Minilex - Lakipuhelin

Velallisen oikeusturva konkurssissa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Velallisen asianmukainen kohtelu on konkurssivelallisen oikeusturvaa ja asemaa koskeva yleinen periaate. Velallista on kohdeltava konkurssipesän selvityksessä ja hoidossa asiallisesti. Velallisen etu on otettava konkurssissa muutoinkin asianmukaisesti huomioon.

Konkurssivelallisen oikeusturvatakeisiin kuuluu muun muassa velallisen tietojensaantioikeus. Velallisella on samanlainen oikeus saada pesänhoitajalta konkurssipesää ja sen hoitoa koskevia tietoja kuin velkojalla. Velallisella on myös oikeus saada tiedot velkojainkokouksessa ja muussa velkojien päätöksentekomenettelyssä käsiteltävistä asioista. Lisäksi velallisella on oikeus osallistua velkojainkokoukseen sekä ilmaista siellä ja muussa päätöksentekomenettelyssä kantansa.

Pesänhoitaja voi kuitenkin rajoittaa velallisen tietojensaanti- tai osallistumisoikeutta. Näin menetellään, jos rajoitusta voidaan pitää välttämättömänä konkurssipesän tai sivullisen oikeuden turvaamiseksi taikka muun erityisen syyn vuoksi. Tiedot on annettava velalliselle sen jälkeen, kun estettä ei enää ole.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Jos velallinen on epäiltynä esitutkinnassa tai syytteessä rikoksesta, hän ei ole velvollinen antamaan pesänhoitajalle myötävaikutus- ja tietojenantovastuun nojalla tietoja niistä seikoista, joihin epäily tai syyte perustuu. Tätä kutsutaan velallisen itsekriminointisuojaksi. 

Velallista on kuultava useissa konkurssimenettelyn vaiheissa. Näin on esimerkiksi silloin, kun velalliseen kohdistetaan pakkotoimia, pesänhoitaja ollaan vapauttamassa tehtävistään tai kun konkurssia ollaan määräämässä raukeamaan. Toisinaan velallisen kuuleminen on kuitenkin harkinnanvaraista tai edellyttää esimerkiksi pesänhoitajan vaatimusta.

Velallisen oikeusturvaan kuuluu myös lähtökohtaisesti kaikkia konkurssiin liittyviä tuomioistuimen päätöksiä koskeva muutoksenhakuoikeus. Tietyissä tilanteissa muutoksenhakuoikeus voi olla myös muulla taholla, esimerkiksi konkurssiasiamiehellä. Osassa asiaryhmistä, esimerkiksi konkurssin julkisselvityksen aloittamisesta päätettäessä, muutoksenhakuoikeus on kuitenkin poistettu kokonaan. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa