Minilex - Lakipuhelin

Hovioikeuden pääkäsittelyn toimittaminen rikosasiassa – KKO:2014:74

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Oikeudenkäyntimenettely
    Pääkäsittely hovioikeudessa
    Rikosasia

Korkeimmassa oikeudessa kyseessä oli hovioikeuden velvollisuudesta toimittaa pääkäsittely, kun  hovioikeus oli antanut ratkaisun asiassa ilman pääkäsittelyä. Käräjäoikeudessa A oli tuomittu törkeästä pahoinpitelystä, moottoriajoneuvon käyttövarkaudesta sekä rattijuopumuksesta, väärän henkilötiedon antamisesta, murtovälineen hallussapidosta ja toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen tai aineen hallussapidosta yhteensä 1 vuoden ja 2 kuukauden vankeusrangaistukseen mukaan lukien vahingonkorvauksia asianomistajille. Hovioikeudessa A vaati pahoinpitelysyytteen hylkäämistä, siltä osin rangaistuksesta ja korvausvelvollisuudesta vapauttamista, moottoriajoneuvon käyttövarkautta koskevan syytteen hylkäämistä ja tai yhteisen vankeusrangaistuksen alentamista. A pyysi hovissa uutta pääkäsittelyä näytön uudelleenarvioimisen vuoksi. Hän vetosi hätävarjeluun teosta, josta hänet oli käräjäoikeudessa tuomittu törkeästä pahoinpitelystä. Hovioikeus hylkäsi pyynnön toimittaa pääkäsittely selvästi tarpeettomana, eikä muuttanut käräjäoikeuden tuomiota syyksilukemisen osalta, ja korotti yhteisen vankeusrangaistuksen kahteen vuoteen.

Oikeudenkäymiskaaren 26:14 §:n 1 momentin mukaan hovioikeuden tulee toimittaa pääkäsittely, jos vastaaja rikosasiassa vaatii sen toimittamista. Kuitenkaan pykälän 2 momentin mukaan pääkäsittelyä ei tarvitse toimittaa, jos 15 §:n 1 momentin mukaan ei tarvitse ottaa vastaan suullista todistelua, koska näytön arvioinnin oikeellisuudesta ei voi jäädä varteenotettavaa epäilystä ja sen toimittaminen on tarpeetonta ottaen huomioon asian laatu ja merkitys asianosaisille. Suullinen todistelu otetaan uudelleen vastaan, jos käräjäoikeuden arviointi suullisen todistelun uskottavuudesta on kysymys. Jos tästä ei jää varteenotettavaa epäilyä, suullista todistelua ei tarvitse uusintaa. Tällöin asia ratkaistaan kirjallisen oikeudenkäyntiaineiston perusteella. Lain esitöiden mukaan pääsääntönä on, että jos asianosainen vaatii pääkäsittelyn toimittamista, se tulee toimittaa silloinkin, kun ei ole tarpeen arvioida suullisen todistelun uskottavuutta.

Korkein oikeus arvioi pääkäsittelyn tarpeellisuutta. A kiisti pahoinpitelyrikosta koskevan syytteen vedoten hätävarjeluun, eli B:n veitsellä syntynyt vatsan alueen vamma olisi aiheutunut A:n puolustautuessa B:n oikeudetonta hyökkäystä vastaan. B:n käyttämä veitsi oli osunut B:tä vatsaan, ja A kieltää lyöneensä itse sillä B:tä. Toinen syyte moottoriajoneuvon käyttövarkaudesta tuli A:n mukaan hylätä, koska hän sanoi ostaneensa mopon, eikä ole sitä silloin varastanut. A kyseenalaisti käräjäoikeuden arvion uskottavuudesta, kun se oli tehty olosuhteiden ja A:n kertomuksen sisällön perusteella. Korkeimman oikeuden mukaan hovioikeus on kuitenkin tehnyt oikean päätelmän pitäessään käräjäoikeuden arviointia näytön oikeellisuudesta sellaisena, josta kirjallisen aineiston perusteella ei jää varteen otettavaa epäilystä, eli totuudenmukaisena arviona. Suullisen todistelun uudelleen arvioinnin osalta pääkäsittelypyyntö on siten voitu hylätä.

A:n toimittamassa pääkäsittelypyynnössä ei ole mainintaa siitä, että hän haluaisi tulla muuten kuulluksi kuin näytön uudelleen arvioimisen tarkoituksessa. Siten ei valituksesta ilmene myöskään sitä, oliko hän halunnut tulla kuulluksi siinä tapauksessa, että pääkäsittelyssä ei otettaisi vastaan suullista todistelua tosiasiakysymysten arvioimiseksi. Korkeimman oikeuden mukaan hovioikeuden olisi tullut tiedustella A:lta, olisiko pääkäsittely tullut toimittaa myös rangaistuksen määräämiseen liittyvien seikkojen johdossa, sillä syyttäjäkin on esittänyt vankeusrangaistuksen korottamista ja hovioikeus on katsonut tarpeettomaksi pääkäsittelyn toimittamisen näytön uudelleen arvioimiseksi. Vastaajan oikeussuojan tarve edellyttää tapauskohtaisesti, että hovioikeus tiedustelee asianosaiselta onko pääkäsittely toimitettava asianosaisen kuulemiseksi, kun pyyntö pääkäsittelyn toimittamisesta näytön uudelleen vastaanottamista varten tulee hylättäväksi. A on lausunut hakemuksessaan, että rangaistuksen korottamisella syyttäjän vaatimuksesta on hänelle huomattava merkitys. Lain esitöiden mukaan pääkäsittely on tarpeeton silloin, kun asia on yksinkertainen ja selväpiirteinen, sekä valittajalle taloudelliselta intresseiltään vähämerkityksinen tai se ei liity merkittävissä määrin asianosaisen henkilöön. Asia on ollut kuitenkin törkeä pahoinpitely, joka on tapahtunut yksityisasunnossa teräaseita käyttäen, josta on tuomittu pitkähkö ja ehdoton vankeusrangaistus muun muassa aiemman rikollisuuden vuoksi. Korkeimman oikeuden mukaan asia on ollut esitöissä tarkoitetulla tavalla epäselvä, kun otetaan huomioon muun muassa A:n ja syyttäjän toisistaan täysin poikkeavat vaatimukset rangaistuksen määräämisen osalta, ja hovioikeuden päätös korottaa käräjäoikeuden tuomitsemaa vankeusrangaistusta syyttäjän valituksen perusteella. Näin ollen pääkäsittely olisi tullut toimittaa A:n kuulemiseksi, koska asia ei ole myöskään ollut vähämerkityksetön A:n kannalta. Korkein oikeus tuomitsi asian käsiteltäväksi uudelleen hovioikeudessa.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa