Minilex - Lakipuhelin

Velvollisuus palauttaa omaisuus kuolinpesään

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Ositusta tai perinnönjakoa ei tule toimittaa ennen kuin kaikki pesän ja vainajan velat on maksettu tai niistä on annettu takaus tai muu vakuus. Jos ositus tai perinnönjako toimitetaan ennen perittävän velkojen maksua, osakkaille siirtyy omaisuutta, joka on ollut velan katteena. Tämän vuoksi lakiin on otettu säännökset palautusvastuusta, jolla turvataan velkojien oikeus saada suoritus tilanteessa, jossa ositus tai perinnönjako on toimitettu ennenaikaisesti. Palautusvastuu tarkoittaakin, että osakkaiden täytyy palauttaa osituksessa tai perinnönjaossa saamaansa omaisuutta niin paljon kuin sitä tarvitaan vainajan velkojen maksamiseksi.

Jos ositus tai perinnönjako on toimitettu ennen velkojen maksua, pesänselvittäjä voi nostaa kanteen, jonka johdosta tuomioistuin voi määrätä osituksen tai perinnönjaon peruuntumaan. Tuomioistuin voi myös velvoittaa osakkaat palauttamaan saamansa omaisuuden tai korvaamaan sen arvon. Myös erityisjälkisäädöksen tai tarkoitemääräyksen perusteella pesästä omaisuutta saanut voi tulla palautusvelvolliseksi siltä osin, kuin omaisuutta tarvitaan velan katteeksi.

Jollei koko omaisuuden palautus ole tarpeen velkojen maksamiseksi, tuomioistuin voi määrätä osakkaat suorittamaan yhteisvastuullisesti kuolinpesälle sen summan, joka tarvitaan velkojen maksamiseksi. Osakas ei ole velvollinen suorittamaan isompaa summaa kuin mitä hän on osituksessa tai perinnönjaossa saanut omalle osalleen. Jos osakas palauttaa kaiken osituksessa tai jaossa saamansa omaisuuden, hän ei ole enää velvollinen rahasuorituksiin. Jos joku osakkaista ei kykene suorittamaan omaa osuuttaan, tulee muiden osakkaiden paikata vajaus omalla osituksessa tai jaossa saadulla omaisuudellaan tai sen arvolla. Sellaisella osakkaalla, joka on palauttanut oman osuutensa ylittävän määrän toisen osakkaan puolesta, on oikeus saada tältä kyseinen suoritus takaisin.

Mikäli palautettava omaisuus ei ole enää tallella, tulee sen arvo korvata. Jos taas arvo on alentunut esimerkiksi kulumisen vuoksi, on osakkaan korvattava arvon aleneminen. Mikäli arvon alenemisen syynä on muu kuin kuluminen tai vastaava, osakkaan on suoritettava korvaus arvon alenemisen johdosta, jos tähän katsotaan olevan erityinen syy. On hyvä huomata, että palautusvelvollisella on oikeus saada korvaus palautettavaan omaisuuteen laittamistaan tarpeellisista kustannuksista. Lisäksi, jos harkitaan kohtuulliseksi, palautusvelvollinen voi saada korvauksen myös muista omaisuudesta syntyneistä kustannuksista. Jos tietyn omaisuuden palauttamisesta aiheutuisi haittaa, palautusvelvollisella on oikeus tässä tilanteessa maksaa omaisuuden palauttamisen sijasta omaisuuden arvon mukainen korvaus.

Jos palautusvelvollinen on saanut kuolinpesästä rahaa, hänen on maksettava palautettavalle rahamäärälle lain mukaista korkoa siitä ajankohdasta lukien, kun hän sai omaisuuden haltuunsa. Muusta palautettavasta omaisuudesta kuin rahasta saatu tuotto tai sen arvo on korvattava. Lisäksi palautettavasta omaisuudesta saadusta hyödystä on suoritettava kohtuullinen korvaus.

Palautusvelvollisuutta voidaan myös sovitella, mikäli tähän on olemassa painavia syitä. Sovitteluratkaisun voi tehdä ainoastaan tuomioistuin. Sovittelu on tässä tarkoitettu poikkeukselliseksi menettelytavaksi ja se voi tulla kyseeseen vain, jos palautusvastuu on syntymässä niin sanotusta tuntemattomasta velasta.

Velvollisuus palauttaa omaisuutta kuolinpesään voi herättää monia kysymyksiä. Asiantuntevia vastauksia liittyen palautusvastuuseen saat soittamalla lakipuhelimeen.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »