Minilex - Lakipuhelin

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Oikeudenkäyntikulut muodostuvat oikeudenkäyntimaksusta, todistajille maksettavista korvauksista, mahdollisista kuulutuskustannuksista tai esimerkiksi asiakirjamaksuista sekä avustajan pakkiosta, joka voi helposti muodostua suurimmaksi kulueräksi oikeudenkäynnissä. Oikeusapua saavan oikeudenkäyntikulut korvataan valtion varoista, joissain tilanteissa oikeusturvavakuutus voi korvata vakuutuksenottajan oikeudenkäyntikulut ja monissa asioissa jutun hävinnyt osapuoli velvoitetaan korvaamaan vastapuolensakin kulut.

Lähtökohtaisesti oikeudenkäyntimaksu – eli laissa säädetty tuomioistuimen asteen ja asian laadun mukaan vaihteleva maksu – lankeaa asian vireillepanijan, muutoksenhakijan tai suoritteen tilaajan maksettavaksi. Varsin usein tuomioistuin kuitenkin velvoittaa jutun hävinneen osapuolen korvaamaan kaikki vastapuolensakin oikeudenkäyntikulut – oikeudenkäyntimaksu mukaan lukien.

Lähtökohtana todistajille maksettavien korvausten suhteen taas on se, että jos todistajan on nimennyt virallinen syyttäjä tai oikeusapua saava asianosainen, todistajien kulut maksetaan valtion varoista. Oikeusavusta todistajien kulut maksetaan vain jos todistajan kuuleminen on tarpeellista, jos todistaja taas nimettiin selkeästi aiheetta, voidaan oikeusapua saava määrätä korvaamaan valtiolle aiheettomasti todistajana kuullulle maksetut korvaukset. Jos todistajan nimennyt asianosainen taas ei saa oikeusapua todistajan kulut lankeavat hänen maksettavikseen.

Lähtökohtaisesti oikeusapu – jos se myönnetään täydellisenä ilman omavastuuosuutta – kattaa kaikki asian käsittelylle tarpeellisista toimenpiteistä aiheutuvat kulut, asian käsittelykulut, avustamiskulut sekä oikeudellisen neuvonnan. Oikeusavun piiriin kuuluvat kuitenkin nimenomaisesti vain sen saajan oikeudenkäyntikulut, eivätkä siis esimerkiksi vastapuolen kulut, vaikka ne tuomittaisiin oikeusavun saajan maksettaviksi. Tällaiset kulut oikeusavun saajankin on siis korvattava normaalin käytännön mukaisesti omista varoistaan. Oikeusapua saavan avustajan käytöstä aiheutuneet kulut puolestaan korvataan kokonaan tai osittain enintään 80 tunnilta, ellei tuomioistuin erityisestä syystä katso, että tämä raja voidaan ylittää.

Toinen keino saada oikeudenkäyntikulut korvattua on oikeusturvavakuutus. Oikeusturvavakuutus kattaa yleensä vakuutuksenottajan yksityiselämään liittyvät erilaiset riita-, rikos- ja hakemusasiat, jotka voidaan saattaa välittömästi käräjäoikeuskäsittelyyn. Hallintoviranomaisissa tai erikoistuomioistuimissa käsiteltävät asiat sen sijaan eivät kuulu vakuutuksen piiriin. Myöskään oikeusturvavakuutus ei kata tuomioistuimen vakuutetun maksettaviksi tuomitsemia vastapuolen oikeudenkäyntikuluja. Poikkeuksena tähän on kuitenkin tilanne, jossa kuluttaja-asiamies on avustanut vakuutettua sekä tilanne, jolloin vastapuoli ei ole noudattanut kuluttajavalituslautakunnan, Vakuutuslautakunnan tai muun vastaavan elimen päätöstä.

Oikeusturvavakuutus on myös ensisijainen oikeusapuun nähden, oikeusapua ei siis voi saada oikeusturvavakuutuksen kattamalta määrältä, mutta vakuutukseen liittyvä omavastuuosuus voi tietyin ehdoin tulla katettavaksi oikeusavun piiristä.

Lisätietoja oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta voi kysellä esimerkiksi lakimieheltä.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »