Minilex - Lakipuhelin

KKO:2012:15

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Oikeusapu
    Ratkaisupyyntö

Käräjäoikeus oli tuominnut A:n rattijuopumusta ynnä muuta koskevassa asiassa 45 päiväksi vankeuteen ja määrännyt hänet muun muassa ajokieltoon. Oikeusaputoimisto on myöntänyt A:lle hovioikeudelle tehtävää valitusta varten oikeusapua avustajan toimenpiteisiin yhdeltä tunnilta. Oikeusaputoimisto perusteli päätöstään sillä, että A tarvitsee asiantuntevaa apua valituksen laatimiseen asiassa eikä hän taloudellisen asemansa vuoksi kykene itse suorittamaan sen hoitamisen vaatimia menoja. Oikeusapupäätöksessä on todettu, että avustajan ilmoituksen mukaan muutoksenhaku kohdistuu vain rangaistukseen. A:n tekemän ratkaisupyynnön perusteella asia on siirtynyt hovioikeuden tutkittavaksi. Hovioikeus on katsonut päätöksessään, ettei oikeusaputoimisto voi tuomioistuinasiassa rajoittaa myönnettävän oikeusavun määrää alle 80 tunnin. Hovioikeus on muuttanut oikeusaputoimiston päätöstä siten, että oikeusapu kattaa avustajan toimenpiteet enintään 80 tunnilta. Asiassa on kysymys siitä, voiko oikeusaputoimisto tuomioistuinasiassa rajoittaa oikeusapupäätöksessä myönnettävää oikeusapua alle 80 tunnin tuntimäärään.

Joensuun oikeusaputoimisto myönsi 22.10.2010 A:lle oikeusapua avustajan toimenpiteisiin yhdeltä tunnilta. Päätöksensä perusteluina oikeusaputoimisto lausui, että A tarvitsi asiantuntevaa apua valituksen laatimiseen asiassa eikä hän taloudellisen asemansa vuoksi kyennyt itse suorittamaan asian hoitamisen vaatimia menoja. Avustajan ilmoituksen mukaan muutoksenhaku kohdistui vain rangaistukseen.

Oikeusapulain 5 §:n 1 momentista ilmenivät oikeusapuun kuuluvat avustajan toimenpiteet. Oikeusapu voitiin rajata koskemaan määrättyjä toimenpiteitä. Lisäksi 2 momentissa todettiin, että oikeusapu kattaa avustajan toimenpiteet enintään 80 tunnilta. Asiaa käsittelevä tuomioistuin voi kuitenkin päättää, että oikeusavun antamista jatketaan. Edellä kerrottu säännös mahdollisti oikeusavun rajaamisen tiettyihin toimenpiteisiin kuten neuvontaan ja tarpeellisten asiakirjojen laadintaan. Sen sijaan tuntimääräisen rajoittamisen osalta säännös oli tulkinnanvarainen. Maininta, että oikeusapu kattaa avustajan toimenpiteet enintään 80 tunnilta, voisi tarkoittaa myös sitä, että oikeusaputoimisto harkintansa mukaan myöntää vähäisemmänkin määrän tunteja. Toisaalta säännöstä voitiin tulkita siten, että oikeusapua myönnetään aina enintään 80 tuntia, minkä jälkeen oikeusapua voidaan tarvittaessa jatkaa.

Hovioikeus katsoi, ettei oikeusaputoimisto voinut tuomioistuinasiassa rajoittaa myönnettävän oikeusavun määrää alle 80 tunnin. Tämä oli johdonmukaista senkin kanssa, että vain tuomioistuin voi päättää oikeusavun jatkamisesta. Mainituilla perusteilla hovioikeus muutti oikeusaputoimiston päätöstä siten, että oikeusapu kattoi avustajan toimenpiteet enintään 80 tunnilta.

Oikeusavusta annetun valtioneuvoston asetuksen (388/2002, oikeusapuasetus) 21 §:n mukaan oikeusapu voidaan oikeusapupäätöksessä rajata määrättyihin toimenpiteisiin ja määrättyyn tuntimäärään, jos se on perusteltua ottaen huomioon asian laatu ja merkitys, riidan kohteen arvo sekä olosuhteet kokonaisuudessaan. Oikeusapuasetus on sen johtolauseen mukaan annettu oikeusapulain 3 §:n 2 momentin, 10 §:n 1 momentin, 12 §:n ja 29 §:n nojalla. Oikeusapulain 3 §:n 2 momentin mukaan oikeusapua annetaan henkilölle, jonka käyttövara ja varallisuus eivät ylitä valtioneuvoston asetuksella tarkemmin vahvistettavaa määrää. Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin huomioon otettavista tuloista ja menoista sekä elatusvelvollisuuden vaikutuksesta käyttövaraa laskettaessa, varallisuuden huomioon ottamisesta sekä niistä perusteista, joita noudatetaan määrättäessä oikeusapua saaneen omavastuuosuus. Oikeusapulain 10 §:n 1 momentin mukaan oikeusavun hakijan taloudellisista olosuhteista ja asiasta esitettävästä selvityksestä säädetään tarkemmin oikeusministeriön asetuksella. Oikeusapulain 12 §:n 1 momentin mukaan oikeusapumaksun suuruudesta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Oikeusapulain 12 §:n 2 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää vapautus maksusta taloudellisen aseman perusteella. Oikeusapulain 29 §:n mukaan tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan oikeusministeriön asetuksella.

Oikeusapulain 5 §:n yksityiskohtaisista perusteluista ilmenee (HE 82/2001 vp s. 81 ja 82), että oikeusavun rajaus määrättyihin toimenpiteisiin voidaan tehdä jo oikeusapupäätöksessä, jos asian hoitamisen edellyttämät tarpeelliset toimenpiteet ovat jo tuossa vaiheessa tiedossa. Asian laadusta ja hakijan yksilöllisistä ominaisuuksista riippuen oikeusapu voidaan rajata esimerkiksi vain neuvontaan tai tarpeellisten asiakirjojen laadintaan, jos hakija kykenee muutoin hoitamaan asiaansa itse tuomioistuimessa. Sen sijaan yksittäisten toimenpiteiden ja niihin käytetyn tuntimäärän tarpeellisuuden arvioi jälkikäteen tuomioistuin, mikäli ne pysyvät 5 §:n 2 momentin mukaisen 80 tunnin enimmäismäärän puitteissa. Sama lähtökohta ilmenee selkeästi myös yksityisen avustajan palkkiota ja kulukorvausta säätelevästä lain 17 §:stä ja sen yksityiskohtaisista perusteluista (HE 82/2001 vp s. 102 ja HE 103/2008 vp s. 6).

Korkein oikeus ei muuttanut hovioikeuden päätöksen lopputulosta.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa