Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjako Suomen lakiopas

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ennen kuin perinnönjakoon voidaan ryhtyä, on kuolinpesä selvitettävä asianmukaisella tavalla. Kun kuolinpesän laajuus ja perintöön oikeutetut tahot on selvitetty, erityistestamentit täytetty ja pesän velat on hoidettu, kellä tahansa kuolinpesän osakkaista on oikeus vaatia perinnönjakoa toimitettavaksi. Perinnönjako voidaan hoitaa lain mukaan kahdella eri tavalla. Kuolinpesän osakkaat saavat toimittaa perinnönjaon keskenään haluamallaan tavalla sopimusjakona, ja päättää jaon yksityiskohdista, kuitenkin lain muotosäännöksiä noudattaen. Toinen vaihtoehto on antaa perinnönjako tuomioistuimen määräämän pesänjakajan hoidettavaksi toimitusjakona. Pesänjakaja toimittaa jaon, jos joku osakkaista sitä vaatii, tai jos jonkun osakkaan pesäosuus on ulosmitattu, eikä tämän velkoja anna lupaa jaon toimittamiseen sopimusjakona.

Perinnönjaossa määritellään osakkaille tulevat suhteelliset jako-osuudet, jotka määräytyvät perintöön oikeutettujen lukumäärän mukaan. Jos perittävältä on jäänyt esimerkiksi kolme rintaperillistä, kukin heistä on oikeutettu saamaan perinnöstä 1/3. Reaalisessa jakotoimituksessa puolestaan jaetaan perillisille omaisuutta näiden suhteellisten osuuksien perusteella. Sopimusjaossa osakkaat voivat lähtökohtaisesti päättää itse, mitä omaisuutta kullekin osakkaalle tulee. He voivat halutessaan myydä kuolinpesään kuuluvan omaisuuden, ja jakaa siitä saadut varat keskenään. Toimitusjaossa pesänjakajan on toimitettava jako siten, että kullekin osakkaalle tulee osuus kaikenlaatuisesta omaisuudesta, mikäli tämä on omaisuuden laatu huomioon ottaen mahdollista. Omaisuuteen voidaan vahvistaa myös yhteisomistussuhde, tai sitä voidaan joutua myymään perinnönjaon toteuttamiseksi.

Perinnönjaosta on laadittava aina kirjallinen perinnönjakokirja, jonka allekirjoittavat perinnönjaon toimittamistavasta riippuen joko pesänjakaja yksin, tai kaikki kuolinpesän osakkaat, jolloin kahden esteettömän henkilön tulee todistaa allekirjoitukset oikeiksi. Perinnönjakokirjasta tulee ilmetä mm. asianosaisten nimet ja heidän oikeuksiensa perusta, heidän perintöosiensa suuruudet sekä se, mitä omaisuutta heille on perinnönjaossa tullut.

Lakimääräisestä perimysjärjestyksestä voidaan joutua poikkeamaan esimerkiksi perittävän tekemän testamentin vuoksi. Ennen perinnönjakoon ryhtymistä tuleekin ottaa selkoa perittävän tekemistä sitoumuksista, joilla voi olla jaon kannalta vaikutusta. Epäselvissä tilanteissa asiantuntevaa lakimiestä voi olla kannattavaa käyttää apuna.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa