Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjakokirja perukirja

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perukirjaan on merkittävä perunkirjoituksen toimitusaika ja -paikka, vainajan koko nimi, ammatti, kotipaikka ja syntymä- ja kuolinpäivä. Siihen on lisäksi otettava kuolinpesän osakkaiden ja lesken nimet ja kotipaikat, sekä nimet ja kotipaikat niiden henkilöiden osalta, jotka ovat perunkirjoitusta toimitettaessa lähinnä oikeutettuja jäämistöön perinnön tai testamentin vuoksi sen jälkeen, kun osakkaan oikeus siihen on lakannut. Alaikäisten osalta on ilmoitettava myös heidän syntymäpäivänsä, sekä perillisten osalta on ilmoitettava, miten he ovat vainajalle sukua. Perukirjassa on mainittava myös ne perilliset, joille ei tule mitään osuutta kuolinpesän omaisuudesta. Jos jotain tällaista seikkaa ei voida ilmoittaa, siitä ja sen syystä on tehtävä merkintä perukirjaan.

Perukirjasta on käytävä selville se, ketkä ovat olleet perunkirjoituksessa saapuvilla. Jos jollekin toissijaissaajalle ei ole annettu tietoa perunkirjoitustoimituksesta, se ja sen syy on myös mainittava perukirjassa. Jos perunkirjoitukseen ei ole saapunut henkilö, jolle siitä on ilmoitettu, perukirjaan on merkittävä, milloin ja miten hänelle on annettu tieto toimituksesta.

Näiden henkilöitä koskevien tietojen lisäksi perukirjaan on merkittävä kuolinpesän varat ja velat sellaisina, kuin ne kuoleman tapahtuessa olivat. Varojen arvo tulee mainita perukirjassa. Jos perittävältä jäi leski, myös hänen varansa ja velkansa on merkittävä perukirjaan. Jos toisella puolisoista oli omaisuutta, johon toisella ei ollut avio-oikeutta, perukirjassa on mainittava mihin tämä seikka perustuu. Jos puolisoilla oli yhteistä omaisuutta tai velkaa, perukirjassa on mainittava mitä näistä tulee kummankin puolison osalle. Perukirjassa on lisäksi mainittava ennakkoperintö sekä muu pesään kuulumaton omaisuus, joka on otettava huomioon perillisen lakiosan suuruutta määrättäessä.

Perukirjaan on liitettävä perittävän tekemä testamentti tai avioehtosopimus tai oikeaksi todistettu jäljennös siitä. Siihen on liitettävä myös muut asiakirjat, jotka ovat tarpeen kuolinpesän tilan selville saamiseksi, sekä kirkonkirjat tai rekisterin ote, josta käy ilmi leski ja perilliset. Perukirjassa on myös mainittava se henkilö, joka ottaa pesänhoitajana vastaan perintöverotusta koskevia ilmoituksia ja tiedusteluja. Siinä on myös mainittava, onko perilliselle tai testamentinsaajalle annettu perintöverotuksessa huomioitavaa omaisuutta, sekä tällaisen omaisuuden arvo. Perukirjaan otetaan myös lesken ilmoitukset siitä, maksaako hän tasinkoa, sekä siitä, pitääkö hän puolisoiden jäämistön hallinnassaan. Jos perinnönjako on jo toimitettu, perinnönjakokirja liitetään perukirjaan. Perinnönjakokirjaan on merkittävä, mitä omaisuutta on ollut perinnönjaon kohteena ja mitä omaisuutta kullekin kuolinpesän osakkaalle on tullut. Se tulee myös allekirjoittaa.

Sen, joka on ilmoittanut kuolinpesän, on merkittävä perukirjaan valaehtoinen vakuutus siitä, että hänen antamansa tiedot ovat oikeat, eikä hän ole jättänyt mitään ilmoittamatta. Myös uskottujen miesten on merkittävä perukirjaan todistus siitä, että he ovat merkinneet siihen kaiken oikein ja arvioineet pesän varat parhaan kykynsä mukaan. Perukirja on annettava lääninverovirastolle. Lakimieheltä voi kysyä lisää neuvoja perintöasioihin liittyen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa