Minilex - Lakipuhelin

Kuinka nopeasti perinnönjako tulee tehdä?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perinnönjako on toimitus, jossa kuolinpesän omaisuus jaetaan sovitusti kuolinpesän osakkaiden kesken. Perinnönjaon toimittamiselle ei ole säädetty määräaikaa, minkä vuoksi kuolinpesä saattaa pysyä jakamattomana vaikka vuosikymmeniä. Perinnönjako on kuitenkin suoritettava, mikäli yksikin kuolinpesän osakas sitä vaatii. Perinnönjako voidaan kuitenkin toimittaa vasta perunkirjoituksen jälkeen.

Milloin perinnönjako voidaan toimittaa?

Perinnönjaon suorittamiselle ei ole laissa säädetty mitään määräaikoja.  Perinnönjako voidaan tehdä nopeasti perinnönjättäjän kuoleman jälkeen tai se voidaan jättää jakamatta pitkäksi ajaksi. Perintöverotus toimitetaan tietyn ajan kuluttua perinnönjättäjän kuoltua perukirjan perusteella, joten mahdollinen myöhempi perinnönjako ei vaikuta enää perintöverotukseen.

Perinnönjättäjän kuoltua täytyy kuitenkin ryhtyä eräisiin lain mukaisiin määräaikoihin sidottuihin toimiin. Perinnönjako voidaan toimittaa sitten, kun perunkirjoitus on toimitettu ja vainajan velat maksettu. Perunkirjoituksessa vainajan omaisuus varoineen ja velkoineen luetteloidaan perukirjaan sellaisina kuin ne kuoleman tapahtuessa ovat. Aikaa perunkirjoituksen toimittamiseen on kolme kuukautta kuolemasta, jonka jälkeen perukirja tulee toimittaa verottajalle perintöveron määrittämiseksi. Koska perintövero määräytyy perukirjan mukaan, ei itse perinnönjaolle ole asetettu mitään määräaikaa.

Perunkirjoitustilaisuudessa laaditaan perukirja, joka toimii selvityksenä kuolinpesän tilanteesta. Perukirjassa luetteloidaan muun muassa pesän varat ja velat sekä perinnönsaajat. Perukirja toimii myös veroilmoituksena, sillä sen pohjalta määrätään perintövero. Perukirja tulee toimittaa verottajalle kuukauden kuluessa perunkirjoituksesta. Perintöverotus toimitetaan kolmen vuoden kuluessa verovuoden päättymisestä. Verovuodella tarkoitetaan tässä yhteydessä perinnönjättäjän kuolin vuotta. Verotusta voidaan kuitenkin hakemuksesta lykätä enintään kymmeneksi vuodeksi.

Perinnönjakoon ryhdytään yleensä perunkirjoituksen ja perukirjan laadinnan jälkeen. Laissa on säädetty, että vastoin osakkaan kieltoa jakoon ei saa ryhtyä, ennen kuin perunkirjoitus on toimitettu ja kaikki tiedossa olevat pesän velat maksettu tai niiden maksamiseen tarvittavat varat pantu erityiseen hoitoon. Samoin erityisjälkisäädös tai tarkoitemääräys tulee täyttää ennen jakoa, jos osakas sitä vaatii.

On myös syytä huomata, että jos vainaja oli kuollessaan naimisissa, ennen perinnönjakoa tulee toimittaa ositus. Osituksessa puolisoiden kaikki omaisuus jaetaan pääsäännön mukaan tasan. Eloonjäänyt puoliso saa omaisuudesta puolet ja perilliset yhteensä toisen puolen. Osituksen jälkeen kukin perillinen voi vaatia, että perillisten kesken toimitetaan perinnönjako.

Voiko perinnönjaon aloittamista vaatia?

Kun pesä on selvitetty, jokaisella pesän osakkaalla on oikeus vaatia pesänjakoa. Toisaalta mikäli vainaja on määrännyt omaisuudestaan testamentilla, voi kuka tahansa osakkaista vaatia, että perinnönjako aloitetaan vasta, kun testamentissa tarkoitettu osuus on maksettu jakamattomasta pesästä. Jos pesä on pesänselvittäjän tai testamentin toimeenpanijan hallinnossa, jakoon ei ryhdytä, ennen kuin pesänselvittäjä tai toimeenpanija on ilmoittanut pesän selvittämisen päättyneen. Osakkaan vaatimuksesta jakoon on ryhdyttävä ja pesä on jaettava kokonaisuudessaan, ellei toisin sovita. Pesä voidaan jakaa osittaisesti vain kaikkien osakkaiden suostumuksella.

Perinnönjaossa, joka suoritetaan myöhemmin kuin perunkirjoitus, omaisuuden arvo saattaa olla noussut tai laskenut. Tämä ei vaikuta enää perintöverotukseen. Vaikka omaisuutta jaettaisiin vasta pitkän ajan kuluttua perunkirjoituksesta, on kuitenkin otettava huomioon, että jaossa on noudatettava perunkirjoituksesta ilmenevää perintöosuuksien jakautumista. Jos näistä poiketaan, voi syntyä ylimääräisiä veroseuraamuksia, kuten lahjaverotus.

Mitä tarkoitetaan sopimusjaolla ja toimitusjaolla?

Perinnönjako voidaan toimittaa sopimusjakona tai toimitusjakona. Sopimusjaossa jako perustuu perillisten itse tekemään sopimukseen, joka onkin useimmiten kaikkein tarkoituksenmukaisin tapa. Toimitusjaon kohdalla jaon suorittaa käräjäoikeuden määräämä pesänjakaja. Pesänjakajan tehtäviin kuuluu esimerkiksi sen selvittäminen, katsotaanko jokin vainajan suorittama oikeustoimi ennakkoperinnöksi. Tällainen pesänjakajan suorittama toimitusjako tulee kyseeseen silloin, kun kuolinpesän osakkaat eivät pääse sopimukseen siitä, miten vainajan omaisuus jaetaan. Kuka tahansa kuolinpesän osakkaista voi hakea pesänjakajan määräämistä.

Kannattaa muistaa, että pesänselvittäjä, jonka tehtävä on saattaa kuolinpesä jakokuntoon, ei voi toimia pesänjakajana.

Mitä ongelmia perinnönjaon lykkäämisestä voi aiheutua?

Jos perinnönjakoa lykätään pidemmän aikaa, voi kuolinpesän omaisuuden arvossa tapahtua muutoksia, jotka vaikuttavat verotukseen. Näin esimerkiksi silloin, kun kuolinpesään kuuluvan omaisuuden arvo perunkirjoituksen ja perinnönjaon välisenä aikana nousee. Kun perintövero on laskettu ja maksettu perukirjaan merkityn arvon mukaisesti, joudutaan arvonnousun perusteella maksamaan luovutusvoittoveroa. Muun muassa tästä syystä perinnönjako olisi hyvä toimittaa hyvissä ajoin.

Kysymyksiä ja vastauksia

Miksi perintö voidaan jättää jakamatta pitkäksikin aikaa?

Perinnönjaolle ei ole säädetty määräaikaa, koska perintövero suoritetaan perukirjan laskelman mukaisesti. Perinnönjako ei siis suoranaisesti enää vaikuta verotukseen, joten jaolla ei ole kiirettä. Perunkirjoituksen ja perinnönjaon välillä tapahtunut omaisuuden arvonnousu voi kuitenkin vaikuttaa verotuksellisiin asioihin.

Mitä eroa on perinnönjaolla ja perunkirjoituksella?

Perunkirjoituksen tarkoitus on jaettavaksi tulevan vainajan omaisuuden selvittäminen. Perinnönjaossa taas sovitaan, kuinka tämä omaisuus sitten jaetaan kuolinpesän osakkaiden kesken.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa