Minilex - Lakipuhelin

Saneerausmenettelyn oikeusvaikutukset ja viivästyskorko - KKO:2015:63


» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

  • Yrityssaneeraus
    Saneerausmenettelyn alkamisen oikeusvaikutukset
    Korko
    Viivästyskorko
    Konkurssi

Korkeimman oikeuden ratkaisussa KKO 2015:63 oli kysymys siitä, oliko velkojalla ollut oikeus valvoa yhtiön konkurssissa saatavilleen viivästyskorkoa ajalta, jolloin yhtiö oli ollut saneerausmenettelyssä. Yhtiön yrityssaneerausmenettely oli määrätty lakkaamaan ilman, että saneerausohjelmaa oli vahvistettu. Sen jälkeen yhtiö oli asetettu konkurssiin. Eläkevakuutusyhtiö B oli valvonut A Oy:n konkurssissa lakisääteisiä työeläkevakuutusmaksuja viivästyskorkoineen. A Oy:n konkurssipesän pesänhoitaja sen sijaan oli riitauttanut valvonnan siltä osin kuin eläkevakuutusyhtiö on valvonut saatavilleen viivästyskorkoa saneerausmenettelyn ajalta. Käräjäoikeus oli hyväksynyt pesänhoitajan riitautuksen ja hylännyt eläkevakuutusyhtiön vaatimuksen viivästyskorosta saneerausmenettelyn ajalta. Käräjäoikeuden mukaan saneerausmenettelyn ajaksi keskeytyvä viivästyskoron kertyminen ei ollut takautuvasti palautettavissa saneerausmenettelyn oikeusvaikutusten lakatessa. Eläkevakuutusyhtiö valitti hovioikeuteen, mutta hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden päätöstä.

Korkein oikeus myönsi eläkevakuutusyhtiölle valitusluvan. Korkein oikeus totesi saneerausmenettelyn alkamiseen liittyvän yrityssaneerauslain nojalla eräitä oikeusvaikutuksia, kuten saneerausvelkoja koskeva maksu- ja vakuudenasettamiskielto. Lisäksi saneerausmenettelyn alkamisen jälkeen velalliseen ei saa maksukiellon alaisen velan perimiseksi tai suorituksen turvaamiseksi kohdistaa perintää tai maksuviivästyksen seuraamuksia. Menettelyn alkaminen keskeyttää siten myös viivästyskoron kertymisen saneerausvelalle. Yrityssaneerauslain mukaan edellä mainitut oikeusvaikutukset jatkuvat siihen asti, kunnes saneerausohjelma vahvistetaan. Toisaalta saneerausmenettelyn oikeusvaikutukset lakkaavat niin ikään silloin, kun saneerausmenettely lakkaa ilman saneerausohjelman vahvistamista. Korkeimman oikeuden mukaan tämä merkitsee muun muassa sitä, että viivästyskoron kertymisen keskeytyminen lakkaa tällöin. Saneerausmenettelyn lakatessa viivästyskorko alkaa täten kertyä uudelleen.

Korkein oikeus kuitenkin totesi, ettei yrityssaneerauslain säännösten sanamuoto miltään osin viittaa siihen, että velkojalla olisi saneerausmenettelyn lakatessa takautuvasti oikeus viivästyskorkoon, jota ei ole menettelyn aikana lainkaan kertynyt. Korkeimman oikeuden mukaan viivästyskoron tai muun viivästyksen kestoon liittyvän viivästysseuraamuksen kertyminen takautuvasti itse asiassa olisi velallisen kannalta kohtuutonta tilanteessa, jossa hän ei voi vapautua velasta ja viivästyskoron uhasta suorittamalla velkaa. Näin ollen Korkein oikeus katsoi, ettei velkojalla ollut oikeutta saada saneerausvelalle viivästyskorkoa saneerausmenettelyn ajalta, kun menettely on lakannut ilman saneerausohjelman vahvistamista. Korkein oikeus ei siis muuttanut hovioikeuden päätöksen lopputulosta.

Kyseessä oli äänestysratkaisu, ja yksi tuomari esitti eriävän mielipiteensä. Eriävän kannan esittänyt tuomari totesi, ettei kysymystä ole säännelty yrityssaneerauslaissa eikä siihen myöskään ole otettu kantaa lainvalmistelutöissä. Kysymys pitäisi siten hänen mukaansa ratkaista viivästysseuraamuksia koskevan yrityssaneerauslain sääntelyn tarkoituksen pohjalta. Eriävän mielipiteen esittäneen tuomarin mukaan periaatetta velkojan oikeuksien ennalleen palaamisesta on noudatettava myös silloin, kun yrityssaneeraus on epäonnistunut ja saneerausohjelmaa ei ole vahvistettu. Jos tällöin velkojan katsottaisiin lopullisesti menettäneen oikeutensa viivästyskoron kertymiseen rauhoitusajalta, merkitsisi se velkojan viivästyskorkosaatavan järjestelemistä tai saneeraamista eli alentamista. Eriävän kannan esittäneen tuomarin mukaan saatavan alentamiselta puuttui hyväksyttävä peruste eikä sille ollut osoitettavissa myöskään mitään järkevää tarkoitusta. Näin ollen eriävän mielipiteen esittänyt tuomari olisi hylännyt pesänhoitajan riitautuksen, kumonnut hovioikeuden päätöksen sekä määrännyt jakoluettelon vahvistettavaksi siten, että Eläkevakuutusyhtiö B:n valvomalle saatavalle on laskettava viivästyskorkoa myös saneerausmenettelyn aloittamisen ajalta.

 

Selaa lakitietoa

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »