Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjaon riitauttaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perinnönjako voidaan riitauttaa moittimalla sitä eli nostamalla siitä kanne käräjäoikeudessa. Perinnönjakoa voidaan myös oikaista eräissä tilanteissa.

Perinnönjakoa on moitittava nostamalle kanne muita pesän osakkaita vastaan kuuden kuukauden kuluessa jaon toimittamisesta. Sekä pesänjakajan toimittamaa jakoa eli toimitusjakoa että pesän osakkaiden keskinäisellä sopimuksella jaettua pesää eli sopimusjakoa voi moittia. Sopimusjakoa voi kuitenkin moittia vain muodollisella perusteella, koska sovitusta jaosta ja sen sisällöstä on lähtökohtaisesti pidettävä kiinni sopimusten sitovuuden periaatteen mukaisesti. Muodollisia perusteita ovat esimerkiksi perinnönjaon muotomääräysten rikkominen. Perinnönjaosta laaditaan jakokirja. Muotomääräyksiin kuuluu, että pesänjakaja allekirjoittaa jakokirjan, kun kyse on toimitusjaosta. Sopimusjaossa osakkaat allekirjoittavat jakokirjan ja kahden esteettömän henkilön on todistettava se oikeaksi.

Velkojalla, jonka saatavasta osakkaan pesäosuus on ulosmitattu, on myös oikeus moittia jakoa.

Nykyään myös perinnönjaon oikaisu on mahdollinen silloin, kun perillinen tai yleistestamentin saaja, joka ei ole ollut osapuolena toimitetussa perinnönjaossa, vaatii oikaisua. Tällöin kyseessä on esimerkiksi tilanne, kun perinnönjaon jälkeen ilmaantuu sivuutettu perillinen, jonka oikeus perintöön ei ole vanhentunut. Jos oikaisulle on edellytykset, lähtökohtaisesti jaettu omaisuus palautetaan pesään uutta jakoa varten, jos se on tarpeen oikaisun toteuttamiseksi. Jos oikaisua vaativa on tullut perillisen asemaan vasta perinnönjaon toimittamisen jälkeen, palautusvelvollinen voi halutessaan omaisuuden palauttamisen sijasta maksaa kuolinpesälle korvauksena rahamäärän, joka vastaa hänen liikaa saamansa omaisuuden arvoa. Kohtuutonta palautusvelvollisuutta on mahdollista sovitella.

Perinnönjaon oikaisu on tarkoitus hoitaa pesän osakkaiden keskinäisellä sopimisella. Jos sopiminen ei onnistu, tuomioistuin voi kuitenkin oikaisua vaativan hakemuksesta määrätä pesänselvittäjän huolehtimaan omaisuuden palauttamisesta kuolinpesälle perinnönjaon oikaisua varten. Pesänselvittäjä pyrkii sovinnon aikaansaamiseen, mutta voi ajaa tarvittaessa asiaa kanteella tuomioistuimessa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa