Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjaon määräaika

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Toisin kuin perunkirjoitukselle, joka on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa perittävän kuolemasta, ei perinnönjaon toimittamiselle ole säädetty laissa määräaikaa. Kuolinpesä voikin olla jakamattomana pesän osakkaiden yhteishallinnossa jopa vuosikymmeniä, jos osakkaat näin haluavat. Tällöin kuolinpesän osakkaat hallitsevat omaisuutta yhdessä, he edustavat pesää kolmatta henkilöä vastaan ja he voivat toimia oikeudessa kantajina ja vastaajina pesää koskevissa asioissa. Perinnönjako on kuitenkin kuolinpesän selvittämisen jälkeen toimitettava, jos joku pesän osakkaista sitä vaatii. Kuolinpesää ei toisin sanoen voida pitää jakamattomana, jos yksikin osakas tätä vastustaa. Jos sopimusjaon toimittaminen osakkaiden kesken ei onnistu, voi osakas hakea pesänjakajaa, joka huolehtii jaon toimittamisesta. Tämä voi olla osakkaan ainoa keino saada pesä jaettua tilanteessa, jossa muut osakkaat vastustavat perinnönjaon toimittamista.

Osakkaan perintöoikeus vanhenee, jos hän ei saata oikeuttaan voimaan kymmenen vuoden kuluessa perittävän kuolemasta. Säännöksen voisi helposti ymmärtää siten, että perinnönjako on toimitettava, jottei oikeus vanhennu. Perillisen katsotaan kuitenkin vastaanottaneen perintönsä ja saattaneen näin perintöoikeutensa voimaan vanhentumisen estävässä mielessä, mikäli hän on esimerkiksi yksin tai yhdessä muiden osakkaiden kanssa ottanut pesän hoitoonsa tai osallistunut perunkirjoitukseen. Siten perintöön tai testamenttiin perustuva oikeus ei vanhene, vaikka perinnönjakoa ei olisi toimitettu, jos perillinen on ryhtynyt tällaisiin jäämistöä koskeviin toimiin.

Vaikka perinnönjaon toimittamiselle ei olekaan asetettu ajallista takarajaa, muodostuu sen toimittaminen usein sitä hankalammaksi, mitä pidempi aika perittävän kuolemasta on kulunut. Esimerkiksi jonkun osakkaan kuollessa kuuluu hänen perintöosuutensa hänen kuolinpesäänsä. Näin voi syntyä jopa useita sisäkkäisiä kuolinpesiä, mikä vaikeuttaa pesän asioiden hoitoa. Samoin voi olla vaikeaa pitää kuolinpesän varallisuutta ja osakkaiden omaa varallisuutta erillään toisistaan. Myöskin perintöverotus toimitetaan jo perunkirjoituksen jälkeen, joten perinnönjakoa viivyttämällä ei voi siirtää perintöveron maksuvelvollisuutta. Jollei erityistä syytä perinnönjaon lykkäämiseen ei ole, kannattaa jako siis toimittaa mahdollisimman pian. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa