Minilex - Lakipuhelin

Oikeudenkäyntikulujen kohtuullistaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Oikeudenkäyntikulujen korvaamisen osalta pääsääntönä asioissa, joissa sovinto on sallittu on, että hävinnyt osapuoli on velvollinen korvaamaan vastapuolen oikeudenkäyntikulut. Korvausvelvollisuus ulottuu kaikkiin vastapuolen tarpeellisista toimenpiteistä johtuviin kohtuullisiin oikeudenkäyntikuluihin. Tällaisia ovat kustannukset, joita aiheutuu oikeudenkäynnin valmistelusta ja asian tuomioistuimessa ajamisesta sekä asiamiehen tai avustajan palkkiosta. Lisäksi korvausta maksetaan asianosaiselle oikeudenkäynnistä aiheutuneesta työstä ja oikeudenkäyntiin välittömästi liittyvästä menetyksestä. Toisinaan vastapuolen oikeudenkäyntikulujen korvaaminen voi kuitekin osoittautua kohtuuttomaksi. Tämän vuoksi tuomioistuimelle on annettu mahdollisuus tietyin edellytyksin kohtuullistaa oikeudenkäyntikuluja viran puolesta.

Tuomioistuin voi alentaa hävinneelle osapuolelle maksettavaksi tuomittavien oikeudenkäyntikulujen määrää silloin, kun asianosaisen velvoittaminen korvaamaan vastapuolen oikeudenkäyntikulut olisi oikeudenkäyntiin johtaneet seikat, asianosaisten asema sekä asian merkitys huomioon ottaen kokonaisuutena arvioiden ilmeisen kohtuutonta. Toisin sanoen tuomioistuin voi harkita voisivatko oikeudenkäyntiin johtaneet seikat, kuten se että asiassa on pyritty ennen kanteen vireillepanoa sovintoon, vaikuttaa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen. Voidaan ajatella, että ainakin tietyn tyyppisissä tilanteissa myös voittaneella osapuolella olisi ollut velvollisuus myötävaikuttaa asian ratkaisemiseen sovinnollisesti. Mikäli näin ei ole tehty, voi olla kohtuullista, ettei hävinnyt osapuoli joudu korvaamaan vastapuolen oikeudenkäyntikuluja kokonaan. Samoin, mikäli hävinnyt osapuoli on aikaisemmin saanut ratkaisun asialleen riita-asiaa käsittelevästä elimestä (esim. kuluttajariitalautakunnasta) ja myöhemmin oikeudenkäynnissä kuitenkin häviää jutun, voidaan hänen maksettavakseen määrättäviä vastapuolen oikeudenkäyntikulujen määrää kohtuullistaa. 

Lisäksi tuomioistuin punnitsee voisiko asianosaisen asemalla olla vaikutusta siihen, että oikeudenkäyntikulujen täysimääräinen korvaaminen olisi ilmeisen kohtuutonta. Tällaisia asianosaisten asemaan liittyviä seikkoja voivat olla esim. asianosaisen varallisuusolot tai se, että asianosaisina ovat vastakkainen työntekijä ja työnantaja. Asianosaisen asemaan liittyvinä seikkoina otetaan huomioon näin asianosaisten erilaiset edellytykset käydä oikeutta ja tämän vuoksi erilaisiksi muodostuvat oikeudenkäyntikulut. On kuitenkin hyvä muistaa, ettei pelkästään se, että hävinnyt osapuoli on varaton ole syy kohtuullistaa hänen maksettavaksi tuleviaan oikeudenkäyntikuluja.

Kolmanneksi tuomioistuimen tarkasteltavaksi tulee asian merkitys asianosaiselle. Toisinaan esimerkiksi se, että oikeudenkäynnin kulujen määrä suhteessa pääasian merkitykseen on kohtuuttoman suuri voi olla syy alentaa hävinneen osapuolen maksettavaksi tulevien oikeudenkäymiskulujen määrää.

On tärkeää muistaa, että tuomioistuimen tekemä harkinta on kokonaisharkintaa, jolloin tuomioistuimen tulee harkinnassaan ottaa huomioon kaikki yllämainitut kriteerit. Mikään yksittäinen seikka ei näin automaattisesti vaikuta hävinneen osapuolen korvattavaksi tulevien oikeudenkäyntikulujen kohtuullistamiseen. On myös syytä pitää mielessä, että oikeudenkäyntikulujen kohtuullistaminen on poikkeuksellista. Lähtökohtana on, että hävinnyt osapuoli korvaa kulut kokonaisuudessaan.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa