Minilex - Lakipuhelin

Yritysmuotona avoin yhtiö

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avoimesta yhtiöstä säädetään laissa avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä. Lain mukaan avoin yhtiö on sellainen yhtiö, jossa kaksi tai useampi sopivat elinkeinon harjoittamisesta yhteisen tarkoituksen saavuttamiseksi. Avointa yhtiötä ei siis voi perustaa yksin. Sopimus jolla sovitaan elinkeinon harjoittamisesta on nimeltään yhtiösopimus. Yhtiösopimuksen osapuolia kutustaan yhtiömiehiksi. Yhtiön tarkoitus tulee olla yhtiömiesten yhteinen, ja lisäksi tätä toimintaa on harjoitettava yhtiömiesten yhteiseen lukuun. Ei siis riitä että yhtiön tarkoitus on yhteinen, jos itse toimintaa harjoitetaan itsenäisesti omaan lukuunsa.

Avoimen yhtiön tulee edistää yhtiömiesten taloudellisia etuja. Tämä tarkoittaa, että se hyöty joka avoimen yhtiön elinkeinotoiminnasta kertyy, tulee kertyä yhtiömiesten hyväksi. Tämän edun ei tarvitse olla suoraa rahallista voittoa, vaan etu voi esiintyä esimerkiksi kustannusten säästöjen muodossa. Aatteellista toimintaa varten avoin yhtiö ei sovellu, sillä näissä ei taloudellinen tarkoitus täyty. Avoin yhtiö voidaan kuitenkin perustaa harjoittamaan taloudellista toimintaa jonka tarkoituksena on edistää aatteellista tarkoitusta.

Avoimen yhtiön tunnistaa helpoiten ulkoisesti sen toiminimestä. Nimessä pitää olla sanat ”avoin yhtiö” tai yhtiömuodon tulee jollain muulla tavalla käytävä ilmi nimestä. Avoimia yhtiöitä ja kommandiittiyhtiöitä kutsutaan henkilöyhtiöiksi, kun taas osakeyhtiöt ovat pääomayhtiöitä.

Jos perustettava yritys on pieni tai keskisuuri, ja jos suunniteltu toiminta ei vaadi suurta pääomaa, soveltuu avoin yhtiö yritysmuotona liiketoimintaan. Avoin yhtiö on perustamisensa jälkeen itsenäinen oikeushenkilö, joka syntyy yhtiön rekisteröimisellä kaupparekisteriin. Yhtiömiehet voivat olla luonnollisia henkilöitä taikka yhteisöjä. Näin ollen esimerkiksi osakeyhtiöt tai osuuskunnat voivat myös sopia yhtiösopimuksia.

Jos yhtiömiehiä on vain kaksi ja yhtiömiesten määrä laskee yhteen, eikä vuoden kuluessa nouse vähintään kahteen, katsotaan yhtiö purkautuneeksi. Tämä siis tarkoittaa, että avoimen yhtiön liiketoimintaa voidaan harjoittaa yksin yhdenmiehenyhtiönä vuoden verran, mutta jos tämän vuoden jälkeen yhtiöön ei ole saatu toista yhtiömiestä, yhtiö purkautuu, eli siis lakkaa olemasta olemassa.

Yhtiösopimus ja avoimen yhtiön rekisteröinti

Kun yhtiösopimus solmitaan, tulevat yhtiömiesten keskinäiset oikeudet ja velvollisuudet voimaan. Yhtiö ei kuitenkaan tällöin ole vielä virallisesti syntynyt, vaan tämä vaatii yhtiön rekisteröimisen. Tämä rekisteröiminen on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun yhtiösopimus on allekirjoitettu. Jos tätä määräaikaa ei noudateta, raukeaa yhtiön perustaminen.

Avoin yhtiö perustuu paljolti sopimusvapauteen. Laissa on kuitenkin eräitä pakottavia säännöksiä joista ei voi edes yhtiösopimuksella poiketa. Näiden pakottavien säännöksien puitteissa voidaan kuitenkin yhtiösopimuksessa melko vapaasti päättää niistä säännöistä joita yhtiössä tulee noudattaa.

Avoimella yhtiöllä on oikeuskelpoisuus. Tämä tarkoittaa, että yhtiö voi esimerkiksi omistaa kiinteistöjä. Avoimen yhtiön oikeuskelpoisuus syntyy, kun yhtiö on merkitty rekisteriin. Oikeuskelpoisuus lakkaa kun yhtiö purkautuu tai kun yhtiön omaisuus on selvityksen jälkeen jaettu.

Yhtiösopimuksessa on mainittava:

 • Yhtiön toiminimi
 • Kotipaikka.
  • Kotipaikan tulee olla Suomessa oleva kunta.
 • Toimiala
 • Yhtiömiehet

Yhtiömiesten on lisäksi allekirjoitettava sekä päivättävä sopimus. Sopimuksen on oltava kirjallinen.

Jos esimerkiksi yhtiöön halutaan ottaa uusi yhtiömies, on yhtiösopimusta muutettava. Näin ollen on mahdollista muuttaa yhtiösopimusta jälkeenpäin. Muutos on rekisteröitävä jotta muutettu yhtiösopimus tulisi voimaan. Muuttaminen voi tapahtua vain kirjallisesti. Muuttamista koskevaa sopimusta ei saa panna täytäntöön ennen kuin päätös on rekisteröity. Yhtiösopimuksen muuttaminen vaatii lisäksi että yhtiömiehet ovat tästä yksimielisiä.

Ero kommandiittiyhtiöön

Sekä avoin yhtiö että kommandiittiyhtiö ovat henkilöyhtiöitä. Näiden yhtiöiden ero liittyy yhtiömiesten vastuuseen. Yhtiösopimuksen osapuolet, eli siis yhtiömiehet, vastaavat avoimessa yhtiössä yhtiön velvoitteista niin kuin velvoitteet olisivat heidän omia henkilökohtaisia velvoitteitaan. Kommandiittiyhtiössä tämä vastuu koskee kuitenkin vain vastuunalaisia yhtiömiehiä. Avoimessa yhtiössä on vain yhdenlaisia yhtiömiehiä, eli kaikki yhtiömiehet ovat vastuunalaisia yhtiömiehiä. Kommandiittiyhtiössä on kuitenkin vastuunalaisten yhtiömiesten lisäksi äänettömiä yhtiömiehiä, joiden vastuu yhtiön velvoitteista on rajattu siihen pääomapanokseen jonka he ovat sijoittaneet yhtiöön.

Velkavastuu

Avoimen yhtiön yhtiömiehet ovat vastuussa yhtiön velvoitteista kaikella ulosmittauskelpoisella omaisuudellaan. Tämä tarkoittaa, että yhtiömiehet vastaavat yhtiön veloista niin kuin velka olisi heidän omaa henkilökohtaista velkaansa. Tätä vastuuta kutsutaan rajoittamattomaksi vastuuksi. Velkavastuu on yhtiömiehille henkilökohtaista, rajatonta, ensisijaista sekä solidaarista.

Vastuun henkilökohtaisuus

 • Vastuunalainen yhtiömies vastaa velasta kaikella henkilökohtaisella omaisuudellaan.

Vastuun rajattomuus

 • Vastuunalaisen yhtiömiehen velkavastuuta ei voida rajata koskemaan vain tiettyä yhtiön velkaa tai velvoitetta.

Vastuun ensisijaisuus

 • Velkoja voi periä yhtiön velan suoraan vastuunalaiselta yhtiömieheltä, eikä yhtiön velkojan näin ollen tarvitse ensin periä velkaa esimerkiksi yhtiöltä.

Vastuun solidaarisuus

 • Jokainen vastuunalainen yhtiömies vastaa yhtiön veloista, sekä itsensä että toisten yhtiömiesten puolesta. Näin ollen velkoja voi siis periä velan kokonaisuudessaan myös vain yhdeltäkin yhtiömieheltä.

Yhtiön hallinto

Avoimen yhtiön hallinnosta voidaan sopia yksityiskohtaisesti yhtiösopimuksessa. Yhtiösopimuksessa yhtiömiehet voivat siis sopia hallinnosta haluamallaan tavalla; yhtiöön voidaan esimerkiksi ottaa toimitusjohtaja jos yhtiömiehet näin päättävät.

Avoimessa yhtiössä jokaisella yhtiömiehellä on oikeus yksinään toimia yhtiön lukuun. Yhtiömies ei kuitenkaan saa, ilman toisten yhtiömiesten suostumusta, ryhtyä sellaisiin toimenpiteisiin jotka eivät kuulu yhtiön toimialaan tai tarkoitukseen. Näin ollen yhtiömies ei saa yksin esimerkiksi ryhtyä laajentamaan yhtiön toimialaa, tai yksin myydä yhtiölle kuuluvia kiinteistöjä.

Jokaiselle yhtiömiehellä on lähtökohtaisesti oikeus edustaa yhtiötä. Yhtiösopimuksessa voidaan kuitenkin poistaa tämä oikeus joltain yhtiömieheltä, tai määrätä että edustamisoikeus on useammalla yhtiömiehellä yhdessä.

Yhtiömiehillä on avoimessa yhtiössä kielto-oikeus. Tämä kielto-oikeus tarkoittaa että yhtiömiehellä on oikeus kieltää toista yhtiömiestä ryhtymästä yksittäiseen toimenpiteeseen. Tämä kielto-oikeus ei rajoitu ainoastaan niihin toimenpiteisiin jotka liittyvät esimerkiksi yhtiön toimialaan tai tarkoitukseen. Yhtiömies saa nimittäin kieltää toista yhtiömiestä ryhtymästä toimenpiteisiin jotka kieltäjän mielestä ovat esimerkiksi epätarkoituksenmukaisia ja yhtiön edun vastaisia. Tämä kielto-oikeus ei kuitenkaan oikeuta jatkuvaan kieltämiseen.

Yhtiöpanos

Yhtiömiehet sijoittavat yhtiöön panoksen joista muodostuu yhtiön pääoma. Yhtiöpanoksesta määrätään yhtiösopimuksessa, jossa voidaan myös sopia pelkän työpanoksen sijoittamisesta yhtiöön. Näin ollen yhtiömiehellä ei ole velvollisuutta sijoittaa yhtiöön yhtiöpanosta, jos yhtiösopimuksessa ei niin määrätä. Nämä yhtiöpanokset voidaan sijoittaa yhtiöön kun avointa yhtiötä ollaan perustamassa, tai myöhemmin.

Koska yhtiöpanoksista sovitaan yhtiösopimuksessa, ja koska niiden suuruus ja suoritustapa on sovittavissa, voivat eri yhtiömiesten yhtiöpanokset olla erisuuruisia.

Varojen jakaminen

Yhtiömiehet voivat milloin tahansa nostaa yhtiön varoja ja jakaa ne keskenään. Edellytyksenä voiton jakamiselle on ainoastaan että tilikausi on ollut voitollinen. Laissa on määritelty mallisäännöksiä voiton jakamisesta, mutta yhtiömiehet saavat kuitenkin yhtiösopimuksessa sopia toisin.

Yhtiön purkautuminen

Yhtiösopimuksessa voidaan sopia siitä, miten yhtiö puretaan. Purkautumisella tarkoitetaan sitä, että yhtiön oikeuskelpoisuus lakkaa.

Jos yhtiösopimuksessa ei ole määritelty yhtiön purkuperusteista, tai jos yhtiömiehet eivät sovi asiasta, sovelletaan laissa säädetyt purkuperusteet. Yhtiömiehellä on lain mukaan oikeus vaatia yhtiön purkamista seuraavissa tapauksissa:

 • Yhtiömies on irtisanonut yhtiösopimuksen
 • Toinen yhtiömies joutuu konkurssiin tai hänen yhtiöosuutensa ulosmitataan
 • Toinen yhtiömies on kuollut eikä jatkosta ole sovittu
 • Edellytykset yhtiön jatkamiselle ovat laissa tarkoitetuista syistä rauenneet

Avoin yhtiö soveltuu moneen eri liiketoimintaan. Sopimusvapaus lisää avoimen yhtiön houkuttelevuutta, mutta velkavastuu voi yhtiömiehille olla raskas. Näin ollen kannattaa kysyä lisätietoa avoimesta yhtiöstä lakimieheltä jos avoin yhtiö yritysmuotona kiinnostaa.

Vinkit

- Jos perustettava yritys on pieni tai keskisuuri, ja jos suunniteltu toiminta ei vaadi suurta pääomaa, soveltuu avoin yhtiö yritysmuotona liiketoimintaan.

Varoitukset

- Jokainen vastuunalainen yhtiömies vastaa yhtiön veloista, sekä itsensä että toisten yhtiömiesten puolesta. Näin ollen velkoja voi siis periä velan kokonaisuudessaan myös vain yhdeltäkin yhtiömieheltä.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa