Minilex - Lakipuhelin

Lisätyön tarjoamisvelvollisuus osa-aikaiselle työntekijälle - KKO:2006:49

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Työsopimus
    Osa-aikatyö
    Määräaikainen työsopimus

Tapauksessa oli kysymys tilanteesta, jossa oli työskennellyt yhtiössä kokoaikasena työntekijänä, kunnes kyseinen työtehtävä oli muutettu taloudellisista ja tuotannollisista syistä osa-aikaiseksi. Myöhemmin yhtiössä oli tullut haettavaksi kokoaikaisen osoitehuoltajan tehtävä, johon A oli hakenut. A:n sijasta tehtävään valittiin kuitenkin kyseistä tehtävää sijaisuuden perusteella määräaikaisena työntekijänä hoitanut B. Tapauksen tärkeimmäksi juridiseksi kysymykseksi nousi tämän seurauksena se, olisiko yhtiön tullut työsopimuslain nojalla tarjota mainittua työtä ensin A:lle hänen osa-aikaisen työntekijän asemaansa perustuen.

Työsopimuslain 2 luvun 5 §:n 1 momentin mukaan jos työnantaja tarvitsee lisää työntekijöitä osa-aikatyötä tekeville työntekijöilleen sopiviin työtehtäviin, työnantajan on tarjottava näitä töitä osa-aikatyöntekijöille lain 6 luvun 6 §:stä riippumatta. Edelleen saman pykälän 2 momentin mukaan jos 1 momentissa tarkoitetun työn vastaanottaminen edellyttää sellaista koulutusta, jonka työnantaja voi työntekijän soveltuvuuteen nähden kohtuudella järjestää, työntekijälle on annettava tällainen koulutus.

Käräjäoikeus arvioi tilannetta nähdäkseni varsin monipuolisesti. Se nosti ensinnäkin huomioitavaksi seikaksi sen, että edellä mainitussa työn tarjoamisvelvollisuutta koskevassa pykälässä mainittiin vain osa-aikaiset työntekijät eikä niinkään määräaikaisia työntekijöitä. Toisaalta käräjäoikeus analysoi myös sitä, tuliko pykälää arvioida siten, että siinä kiellettiin vain kokonaan uuden työntekijän palkkaaminen tehtävään ilman että sitä oltaisiin tarjottu ensin osa-aikaiselle työntekijälle. Käräjäoikeus pani merkille myös sen, ettei osa-aikasen ja määräaikaisen työntekijän välistä etusijajärjestystä kuvatun kaltaisessa tilanteessa oltu juuri määritelty oikeuslähteissä ja ne oli jopa rinnastettu toisiinsa tietyissä säännöksissä. 

Lopulta käräjäoikeus tuli kuitenkin oikeuskirjallisuuden kautta siihen johtopäätökseen, että yhtiön menettely tapauksessa oli tulkittava työsopimuslain 2 luvun 5 §:n vastaiseksi. Ottaen huomioon sen, että osoitehuoltajan tehtävä oli ollut A:lle sopiva eikä edellyttänyt sellaista koulutusta, jota yhtiö ei olisi voinut kohtuudella järjestää käräjäoikeus totesi, että tehtävää olisi ensisijaisesti tullut tarjota A:lle ja määräsi yhtiön maksamaan A:lle vahingonkorvausta. Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomiota. Yhtiö sai kuitenkin valitusluvan korkeimpaan oikeuteen, jossa se vaati A:n kannetta hylättäväksi.

Korkein oikeus lausui käsittelyn tässä vaiheessa olleen jo riidatonta, että avoinna ollut osoitehuoltajan tehtävä oli ollut A:lle sopiva työsopimuslain 2 luvun 5 §:n edellyttämällä tavalla. Näin ollen korkeimman oikeuden arviointi keskittyi vain mainitun säännöksen 1 momentin tarkoittaman osa-aikaisia työntekijöitä koskevan työntarjoamisvelvollisuuden soveltamisen analysointiin tapauksessa.

Ensinnäkin korkein oikeus katsoi, että kyse oli yhtiön tarpeesta uudelle työntekijälle, sillä työsopimuslain 6 luvun 1 §:n 1 momentin mukaisesti yhtiöllä ei ollut velvollisuutta B:n määräaikaisen työsuhteensa jatkamiseen sen jälkeen, kun määräaika oli umpeutunut. Toiseksi korkein oikeus totesi työsopimuslain 2 luvun 5 §:n 1 momentin perusteella, että osa-aikaiset työntekijät ovat etusijassa saman luvun 6 §:n 6 momentissa mainittuihin takaisinottovelvollisuuden piirissä oleviin irtisanottuihin työntekijöihin nähden, jotka puolestaan ovat etusijassa määräaikaisiin työntekijöihin nähden viimeksi mainitun momentin nojalla. Tämän päätelmän seurauksena korkein oikeus totesi, että työsopimuslain 2 luvun 5 §:n 1 momentti asetti yhtiön osa-aikaiset työntekijät sekä irtisanottujen että muutoin tehtävään hakeneiden työntekijöiden edelle työn tarjoamisvelvollisuuden suhteen. Kuten todettua, B tulkittiin tällaiseksi tällaiseksi ulkopuoliseksi työnhakijaksi. Näillä perusteilla korkein oikeus päätyi siihen lopputulokseen, että työtä olisi tullut tarjota B:hen nähden etusijalla olleelle A:lle. Hovioikeuden tuomiota ei näin ollen tapauksessa päädytty muuttamaan.

 


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa