Minilex - Lakipuhelin

Kuka suorittaa perinnönjaon?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perinnönjako voidaan toimittaa joko sopimusjakona, jolloin jako tapahtuu perillisten omaan sopimukseen taikka toimitusjakona, jolloin jaon suorittaa itsenäisesti käräjäoikeuden määräämä pesänjakaja. Lähtökohtana on, että perillisten pitäisi pystyä sopimaan perinnönjaosta keskenään, sillä sopimusjako on aina tarkoituksenmukaisempi vaihtoehto. Toimitusjako tulee kyseeseen silloin, kun jonkun kuolinpesän osakkaan pesäosuus on ulosmitattu taikka silloin, kun kuolinpesä on riitainen tai yksikin osakas jakoa vaatii.

 

Perillisten suorittama sopimusjako

Suurin osa kaikista perinnönjaoista on sopimusjakoja, joista kuolinpesän täysivaltaiset osakkaat päättävät aina itse. Koska sopimusjako perustuu osakkaiden yhdessä laatimaan sopimukseen, edellyttää se kaikkien osakkaiden yksimielisyyttä. Silloin, kun joku kuolinpesän osakkaista on ala-ikäinen tai edunvalvonnan piirissä, on sopimusjako mahdollista vain, jos edunvalvonta on järjestetty asianmukaisesti.

Perinnönjako voidaan aloittaa sitten, kun kuolinpesä on selvitetty ja perunkirjoitus on toimitettu. Käytännössä sopimusjako tapahtuu laatimalla luettelo, jossa määritellään mitä kukin perillinen saa. Vaikka jakosopimuksen laatimisesta vastaisi osakkaiden palkkaama asiantuntija, on kyseessä sopimusjako.

 

Pesänjakajan suorittama toimitusjako

Perinnönjako on toimitettava toimitusjakona pesänjakajan toimesta aina silloin, kun osakas sitä vaatii tai jonkun osakkaan osuus pesästä on ulosmitattu. Jos kuitenkin velkoja, jonka oikeutta jako koskee, siihen suostuu, voi ulosottomies antaa osakkaille tai pesänjakajalle luvan toimittaa jako osakkaiden sopimalla tavalla.

Pesänjakajan määräämistä haetaan kirjallisella hakemuksella perittävän viimeisen asuinpaikan käräjäoikeudesta. Hakemukseen tulee liittää perukirja, joten hakemuksen voi tehdä vasta perunkirjoituksen päätyttyä. Koska pesänselvittäjän tehtävä on ainoastaan saattaa kuolinpesä jakokuntoon, ei pesänselvittäjä koskaan voi toimia pesänjakajana.

Laki ei sisällä erityisiä määräyksiä pesänjakajasta, mutta pesänjakajan on oltava tehtävään sopiva henkilö, jolla on tehtävän vaatima riittävä koulutus. Yleensä pesänjakaja onkin aina asianajaja. Myös osakas voidaan määrätä pesänjakajaksi, mutta käytännössä tämä on turhaa, sillä tällöin pesä voidaan jakaa sopimusjaolla. Mikäli kuolinpesä on laaja tai se on muusta erityisestä syystä tarpeen, voidaan perinnönjakoa varten määrätä useampia pesänjakajia.

 

Kysymyksiä ja vastauksia

1. Missä tilanteissa perilliset eivät voi toimittaa perinnönjakoa itse?

Perinnönjakoon tarvitaan pesänjakaja muun muassa silloin, kun jonkun kuolinpesän osakkaan osuus on ulosmitattu. Näin on myös silloin, kun sopimukseen ei päästä ja yksikin kuolinpesän osakkaista vaatii jakoa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi




Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa