Minilex - Lakipuhelin

Pääomatulosta sallitut vähennykset

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Verovelvollisella on oikeus vähentää pääomatuloistaan niiden hankkimisesta ja säilyttämisestä johtuneet menot. Verovelvollisella on niin ikään oikeus vähentää pääomatuloistaan arvopapereiden, arvo-osuuksien ja muun näihin rinnastettavan omaisuuden hoidosta ja säilyttämisestä aiheutuneet menot siltä osin, kuin ne verovuonna ylittävät 50 euron suuruisen omavastuuosuuden.

Vähennyskelpoiseksi tulonhankkimismenoksi lasketaan myös maksettu jälkimarkkinahyvitys, eli se korkoa vastaava hyvitys, joka on kertynyt joukkovelkakirjalainan luovutusta edeltäneen koronmaksupäivän ja luovutuspäivän väliseltä ajalta ja joka on saatu tai maksettu joukkovelkakirjan luovutuksen yhteydessä.

Vähennyskelpoinen on myös kurssitappio, joka on johtunut ulkomaan rahan määräisestä tulonhankkimisvelasta. Korkotulon lähdeverosta annetussa laissa tarkoitettuun tuloon kohdistuvasta velasta johtuva kurssitappio ei kuitenkaan ole vähennyskelpoinen.

Osakaslainasta on oikeus vähentää tulonhankkimismenona takaisin maksettu määrä, mikäli maksu on suoritettu viimeistään viidentenä verovuonna lainan nostamisvuoden jälkeen.

Vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksensa ja pitkäaikaissäästämissopimuksensa maksuja on oikeus vähentää pääomatuloista 5 000 euroa vuodessa, ja mikäli vakuutuksen maksajana on työnantaja, 2 500 euroa vuodessa.

Maatilakiinteistöltä saadusta metsätalouden pääomatulosta on oikeus tehdä verovelvollisen vaatimuksesta metsävähennys. Verovuonna tehtävän metsävähennyksen on oltava vähintään 1 500 euroa.

Elinkeinotoiminnan ja maatalouden verovuoden tappio sekä verotusyhtymän osakkaan maatalouden tappio yhtymästä voidaan verovelvollisen vaatimuksesta vähentää luonnollisen henkilön tai kuolinpesän tappiovuoden pääomatuloista kokonaan tai osittain. Tappiot vähennetään pääomatuloista ennen korkoja, mutta tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneiden menojen jälkeen.

On mahdollista, että vähennyskelpoisten tulonhankkimismenot, korkomenot ja pääomatuloista vähennettävät tappiot ovat yhteenlaskettuina määrältään suuremmat kuin veronalaiset pääomatulon yhteensä. Niiden erotusta kutsutaan pääomatulolajin alijäämäksi. Luonnollinen henkilö tai kuolinpesä voi tällöin tehdä verosta niin kutsutun alijäämähyvityksen. Alijäämähyvitys on pääomatulon tuloveroprosentin mukainen osuus samana verovuonna syntyneestä pääomatulolajin alijäämästä, mutta tietyin rajoituksin.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa