Minilex - Lakipuhelin

Vanhentumisen katkaiseminen: Oikeudelliset katkaisutoimet

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Oikeudellisilla katkaisutoimilla tarkoitetaan tiettyjä toimenpiteitä, jotka tapahtuvat viranomaisten vaikutuksella. Oikeudellisille katkaisutoimille tyypillistä on, että ne on tehtävä asianomaisessa viranomaisessa ja noudattaen laissa säädettyjä menettely- ja muita säännöksiä.

Vanhentumisaika voidaan katkaista ensinnäkin kanteen nostamisella tuomioistuimessa tai korvauksen vaatimisella aloitetun tapauksen liitännäisvaatimuksena. Vanhentumisaika katkeaa jo asian tullessa vireille, eikä esimerkiksi vasta tuomion tai muun ratkaisun antamisen yhteydessä. Katkaisutoimet voidaan laittaa vireille myös kuluttajariitalautakunnassa, tai laissa säädetyssä muussa toimielimessä tai menettelyssä, jossa voidaan antaa ratkaisu tai ratkaisusuositus.

Vanhentumisaika katkeaa myös, kun vahingonkorvausta vaativa ilmoittaa korvauksen julkisen haasteen yhteydessä, taikka vahingon aiheuttajan konkurssissa tai muussa maksukyvyttömyysmenettelyssä. Vanhentumisajan katkeaminen voi tapahtua myös ulosottomenettelyn kautta. Katkeamistoimenpiteenä pidetään sitä, että korvausta vaativa panee ulosottoasian vireille tai muulla tavoin ilmoittaa velasta ulosottomenettelyssä. Lisäksi vanheneminen katkeaa, jos saatava otetaan käsiteltäväksi sellaisessa sovittelumenettelyssä, jossa tehty sovinto voidaan lain mukaan vahvistaa täytäntöönpanokelpoiseksi.

Vanhentumisajan ei katsota katkenneen, jos korvausta vaativa peruuttaa hakemuksensa oikeudellisen menettelyn aloittamisesta, tai asian käsittely muutoin päättyy ilman että vaatimuksista on ilmoitettu vahingon aiheuttajalle. Tällaisessa tapauksessa korvaus vanhentuu aikaisintaan vuoden kuluttua menettelyn päättämisestä. Oikeus korvaukseen ei siis vanhene heti menettelyn päätyttyä, vaan antaa mahdollisuuden katkaista vanheneminen jollain muulla keinolla. Jos menettelyyn kuuluvaa tiedoksiantoa ei ole tarvinnut lain mukaan toimittaa ja tiedonannossa on muuten menetelty lain mukaisesti, vanheneminen katkeaa kuitenkin pääsäännön mukaisesti (suojaa velkojaa esim. velallisen piileskely-yrityksiltä). 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa