Minua vastaan annettiin yksipuolinen tuomio kuolinpesän velkoihin liittyvässä asiassa. Asia käsiteltiin kantajan kanteen mukaisesti hki:n käO:ssa vaikka vainajan viimeinen kotipaikka oli Oulussa. En vastannut ollenkaan haasteeseen mutta eikö siitä huolimatta OK 21 pyk. 2 mom mukaisesti asia olisi tullut jättää viran puolesta tutkimatta kun kyseessä oli väärä foorumi ehdottoman oikeuspaikan asiass? Jos kantaja olisi suostunut siirtoon niin asia olisi käsitelty Oulussa, mutta ilmeisesti ei ollut kysytty kun käsittely oli HKI:ssä. Tuleeko minun hakea takaisinsaantia ko. asiassa?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Jäämistöä tai kuolinpesää koskeva asia tutkitaan siinä käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä vainajalla oli viimeksi kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Säännöksen taustalla on ajatus siitä, että näyttö on helpoiten saatavissa siellä, missä vainajan koti ja asunto on ollut. Kuolinpesää koskevalla asialla tarkoitetaan puolestaan asiaa, joka koskee kuolinpesän tai sen osakkaan taikka testamentinsaajan vastuuta vainajan tai pesän sitoumuksesta taikka muusta vastaavasta asiasta. Oikeuspaikkaa koskeva sääntö on tällaisissa asioissa ehdoton eli siitä ei voida poiketa edes asianosaisten välisin sopimuksin.

Helsingin käräjäoikeuden olisi pitänyt arvioida, onko kyseessä tällainen lain tarkoittama jäämistöä ja kuolinpesää koskeva asia, joka voidaan tutkia ainoastaan ehdottomassa jäämistöriitojen oikeuspaikassa. Haasteeseen vastaamisella tai vastaamatta jättämisellä ei siis ole merkitystä ehdotonta oikeuspaikkaa koskevassa asiassa, koska tuomioistuimen pitäisi huomioida se joka tapauksessa omasta aloitteestaan. Mikäli vainajan viimeinen koti ja asunto ovat sijainneet Oulussa, olisi Helsingin käräjäoikeuden tällöin tullut jättää kanne tutkimatta. Se olisi voinut myös siirtää asian toimivaltaiseen käräjäoikeuteen kantajan suostumuksella.

Takaisinsaanti on ainoa yksipuoliseen tuomioon käytettävissä oleva varsinainen muutoksenhakukeino. Yksipuolisesta tuomiosta ei siis saa valittaa hovioikeuteen. Takaisinsaantikanteen voi tässä tapauksessa perustaa prosessuaaliseen virheeseen eli kanne olisi pitänyt jättää tutkimatta. Takaisinsaantia on haettava yksipuolisen tuomion antaneelta Helsingin käräjäoikeudelta kirjallisesti 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun olet saanut todisteellisesti tiedon yksipuolisesta tuomiosta.

Mikäli takaisinsaanti ei ole enää mahdollista, voi lainvoimaisesta tuomiosta tehdä kantelun ylimääräisenä muutoksenhakukeinona. Yksipuolinen tuomio on siis lainvoimainen silloin, kun takaisinsaantiaika on kulunut umpeen. Kanteluperusteena on tällöin tuomiovirhe, jossa juttu on tutkittu, vaikka oikeuden olisi pitänyt se omasta aloitteestaan jättää tutkimatta. Kantelulla haetaan tällöin virheellisen tuomion poistamista. Koska tuomion on antanut käräjäoikeus, on kantelu tehtävä hovioikeuteen kuuden kuukauden kuluessa siitä päivästä, jolloin yksipuolinen tuomio tuli lainvoimaiseksi.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »