Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjako ja perintöverotus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kuolinpesän osakkaiden velvollisuutena on järjestää perunkirjoitus 3 kuukauden kuluessa kuolemasta ja toimittaa kopio siitä Verohallintoon kuukauden kuluessa perunkirjoituksesta. Jos vainaja oli naimisissa, eikä puolisoilla ollut avio-oikeuden kokonaan poissulkevaa avioehtosopimusta, ennen perinnönjakoa on toimitettava myös omaisuuden ositus.

Perinnönjaossa vainajan omaisuus jaetaan perillisten kesken. Perinnönjako voidaan toimittaa joko sopimus- tai toimitusjakona. Sopimusjaossa perilliset jakavat omaisuuden haluamallaan tavalla, jolloin kaikkien perillisten tulee olla yksimielisiä jaosta. Jos perilliset eivät pääse sovintoon pesän jakamisesta, käräjäoikeudelta voidaan hakea pesänjakajan määräämistä perinnönjaon toimittamista varten. Perintökaaressa on määritelty lakimääräinen perimysjärjestys, jota noudatetaan silloin, kun perittävä ei ole määrännyt omaisuudestaan testamentilla. Perilliset voivat halutessaan myös poiketa lakimääräisestä perimysjärjestyksestä.

Perittävän tekemästä testamentista huolimatta rintaperillisillä on aina oikeus lakiosaan. Lakiosa on puolet perilliselle lakimääräisen perimysjärjestyksen mukaan tulevasta perintöosan arvosta. Joissakin erityistilanteissa rintaperillinen voidaan myös tehdä perinnöttömäksi, jolloin hänellä ei ole edes lakiosaoikeutta.

Perillisten on maksettava perintöveroa siitä omaisuudesta, jonka he perintönä tai testamentilla saavat, jos perinnönjättäjä tai perinnön- tai testamentinsaaja asui kuolinhetkellä Suomessa. Perintövero määrätään jokaiselle perilliselle erikseen. Veron määrään vaikuttavat perintöosan suuruus sekä perinnön- tai testamentinsaajan ja vainajan välinen sukulaisuussuhde. Alle 20 000 euron suuruiset perintöosuudet ovat aina verovapaita. Myös perinnönjättäjän tavanomainen koti-irtaimisto on verovapaata 4000 euroon saakka.

Perilliset on jaettu kahteen perintöveroluokkaan sukulaisuussuhteen mukaan. Ensimmäiseen perintöveroluokkaan kuuluvat perinnönjättäjän aviopuoliso, suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa oleva perillinen, aviopuolison suoraan alenevassa polvessa oleva perillinen sekä perinnönjättäjän kihlakumppani, joka on oikeutettu perintökaaressa tarkoitettuun avustukseen. Aviopuolisoon rinnastetaan myös perinnönjättäjän kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa elävää henkilöä, joka on aikaisemmin ollut avioliitossa perinnönjättäjän kanssa tai jolla on tai on ollut yhteinen lapsi perinnönjättäjän kanssa. Toiseen perintöveroluokkaan taas kuuluvat muut sukulaiset ja suvun ja perheen ulkopuoliset henkilöt. Perintöveron määrä lasketaan kyseisten taulukoiden mukaan. Perintöverotaulukot löytyvät esimerkiksi Verohallinnon sivuilta.

Perukirjan käsittely Verohallinnossa kestää noin 6 kuukautta. Kun perintöverotus on tehty, perillisille lähetetään verotuspäätökset perintöveron määrästä. Verotuspäätös sisältää tilisiirrot, joista näkyy maksettavan veron määrä sekä eräpäivä. Jos veron määrä on alle 500 euroa, se on maksettava yhdessä erässä. Tätä suuremmat verot on jaettu kahteen maksuerään.

Monet asiat vaikuttavat kullekin perilliselle perinnönjaossa tulevan perintöosuuden suuruuteen. Esimerkiksi lakiosaa laskettaessa pesän varoihin on lisättävä perittävän antama ennakkoperintö, testamenttiin rinnastettava lahja sekä suosiolahja. Lisätietoa asiasta ja apua perintöosuuksien ja perintöveron määrän laskemiseen saat soittamalla lakipuhelimeen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa