Minilex - Lakipuhelin

Yhteistilillä olevien osuuksien käyttäminen ja myyminen

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Mikäli osuuskunnan jäsen ei ole ilmoittanut osuuttaan kirjattavaksi omalle arvo-osuustilille, pyritään tämän oikeudet turvaamaan arvo-osuusjärjestelmään rekisteröidyn yhteistilin hallinnointia koskevilla säännöksillä.

Yhteistilillä oleville osuuksille tulevaa ylijäämänjakoa taikka niille tulevia maksuja tai varoja, joista osuuskunnassa on päätetty ilmoittautumispäivän jälkeen, ei voida nostaa, eikä ilmoittautumispäivän jälkeen syntynyttä osuuteen perustuvaa oikeutta ottaa uusia maksullisia osuuksia tai oikeutta saada osuuksia rahastokorotuksessa käyttää, ennen kuin osuuskirja on toimitettu tilinhoitajayhteisölle omistusoikeuden kirjaamista varten.

Osuuden omistaja, joka on ennen ilmoittautumispäivää merkitty jäsenluetteloon tai joka on ilmoittanut ja selvittänyt saantonsa osuuskunnalle, voi käyttää osuuskunnassa osaa oikeuksistaan, vaikka hän ei olisi toimittanut osuuskirjaa omistusoikeuden kirjaamista varten. Osuuskunnan vaatimuksesta on osuuden omistajan tällöin esitettävä osuuskirjansa, taikka selvitys siitä, missä ne ovat, taikka muu selvitys siitä, ettei omistusoikeutta osuuksiin vielä ole kirjattu arvo-osuustilille.

Osuuskunnan kokous voi viiden vuoden kuluttua ilmoittautumispäivästä päättää myydä laissa tarkoitetulla yhteisellä arvo-osuustilillä olevat tietyn osuuslajin osuudet näiden omistajien lukuun, mikäli osuudet vastaavat enintään yhtä prosenttia osuuslajin kaikkien osuuksien lukumäärästä. Osuuskunnan kokouksen päätös on annettava tiedoksi päätöksessä tarkoitettujen osuuksien omistajille sekä muille laissa tarkoitetuille henkilöille.

Mikäli yhteisellä arvo-osuustilillä olevan osuuden omistaja tai muu laissa tarkoitettu henkilö ei ole vuoden kuluessa päätöksen nojalla annetusta kehotuksesta vaatinut oikeutensa kirjaamista siten kuin laissa tarkemmin säädetään, on hän menettänyt oikeutensa osuuteen. Osuuskunnan tulee tämän jälkeen viipymättä myydä osuudet. Osuuksia myytäessä on osuuskunnan kuitenkin otettava huomioon osuuden omistajan etu. Osuudet on myytävä julkisessa kaupankäynnissä tai, ellei tämä ole mahdollista, julkisella huutokaupalla.

Osuuskunnan tulee lain mukaisesti viipymättä tallettaa osuuksien myynnistä saadut varat, joista on vähennetty ilmoittamisesta ja myymisestä aiheutuneet kulut. Varat tulee tallettaa osuuskunnan kotipaikan lääninhallituksen huostaan, pidättämättä osuuskunnalle itselleen oikeutta saada talletettua takaisin. Osuuden omistaja tai muu laissa tarkoitettu henkilö voi osuuskirjaa vastaan nostaa itselleen osuuksia vastaavan osuuden varoista.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »