutuomioistuimessa, mutta jos muutoksenhaun katsotaan olleen selvästi perusteeton voi muutoksenhakutuomioistuin määrätä, ettei kuluja korvata.

Lisätietoja oikeusavun saamisen edellytyksistä ja mahdollisesta kuluriskistä voi kysellä asiantuntijoilta.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »