Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjakokirja Digi -ja väestötietovirasto

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kun vainajan kuolinpesä on saatu asianmukaisella tavalla selvitettyä, kuka tahansa kuolinpesän osakkaista voi vaatia perinnönjakoa toimitettavaksi. Osakkaat voivat niin halutessaan toimittaa perinnönjaon haluamallaan tavalla yhdessä, tai se voidaan jonkun osakkaan vaatimuksesta, tai jonkun osakkaan perintöosan ollessa ulosmitattu, antaa pesänjakajan hoidettavaksi. Pesän osakkaat voivat toimittaa perinnönjaon itse, vaikka joku heistä olisikin vajaavaltainen, eli alaikäinen taikka vajaavaltaiseksi julistettu täysi-ikäinen henkilö. Pätevä perinnönjako vaatii tällöin kuitenkin Digi -ja väestötietoviraston (eli entisen maistraatin) hyväksyntää.

Mikäli pesänjakaja toimittaa perinnönjaon, sille ei tarvitse lainkaan hakea Digi -ja väestötietoviraston hyväksyntää. Jos kuolinpesän osakkaat toimittavat perinnönjaon itse, maistraatin hyväksyntää ei tarvita, mikäli kaikki osakkaat ovat täysi-ikäisiä, eikä yksikään heistä ole edunvalvonnan alaisena. Jos joku kuolinpesän osakkaista on vajaavaltainen, eli alaikäinen tai vajaavaltaiseksi julistettu, perinnönjakoon vaaditaan Digi -ja väestötietoviraston hyväksyntä. Alaikäisen osakkaan edunvalvojina toimivat pääsääntöisesti hänen vanhempansa. Alaikäiselle voidaan kuitenkin joutua määräämään edunvalvojan sijainen muun muassa silloin, jos hänen vanhempansa ovat saman kuolinpesän osakkaita, jotta eturistiriitatilanteet vältettäisiin. Vajaavaltaiseksi julistettua henkilöä edustaa hänelle määrätty edunvalvoja. Edunvalvojalla ei ole oikeutta tehdä perinnönjakosopimusta vajaavaltaisen puolesta ilman Digi -ja väestötietoviraston lupaa, jos pesänjakaja ei toimita perinnönjakoa.

Perinnönjaosta laaditaan perinnönjakokirja, josta tulee ilmetä kaikki tarpeelliset tiedot perinnönjakoa koskien. Perinnönjakokirjan allekirjoittaa joko perinnönjaon toimittanut pesänjakaja yksin, taikka kaikki kuolinpesän osakkaat, mikäli he ovat toimittaneet perinnönjaon itse. Tällöin kahden esteettömän henkilön tulee todistaa se oikeaksi. Perinnönjakokirja laaditaan toteutetun perinnönjaon jälkeen, mutta Digi -ja väestötietoviraston lupaa on kuitenkin haettava jo ennen perinnönjaon toimittamista. Digi -ja väestötietovirastolle on esitettävä perinnönjakoehdotus, jonka liitteiksi otetaan mukaan muun muassa perukirja sekä perinnönjakosopimus. Lupaa haettaessa on yksilöitävä riittävällä tarkkuudella luvan hakija, henkilö jonka puolesta lupaa haetaan, sekä luvan perustana oleva oikeustoimi. Mikäli Digi -ja väestötietovirastolta ei haeta asianmukaisesti hyväksyntää perinnönjaolle, perinnönjako ei sido vajaavaltaista osakasta. Tällä voi luonnollisesti olla vaikutuksensa myös muiden kuolinpesän osakkaiden asemaan, joten luvan hakemiseen ja perinnönjaon sisältöön tulee kiinnittää riittävästi huomiota. Lakimiehiltämme voi tarvittaessa kysyä lisää neuvoja perintöasioihin liittyvissä kysymyksissä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa