Minilex - Lakipuhelin

Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen verotus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Luonnollisen henkilön ottamaan vapaaehtoiseen yksilölliseen eläkevakuutukseen perustuva eläke ja muu vakuutussuoritus sekä takaisinoston perusteella saatu määrä verotetaan pääomatulona. Pääomatuloa on myös pitkäaikaissäästämissopimukseen perustuva suoritus.

Vapaaehtoisella eläkevakuutuksella tarkoitetaan vanhuuseläkevakuutusta ja perhe-eläkevakuutusta sekä tällaiseen vakuutukseen liittyvää työkyvyttömyyseläkevakuutusta ja työttömyyseläkevakuutusta. Määritelmän täyttävään vakuutukseen perustuva eläke on tarkoitettu maksettavaksi toistuvina erinä vuosittain tai lyhyemmin väliajoin. Lisäksi eläkettä on maksettava vakuutetun tai edunsaajan jäljellä olevan eliniän tai vähintään kahden vuoden ajan.

Jos eläkkeen tai suorituksen saaja on joku muu kuin vakuutettu, säästäjä, taikka hänen puolisonsa, eläke tai suoritus luetaan saajan pääomatuloksi 20 prosentilla korotettuna. Samoin toimitaan, jos perhe-eläkkeen saajana on muu kuin vakuutuksenottaja itse, hänen puolisonsa, suoraan ylenevässä tai alenevassa oleva perillinen, hänen ottolapsensa tai tämän rintaperillinen, hänen kasvattilapsensa tai hänen puolisonsa lapsi. 

Mikäli vakuutukseen perustuva eläke maksetaan lyhyemmässä ajassa kuin on säädetty, tai mikäli eläke tai muu suoritus maksetaan muulla tavoin säädettyjen edellytysten vastaisesti, luetaan maksettu määrä pääomatuloksi 50 prosentilla korotettuna. Korotusta ei kuitenkaan määrätä siltä osin kuin verovelvollinen osoittaa, että vakuutuksen maksuja ei ole vähennetty Suomen verotuksessa. Korotusta ei kuitenkaan määrätä jos osoitetaan, että maksuja ei ole vähennetty Suomen verotuksessa.

Eläkevakuutusmaksut voivat nimittäin olla vähennyskelpoisia. Verovelvollisella on oikeus vähentää verotuksessa oman vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksensa ja pitkäaikaissäästämissopimuksensa maksuja 5 000 euroa vuodessa. Mikäli verovelvollisen työnantaja on verovuonna maksanut verovelvolliselle ottamansa vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen maksuja, vähentää saa enintään 2 500 euroa. Vähennysoikeus koskee vakuutusta, jonka on ottanut verovelvollinen tai tämän puoliso ja jossa verovelvollinen on vakuutettuna. Sama pätee pitkäaikaissäästämissopimukseen, jonka on tehnyt verovelvollinen tai hänen puolisonsa ja jossa verovelvollinen on laissa säädetyin tavoin varoihin oikeutettu.

Maksuja voidaan vähentää aikaisintaan siltä verovuodelta, jona vakuutettu tai varoihin oikeutettu täyttää 18 vuotta. Viimeistään ne voidaan vähentää siltä vuodelta, jonka aikana eläkettä tai muuta suoritusta on alettu maksaa. 

Vähennyskelpoisuuden edellytyksenä on, että eläkettä aletaan vanhuuseläkkeenä maksaa aikaisintaan vakuutetun saavutettua lain mukaiseen lykättyyn vanhuuseläkkeeseen oikeuttavan iän. Lisäksi edellytetään, että vakuutusta ei voida takaisin nostaa ennen mainittua ikää.

Poikkeuksellisesti olosuhteiden perusteella takaisinnoston voi tehdä  vähintään vuoden kestäneen työttömyyden, pysyvän työkyvyttömyyden, puolison kuoleman tai avioeron perusteella.

Kertamaksullinen eläke on veronalaista ansiotuloa laissa tarkemmin määritellyllä tavalla. Kertamaksullisen eläkevakuutuksen maksut eivät ole vähennyskelpoisia.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa