Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjaon suorittaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perinnönjako tarkoittaa toimenpidettä, jolla kuolinpesän omaisuus siirtyy perillisten omistukseen. Perinnönjaon suorittaminen edellyttää aina, että omaisuuden arvo on tiedossa. Muutoin ei olisi mahdollista varmistaa, että jokaiselle perilliselle tulee oikean suuruinen osuus. Perinnönjako voidaan suorittaa kahdella eri tavalla. Yleisin ja yksinkertaisin tapa jakaa perintö on sopimusjako. Sopimusjaossa kuolinpesän osakkaat jakavat vainajan jälkeensä jättämän omaisuuden tekemällä jaosta keskinäisen sopimuksen. Käytännössä sopimus sisältää omaisuusluettelon, josta käy ilmi kullekin perilliselle kuuluva osuus omaisuudesta. Sopimuksesta käytetään nimitystä jakokirja. Jos joku kuolinpesän osakkaista on alaikäinen, tarvitaan perinnönjakoa varten Digi -ja väestötietoviraston suostumus alaikäisen edunvalvojalle. Edunvalvoja on yleensä alaikäisen lapsen vanhempi. Vaikka sopimusjako onkin kuolinpesän osakkaiden välinen toimenpide, on lainsäädännön noudattamisesta pidettävä huoli.                                                                                            

Mikäli kuolinpesän osakkaat eivät pääse yhteisymmärrykseen perinnönjaon suorittamisesta, ei sopimusjakoa ole mahdollista toteuttaa. Jos sopimusjako ei onnistu, voi tuomioistuin määrä pesänjakajan toimittamaan perinnön jakamisen. Yhdenkin osakkaan vaatimus riittää pesänjakajan määräämiseksi, eikä vaatimuksen tueksi tarvitse erikseen esittää perusteita. Hakemukseen pesänjakajan määräämiseksi tulee kuitenkin aina liittää perukirja. Pesänjakaja suorittaa perinnönjaon myös aina silloin, kun jonkun kuolinpesän osakkaan osuus jäämistöstä on ulosmitattu. Pesänjakajan määräämisen tarkoituksena on tällöin turvata velkojien asema. Pesänjakajan on jaettava omaisuus ensisijaisesti niin, että jokaiselle osakkaalle tulee osuus jokaisesta eri omaisuuslajista. Jos esimerkiksi vainajalla oli sekä metsää että rahavarallisuutta, tulee jokaisen osakkaan saada perinnönjaossa sekä metsää että rahaa. Omaisuus voi olla laadultaan sellaista, ettei sitä voi jakaa myymättä. Kun omaisuus on realisoitu, on rahavarat helppo jakaa osakkaiden kesken oikean suuruisiin osuuksiin. Pesänjakaja ei ole sidottu osakkaiden vaatimuksiin siitä, miten omaisuus tulisi heidän kesken jakaa. Pesänjakaja toimii puolueettomasti osakkaisiin nähden ja hän toimii lainmukaisesti jakaen omaisuuden parhaaksi katsomallaan tavalla. Pesänjakaja suorittamassa perinnönjaossa jakokirjan laatiminen on pesänjakajan vastuulla.

Jos kuolinpesässä on ainoastaan yksi osakas, ei perintöä voi jakaa lainkaan. Kuolinpesän omaisuus siirtyy kokonaisuudessaan ainoalle perijällä perukirjan tai sukuselvityksen perusteella.  

Mikäli perinnönjakoon liittyy lisäkysymyksiä, kannattaa ottaa yhteyttä suoraan lakimiehiimme. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa