Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjaon ja osituksen oikaisu

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perinnönjaon oikaisu:

Perinnönjaon oikaisu voidaan tehdä jos perinnönjako on jo toimitettu ja omaisuus jaettu, mutta siinä on sivuutettu perintöön oikeutettu perillinen tai yleistestamentin saaja. Perinnönjaon oikaisusta säädetään perintökaaren uudessa PK 23 a luvussa.

Syitä, jolloin perinnönjako on voitu jo tehdä on esimerkiksi, kun testamentin saaja antaa hänen hyväkseen tehdyn testamentin viiveellä. Testamentti on kuitenkin tullut antaa ennen kuin siihen perustuva oikeus on  vanhentunut. Lisäksi perillinen on saattanut salata muilta perillisiltä heidän hyväkseen tehdyn testamentin. Tällöin tuomioistuin voi määrätä, että kyseinen perillinen menettää kokonaan tai osittain oikeuden perintöön.

Perinnönjako tilaisuus ja tehty jako voi myös monimutkaistua, jos ilmestyykin uusi perillinen. Tämä voi tapahtua silloin, kun perittävän isyys on voitu vahvistaa vasta perinnönjaon jälkeen. Toisaalta voi myös tapahtua päinvastoin eli perittävän isyys saatetaan kumota toimitetun perinnönjaon jälkeen.

Tällä hetkellä perinnönjaon peräyttämisestä ei ole säännöksiä laissa vaan oikeuskäytännössä tätä on käsitelty perusteettoman edun palauttamista koskevan kanteen perusteella.

Perinnönjaon oikaisu pätee myös osittaiseen jakoon sekä se voidaan toteuttaa hyvityksen saamiseksi. Tärkeää on muistaa ettei oikeus perintöön ole saanut vanhentua.

Oikaisuvaatimus voidaan tehdä sen jälkeen, kun jako on tehty. Tämä katsotaan toteutuneen silloin, kun jakokirja on allekirjoitettu. Perinnönjaon ei tarvitse olla lainvoimainen jotta oikaisu voitaisiin tehdä. Konkreettisiin toimiin voi ryhtyä vasta, kun perillisasema on lainvoimaisesti vahvistettu tai, kun testamentti on tullut lainvoimaiseksi. Oikaisua varten tulee toimittaa uusi perinnönjako.

Tämä myös tarkoittaa sitä, että jos perinnönjakoa ei ole toimitettu tulee oikaisun sijasta vaatia kuolinpesän jakoa.

Se mikä tulee ottaa huomioon on se, että tätä perinnönjaon oikaisua ei voi käyttää moitteen sijasta. Jos moitekannetta käsitellään samalla hetkellä, kun vaaditaan oikaisua tulee moitekanteen käsittely keskeyttää.

Erityisjälkisäädöksen suhteen on saajan oikeus jo turvattu siten, että jos perinnönjako on toimitettu ennen kuin erityisjälkisäädös on täytetty tai siihen tarvitava omaisuus pantu erityiseen hoitoon, vastaavat osakkaat yhteisvastuullisesti jälkisäädöksen täytäntöönpanosta. Tämä tarkoittaa siis sitä, että erityisjälkisäädöksen saaja ei voi vaatia oikaisua, sillä hänen asemansa on turvattu jo edellä mainitun tavoin.

Oikaisua koskeva vaatimus voidaan esittää vapaamuotoisesti. Jos palautusvelvollisuus on kohtuuton voidaan sitä sovitella. Tällöin tulee ottaa huomioon palautusvelvollisen tietoisuus oikaisua vaativan oikeudesta jäämistöön, kulunut aika ja palautusvelvollisen  ja oikaisua vaativan taloudelliset olosuhteet. Omaisuuden palauttamisesta voidaan myös sopia, tällöin tulee tehdä kirjallinen sopimus

Jos oikaisusta ei päästä sopimukseen voidaan hakea pesänselvittäjää tilanteen ratkaisemiseksi.

Palautettavan omaisuuden suhteen nähdään, että lähtökohtaisesti kaikki omaisuus palautetaan ja palautus on esinekohtaista. Jos testamentti loukkaa oikaisua vaativan lakiosaa tai muuta oikeutta tulee erityisjälkisäädöksen saajan palauttaa se mitä hän on saanut.

Jos omaisuus on saatu avustuksena, hyvityksenä tai elatuksena omaisuus tulee palauttaa vain jos omaisuutta on saatu huomattavasti enemmän.

Palautusvelvollisuutta ei ole jos on ilmeisestä ettei se ole tarpeen vaativan oikeuden turvaamiseksi.

Osituksen oikaisu:

Kuten perinnönjaossa voidaan myös ositusta oikaista. Jos perittävän kuoleman jälkeen on toimitettu ositus tai omaisuuden erottelu ja kuolinpesä on luovuttanut omaisuutta avio –tai avopuolisolle huomattavasti enemmän kuin se olisi ollut velvollinen luovuttavaan voidaan tehdä osituksen oikaisu.

Sama pätee avopuolisoille annetussa hyvityksessä, joka tapahtuu yhteistalouden purkamistapauksissa.

Edellytykset oikaisulle ovat seuraavat: leskelle tai perilliselle on tullut luovuttaa huomattavasti enemmän omaisuutta. Eli oikaisu ei päde pesän luopuessa tasinko-oikeudesta. Ositus ei peräydy vaan tapahtuu perusteettoman edun palautus ja palautus toteutetaan arvomääräisesti.

 

 

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa