Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjako omakotitalo

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perinnönjakoon voidaan kuolinpesän osakkaan vaatimuksesta ryhtyä sen jälkeen, kun kuolinpesä on saatu asianmukaisesti selvitettyä. Perinnönjako voidaan lain mukaan toimittaa joko sopimusjakona, jolloin kuolinpesän osakkaat huolehtivat perinnönjaon toimittamisesta haluamallaan tavalla, tai toimitusjakona, jolloin perinnönjako annetaan tuomioistuimen määräämän pesänjakajan toimitettavaksi. Pesänjakaja huolehtii perinnönjaosta, jos joku kuolinpesän osakkaista sitä vaatii, tai jos jonkun osakkaan pesäosuus on ulosmitattu, eikä tämän velkoja anna lupaa perinnönjaon toimittamiseen sopimusjakona.

Perinnönjaossa määritellään ensinnäkin perillisille tulevat laskennalliset jako-osuudet, jotka ovat riippuvaisia perillisten lukumäärästä. Jos perittävältä on jäänyt esimerkiksi kolme rintaperillistä, heidän jako-osuutensa ovat lähtökohtaisesti 1/3 perinnöstä. Näiden perusteella voidaan jakaa jäämistöön kuuluva osuus reaalisesti niin, että jokaiselle tulee hänen jako-osuutensa mukainen osuus perinnöstä. Sopimusjaossa osakkaat saavat lähtökohtaisesti toimittaa jaon keskenään haluamallaan tavalla, kuitenkin lain muotosäännöksiä noudattaen. He voivat esimerkiksi myydä kuolinpesään kuuluvan omaisuuden, ja jakaa siitä saadut rahat keskenään. Pesänjakajan tulee toimittaa jako niin, että jokaiselle perilliselle annetaan osuus kaikenlaatuisesta omaisuudesta, mikäli se on omaisuuden laatu huomioiden mahdollista. Omaisuuteen voidaan myös perustaa yhteisomistussuhde, tai pesänjakaja voi hakea oikeudelta lupaa omaisuuden myyntiin, mikäli se on perinnönjaon toteuttamisen kannalta välttämätöntä. Jos perittävältä on jäänyt ainoana omaisuutena esimerkiksi omakotitalo, kaikkien perillisten oikeutta ei välttämättä saada muulla tavoin toteutetuksi, kuin myymällä se.

Omaisuuden myymistä voivat kuitenkin rajoittaa lesken oikeudet. Jos perittävä oli kuollessaan naimisissa, hänen leskellään on oikeus hallita jäämistöä jakamattomana. Tästä voidaan poiketa vain rintaperillisen tekemän lakiosavaatimuksen, taikka perittävän tekemän testamentin vuoksi. Leskellä on kuitenkin oikeus pitää puolisoiden yhteisenä kotina käytetty asunto ja tavanomainen asuntoirtaimisto jakamattomana hallinnassaan, jollei jäämistöön tai lesken omaan omaisuuteen kuulu kodiksi sopivaa asuntoa. Lesken hallitsema koti voi sinänsä olla perinnönjaon kohteena ja se voidaan sijoittaa perillisten perintöosuuksiin, mutta heidän oikeuttaan rasittaa lesken hallintaoikeus.

Oikeutta omaisuuden myyntiin saattaa rajoittaa myös perittävän tekemä testamentti, jossa hän on määrännyt omaisuutensa tai sen osan nimeämälleen henkilölle. Perinnönjaossa tuleekin ottaa kaikkien osapuolten oikeudet ja perittävän eläessään tekemät oikeustoimet asianmukaisesti huomioon. Mikäli perilliset haluavat myydä esimerkiksi perittävälle kuuluneen omakotitalon, tulee heidän ensin varmistua siitä, ettei siihen kohdistu kenenkään muun henkilön oikeuksia. Ongelmatilanteissa asiantuntevan lakimiehen apuun turvautuminen voi olla kannattavaa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa