Minilex - Lakipuhelin

Testamentin vaikutus perinnönjakoon

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perinnönjako tapahtuu henkilön kuoleman jälkeen. Perinnönjaossa kuolleen henkilön kuolinpesän omaisuus jaetaan perillisten sekä mahdollisten testamentinsaajien kesken. Testamentilla perittävä voi määrätä omaisuutensa jaosta kuoleman jälkeen. Perinnönjako suoritetaan joko sopimusjakona tai toimitusjakona.

Sopimusjaossa perilliset jakavat keskenään perinnönjättäjän omaisuuden. Toimitusjaossa on taas pesänjakaja, joka jakaa perinnön sen perusteella, miten perinnönsaajat haluavat. Vainajan velat tulee maksaa pois ennen omaisuuden jakoa perillisten kesken. Ennen perinnönjakoa tulee toimittaa myös omaisuuden ositus, jos perittävä oli naimisissa. Ositus toteutetaan, jos aviopuolisoilla ei ollut sellaista avioehtosopimusta, joka sulkee avio-oikeuden täysin pois. Näistä Sinä voit lukea lisää muista artikkeleistamme tai kääntyä lakimiehen puoleen mieltä askarruttavien kysymysten kanssa.

Perinnönjako normaalisti jakautuu perillisten kesken. Toisinaan perinnönjättäjä on voinut testamentata omaisuutta jollekin toiselle, minkä seurauksena testamentattu omaisuus menee testamentinsaajalle. Tästä on poikkeuksena rintaperillisten lakiosavaatimus.

Testamentteja on useita erityyppisiä. On olemassa muun muassa yleistestamentti, erityistestamentti, omistusoikeustestamentti ja hallintaoikeustestamentti. Yleistestamentilla testamentin tekijä luovuttaa testamentin saajalle koko omaisuutensa, määräosan omaisuudesta tai sen, mitä muiden määräysten täyttämisen jälkeen on jäljellä omaisuudesta. Erityistestamentilla määrätään omaisuudesta hyvin yksityiskohtainen osuus, esimerkiksi tietty esine testamentataan. Omistusoikeustestamentilla luovutetaan testamentinsaajalle tietty omaisuus täysin omistusoikeuksin, kun taas hallintaoikeustestamentilla testamentinsaaja saa oikeuden vain hallita ja käyttää omaisuutta. Hallintaoikeustestamentilla omaisuutta luovutetaan rajoitetuin oikeuksin.

Testamentti tulee tehdä kirjallisesti ja kahden todistajan on oltava yhtä aikaa läsnä. Testamentin tekijä tulee allekirjoittaa testamentti. Kun testamentin tekijä on todistanut allekirjoituksen testamentissa olevan hänen omansa tai, kun todistajat ovat nähneet testamentin tekijän allekirjoittavan sen, heidän tulee todistaa testamentti allekirjoituksellaan oikeaksi. Todistajien tulee tietää, että kyseessä on testamentti, mutta testamentin sisältöä ei ole pakko kertoa todistajille.

Perittävä ei voi siis kokonaan sivuuttaa testamentilla rintaperillisiään. Lakiosaa voivat siis vaatia rintaperilliset eli perinnönjättäjän suoraan alenevassa polvessa olevat jälkeläiset, joita ovat muun muassa perittävän lapset ja lapsenlapset. Lakiosaa koskeva vaatimus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun testamentti on annettu tiedoksi perilliselle. Rintaperillisen lakiosa on puolet perintöosuudesta, jonka rintaperillinen olisi saanut. Mikäli on kaksi lasta, perintö jakautuu normaalisti puoliksi eli ½ osuuksin lapsille. Mikäli omaisuus on testamentattu ulkopuoliselle tai toiselle lapselle kokonaan, lakiosaa vaatiessa toinen lapsista tai lapset saavat puolet normaalista osuudestaan eli puolet puolikkaasta osuudesta, kun lapsia on kaksi. Tällöin osuus on 1/4 perittävän omaisuudesta.

Rintaperillisillä ei ole aina oikeutta lakiosaansa tai testamentinsaajalla testamentattuun omaisuuteensa. Mikäli muun muassa henkilö on tahallisesti rikoksella aiheuttanut perittävän kuoleman, ei edellä mainituilla ole oikeutta perintöön.

Testamentinsaajalla on oikeus luopua oikeudestaan perittävän kuoltua. Mikäli hänen katsotaan ottaneen perintö vastaan, ei hän voi luopua oikeudestaan tehokkaalla tavalla. Luopuminen on tehtävä muun muassa kirjallisesti.

Mikäli kuolinpesä on hyvin velkainen eli omaisuutta ei ole riittävästi kattamaan velkoja ja perittävä on testamentannut omaisuuttaan toiselle henkilölle, tällöin testamentin varat käytetään kuolinpesän velkojen maksuun. Mikäli edes testamentattu omaisuus ei riitä kattamaan velkoja kuolinpesässä, tulee kuolinpesä laittaa konkurssimenettelyyn.

Mikäli testamenttia ei ole moitittu määräajassa sen tiedoksiantamisesta, on testamentti lainvoimainen ja täytäntöönpantavissa. Mikäli esimerkiksi rintaperillinen ei ole vaatinut omaa lakiosaansa tietyn ajan sisällä, testamentilla testamentattu omaisuus siirtyy testamentinsaajalle. Testamentinsaaja saa testamentissa luetellun oikeuden itselleen. 

Vinkit

- Rintaperillisellä on oikeus lakiosaan, vaikka koko omaisuus olisi testamentattu toiselle henkilölle tai toiselle rintaperilliselle. 

Varoitukset

- Testamenttia luodessaan kannattaa olla tarkkana, jotta oikeat tarkoitukset tulevat täytetyksi kuoleman jälkeisessä perinnönjaossa.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa