Minilex - Lakipuhelin

Oikeudenkäyntikulujen määrä

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Oikeudenkäyntikulujen määrä koostuu laissa säädetyistä oikeudenkäyntimaksuista, todistajille maksettavista korvauksista, mahdollisista kuulutuskustannuksista tai esimerkiksi asiakirjamaksuista sekä avustajan pakkiosta. Oikeusapua saavan oikeudenkäyntikulut korvataan valtion varoista osittain tai kokonaan, lukuun ottamatta esimerkiksi tilannetta, jossa muutoksenhaku hovioikeuteen katsotaan aiheettomaksi.

Todistajille maksettavat kulut koostuvat hänen matkakuluistaan halvimmalla kulkuneuvolla, mahdollisesta taloudellisesta menetyksestä sekä päivärahasta joka riippuu ajasta joka todistajalta kului matkoihin ja asian käsittelyistunnossa olemiseen. Vuonna 2016 kokopäiväraha on ollut 40 euroa ja osapäiväraha 19 euroa. Jos todistajan on yövyttävä asian käsittelypaikkakunnalla myös yöpymisestä aiheutuneet kohtuulliset kulut korvataan. Todistelukulut maksetaan valtion varoista jos todistajan on nimennyt virallinen syyttäjä tai oikeusapua saava asianosainen. Jos todistajan nimennyt asianosainen ei saa oikeusapua todistajan kulut lankeavat hänen maksettavikseen, tällaisessa tilanteessa todistaja voi esittää oikeudessa korvausvaatimuksensa josta tuomioistuin päättää kuultuaan asianosaisia.

Oikeudenkäyntimaksut lankeavat asian vireillepanijan, muutoksenhakijan tai suoritteen tilaajan maksettaviksi. Usein tuomioistuin myös määrää jutun hävinneen korvaamaan voittaneenkin osapuolen kaikki oikeudenkäyntikulut.

Oikeudenkäyntimaksun suuruus käräjäoikeudessa riippuu asian laadusta. Esimerkiksi rikosasiassa, lähestymiskieltoasiassa, ulosottokaaren mukaisessa muutoksenhakuasiassa sekä asiassa, jossa sovinto ei ole sallittu maksu on 250 euroa. Saman suuruinen on maksu yleensä myös hakemusasiassa, mutta esimerkiksi avioeroasiassa, konkurssissa ja saneerausmenettelyssä maksun suuruus poikkeaa tästä. Riita- ja maaoikeusasian käsittelymaksu puolestaan on 500 euroa, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta.

Käsittelymaksua ei käräjäoikeudessa kuitenkaan peritä esimerkiksi eräissä lastensuojelu-, sosiaali- tai terveydenhuoltopalveluja tai etuutta koskevissa asioissa, yksityishenkilön velkajärjestelyä koskevissa asioissa tai oikeusavun myöntämistä koskevissa asioissa. Oikeudenkäyntimaksua ei myöskään peritä sellaisissa tilanteissa kun tuomioistuin muuttaa ulosottomiehen päätöstä muutoksenhakijan eduksi tai kun tuomioistuin määrää lähestymiskiellon. Maksuttomia ovat myös esimerkiksi virallisen syyttäjän ajamat rikosasiat.

Hallinto-oikeudessakin oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa, mutta sitä ei peritä jos valituksenalaista päätöstä muutetaan valittajan eduksi. Markkinaoikeudessa käsittelymaksu on 2000 euroa, mutta jos asia koskee julkisia hankintoja voi hankinnan arvo vaikuttaa maksun suuruuteen. Yksityishenkilöltä perittävä markkinaoikeuden oikeudenkäyntimaksu taas on 500 euroa, samoin kuin työtuomioistuimessa, jossa käsittelymaksu muuten on 2000 euroa.

Vakuutusoikeudessa yksityishenkilöltä taas peritään 250 euron suuruinen oikeudenkäyntimaksu ja muilta 500 euron suuruinen. Vakuutusoikeudessa maksua ei kuitenkaan peritä sellaisissa yksityishenkilön vireille panemissa valitusasiaoissa, jotka koskevat oikeutta etuuteen, etuuden suuruutta tai etuuden takaisinperintää tai tilanteissa, jossa vakuutusoikeus muuttaa valituksen kohteena olevaa päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

Hakemusasian oikeudenkäyntimaksu on hovioikeudessa 250 euroa, ja saman suuruinen on myös maksu rikosasiassa, lähestymiskieltoasiassa, ulosottokaaren mukaisessa muutoksenhakuasiassa sekä asiassa, jossa sovinto ei ole sallittu. Muissa asioissa hovioikeuden oikeudenkäyntimaksu on 500 euroa.

Jos hovioikeus kuitenkin muuttaa alemman tuomioistuimen tuomiota rikosasiassa muutoksenhakijan hyväksi ei maksua peritä. Esimerkiksi myös virallisen syyttäjän ajamat rikosasiat ovat maksuttomia.

Korkeimman oikeuden sekä korkeimman hallinto-oikeuden oikeudenkäyntimaksu on 500 euroa, mutta jos muutosta haetaan markkinaoikeuden ratkaisuun oikeudenkäyntimaksu määräytyy markkinaoikeuden normaalien maksujen mukaan.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »