Minilex - Lakipuhelin

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen riita-asiassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Riita-asian osalta oikeudenkäyntikulujen korvaaminen on pitkälti riippuvaista siitä, onko kyseessä dispositiivinen vai indispositiivinen riita-asia. Disposiitivisella asialla tarkoitetaan riita-asiaa, jossa sovinto on sallittu. Indispositiivinen asia puolestaan tarkoittaa asiaa, jossa sovinto asianosaisten kesken ei ole sallittu.

Riita-asiassa, jossa sovintoa on pidettävä sallittuna (dispositiivinen asia), kaikki vastapuolen oikeudenkäyntikulut tulevat hävinneen osapuolen korvattaviksi. Periaatteena on siis se, että häviäjä maksaa. Jotta kulut voisivat tulla korvattaviksi, niiden tulee olla sekä kohtuullisia että tarpeellisia. Tilanne voi myös muotoutua sellaiseksi, että asianosaisten on itse vastattava kuluistaan. Näin on muun muassa silloin, kun asiaa on pidettävä oikeudellisesti niin epäselvänä, että voidaan katsoa hävinneellä osapuolella olleen oikeus oikeudenkäyntiin. Mikäli tuomioistuin päätyy asian tutkimatta jättämiseen, voidaan katsoa kantajan hävinneen jutun, ja siten häntä voidaan pitää maksuvelvollisena.

Mikäli hävinneen osapuolen velvollisuus vastapuolen oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen osoittautuu huomattavan kohtuuttomaksi, tuomioistuimelle on annettu mahdollisuus viran puolesta asianosaisen maksettavaksi tuomittujen kulujen alentamiseen. Korvattavien kulujen määrän kohtuullistamista on pidettävä tietyissä tilanteissa perusteltuna muun muassa oikeusturvan toteutumisen vuoksi. Korvattavaksi koituvien kulujen määrää arvioitaessa huomioon tulisi ottaa ne seikat, jotka ovat johtaneet oikeudenkäyntiin, sekä muun muassa asianosaisten asema ja asian merkitys ja tärkeys heille.

Oikeudenkäynnissä ei aina päädytä tilanteeseen, jossa selkeän voittajan ja häviäjän nimeäminen olisi mahdollista. Tasapelitilanne voi syntyä muun muassa silloin, kun toinen asianosainen menestyy joidenkin vaatimusten osalta oikeudenkäynnissä ja samalla toinen osapuoli voittaa osan vaatimuksista. Kanteen hyväksyminen vain osittain on niin ikään mahdollista. Tällaisessa tilanteessa voidaan pitää lähtökohtana sitä, että kumpikin osapuoli vastaa omista kuluistaan.

Tilanteissa, joissa sovinto ei ole sallittu (indispositiiviset asiat), asianosaisten tulee pääsäännön mukaan vastata itse omista kuluistaan. Mikäli tilanne on sellainen, että tapauksessa esiintyy erityisiä syitä tästä pääsäännöstä poikkeamiseksi, tuomioistuimella on mahdollisuus velvoittaa toinen asianosainen korvaamaan joko osaksi tai jopa kokonaan vastapuolen oikeudenkäyntikulut. Oikeudenkäyntikulujen jakautumiseen riita-asioissa saattaa liittyä huomattaviakin epäselvyyksiä ja siten merkittäviä riskejä, joten tarvittaessa on hyvä kääntyä asiantuntevan lakimiehemme puoleen.

 

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa