Minilex - Lakipuhelin

Testamentin tiedoksiannon määräaika

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kun testamentintekijä menehtyy ja testamentinsaaja saa tiedon hänen hyväkseen tehdystä testamentista, tulee testamentinsaajan antaa testamentti tiedoksi jokaiselle vainajan perilliselle. Tiedoksianto tapahtuu joko haastemiehen välityksellä tai muuten todistettavasti, esimerkiksi erillisellä todistajien ja perillisen allekirjoittamalla tiedoksisaantitodistuksella. Jos testamentinsaajia on useita, yhden toimittama tiedoksianto riittää. Testamentinsaajan on myös toimitettava perillisille oikeaksi todistettu jäljennös testamentista. Usein testamentin tiedoksiannon yhteydessä perilliset saattavat myös ilmoittaa hyväksyvänsä testamentin. Testamentin tiedoksiannolle ei ole laissa säädetty määräaikaa.

Vaikka varsinaista määräaikaa ei testamentin tiedoksiannolle ole asetettu, on testamentinsaajan syytä hoitaa asia mahdollisimman pian. Testamentin tiedoksiannosta alkaa nimittäin kulua testamentin moittimiselle säädetty kuuden kuukauden määräaika. Antamalla testamentin ajallaan tiedoksi testamentinsaaja siis turvaa oman asemansa vuosien kuluttua esitettäviä testamentin pätemättömyysväitteitä vastaan. Jos testamentin tiedoksiannon yhteydessä kaikki perilliset ovat myös hyväksyneet testamentin, on tilanne vielä parempi. Tällöin perilliset ovat luopuneet moiteoikeudestaan, eikä kuuden kuukauden määräajan kulumisesta tarvitse huolehtia. Testamenttia ei kannata piilotella perillisiltä myöskään siitä syystä, että on testamentinsaajan edun mukaista päästä mukaan kuolinpesän hallinnointiin, ja tätä kautta valvomaan oikeuksiaan. Testamentin tiedoksiantoon kulunut aika vaikuttaa myös siihen, milloin testamentinsaaja saa testamentin nojalla omaisuutta määräysvaltaansa.

Yksi lopullinen takaraja testamenttiin vetoamisessa on: testamenttiin perustuva oikeus voi vanheta lopullisesti. Jos testamentinsaaja ei osoita haluaan vedota testamenttiin kymmenen vuoden kuluessa testamentintekijän kuolemasta, menettää hän testamenttiin perustuvan oikeutensa. Jos kuitenkin testamentinsaajan oikeus alkaa testamentin nojalla vasta myöhäisempänä ajankohtana kuin testamentintekijän kuollessa, alkaa kymmenen vuoden määräaika kulua tästä hetkestä. Yksi tapa osoittaa halunsa vedota testamenttiin on sen tiedoksianto. Testamentin tiedoksiannolle ei siis ole olemassa varsinaista määräaikaa, mutta sen toimittaminen on testamentinsaajan kannalta suotavaa ja tiedoksiannon laiminlyönti voi lopulta johtaa jopa oikeuden menetykseen. Testamentin tiedoksiantoon liittyvissä kysymyksissä neuvoja saa soittamalla lakipuhelimeemme.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 7 - 23 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa