Minilex - Lakipuhelin

Poissaolo oikeudesta vastaajana tuomiota julistettaessa - KKO:2010:50

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Oikeudenkäyntimenettely
    Poissaolo oikeudesta vastaajana
    Uhkasakko
    Poissaolosakko

Tapauksessa oli kysymys rikosasian vastaajan poissaolosta oikeudessa tuomiota julistettaessa. A oli ollut henkilökohtaisesti läsnä käräjäoikeuden pääkäsittelyssä hänelle tiedoksiannetussa kutsussa asetetun uhan mukaisesti. A oli kuitenkin poistunut paikalta loppulausuntojen jälkeen ja ei ollut enää saapunut paikalle tuomiota julistettaessa. Oulun käräjäoikeus tuomitsi A:n hänelle syyksiluetuista rikoksista vankeusrangaistukseen ja samalla esteettömästä poissaolosta vastaajana kutsussa asetettuun 400 euron uhkasakkoon. Rovaniemen hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomiota.

A valitti asiasta Korkeimpaan oikeuteen (KKO) ja hänelle myönnettiin valituslupa. A vaati valituksessaan, että hänelle tuomittu uhkasakko poistetaan. Syyttäjä vaati vastauksessaan, että A:n valitus hylätään. KKO:ssa tuli täten ratkaistavaksi kysymys siitä, että oliko asiassa ollut edellytykset uhkasakon tuomitsemiselle.

Sovellettavana säännöksenä KKO:ssa oli ensinnäkin oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (ROL)  8 luvun 13 § 1 momentti, jonka mukaan jollei 11 tai 12 §:stä muuta johdu, vastaajaa ei voida tuomita vankeusrangaistukseen, ellei häntä ole henkilökohtaisesti kuultu pääkäsittelyssä. Tapauksessa ei kuitenkaan ollut kysymys 11 ja 12 §:n poikkeuksista. Lisäksi KKO viittasi ROL 8 luvun 1 § 1 momenttiin, jonka mukaan asianosainen määrätään saapumaan käräjäoikeudessa pidettävään pääkäsittelyyn henkilökohtaisesti sakon uhalla, jollei katsota, ettei hänen henkilökohtainen läsnäolonsa asian selvittämiseksi ole tarpeen. Lopuksi ROL 8 luvun 14 §:ssä säädetään, että se mitä 8 luvussa säädetään poissaolosta istunnosta, sovelletaan myös silloin, kun asianosainen luvatta poistuu kesken käsittelyn.

KKO totesi, että lähtökohtaisesti vastaajan läsnäolopakko koskee pääkäsittelyä sen tauoista ja keskeytyksistä riippumatta. Kuitenkin ROL 11 luvun 7 §:n mukaan päätösneuvottelu toimitetaan pääkäsittelyn päätyttyä ja se ei ole siten enää osa pääkäsittelyä. Vaikka tuomion julistaminenkin tapahtuisi heti päätösneuvottelujen jälkeen, se ei ole enää osa asian käsittelyä.

Näin ollen, vaikka A oli ei ollut enää läsnä tuomiota julistettaessa, se ei tarkoita, että A olisi jättänyt noudattamatta hänelle annetun kutsun saapua käräjäoikeuden istuntoon henkilökohtaisesti tai poistunut luvatta kesken käsittelyn. A:n henkilökohtainen läsnäolovelvollisuus oli koskenut vain pääkäsittelyä eikä se ollut voimassa enää sen jälkeen. A ei täten ollut ollut luvatta poissa istunnosta, vaikka häntä oli vaadittu tuomiolla vangittavaksi tai käräjäoikeus oli käskenyt hänet palata kuulemaan tuomiota. A:lle tuomittu uhkasakko poistettiin.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]